Mobiele menu

Uitvoeringsplan: Samen Sterker in de Wijk in FlevolandMentale veerkracht in de wijk.

Projectomschrijving

Achtergrond

In Flevoland heeft men de ambitie om ondersteuning en zorg op een andere manier te organiseren. De zorgpartijen en de gemeenten willen de zorg voor inwoners met (complexe) psychische problematiek op zo’n manier organiseren dat het beter aansluit op de vraag van de inwoner. In samenhang en afstemming mét de inwoner wordt integraal gewerkt rond de vraag van de inwoner. Daarmee hoopt Flevoland te bereiken dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden en daarmee ook verward gedrag en overlast in de wijk wordt voorkomen. Om de samenwerking tussen zorgpartijen en gemeenten in Flevoland met de zorgverzekeraar te versterken, is in september 2020 een startsubsidie aangevraagd. Met deze startsubsidie is in samenwerking met alle partijen een projectplan ontwikkeld, voor de start van pilots in Almere en in Dronten.

Doel

Het doel van dit project is om een integraal aanbod in de wijk te creëren, voor inwoners waarbij zorg en ondersteuning nodig is vanuit verschillende domeinen of kaders. Deze uitvoeringssubsidie wordt gebruikt voor de uitvoering van de eerder ontwikkelde pilots.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Gemeente Almere, GGD Flevoland, Stichting GGZ Centraal, Zilveren Kruis, Leger des Heils W&G Flevoland, Stichting Kwintes, Amethist Verslavingszorg Flevoland, Triade, en Eigenwijze Saskia.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Uitvoeringsplan: Samen Sterker in de Wijk in Flevoland Mentale veerkracht in de wijk. Publiekssamenvatting In Flevoland heeft men de ambitie om ondersteuning en zorg op een andere manier te organiseren. GGZ Centraal wil namens en met andere zorgpartijen, gemeenten en ervaringsdeskundigen de zorg voor inwoners met (complexe) psychische problematiek op zo’n manier organiseren dat het beter aansluit op de vraag van inwoner. In samenhang en afstemming mét de inwoner wordt integraal gewerkt rond de vraag van de inwoner. Daarmee richt Flevoland zich op het preventief samenwerken om maatschappelijke uitval vanwege GGZ-problematiek te voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers te versterken. Daarmee wil Flevoland bereiken dat de juiste zorg op de juist plek wordt geboden en daarmee ook verward gedrag en overlast in de wijk wordt voorkomen. Om de genoemde ambitie te verwezenlijken hebben zorgpartijen en gemeenten in Flevoland de afgelopen twee jaar de samenwerking met elkaar versterkt. In september 2020 is hiervoor een startsubsidie Beschermd Thuis bij ZonMw aangevraagd. Met deze startsubsidie is in samenwerking met alle partijen een projectplan ontwikkeld, voor de start van pilots in Almere en in Dronten. Met de uitvoering van deze pilots is in 2021 gestart. Voor het vervolg en gewenste uitbreiding naar heel Flevoland wordt de uitvoeringssubsidie Mentale veerkracht in de wijk aangevraagd. Contextbeschrijving van de huidige situatie De centrale doelstelling van de huidige pilot Samen Sterker in de Wijk is om er samen voor te zorgen dat kwetsbare inwoners zelfstandig kunnen (blijven) wonen in de wijk. Dit houdt in dat inwoners zich veilig, beschermd en verbonden voelen binnen de gemeenschap en zoveel mogelijk meedoen in de wijk. Hier gaat een preventieve werking vanuit, waardoor mogelijk duurdere zorg voorkomen kan worden. De oplossing ligt in een andere manier van samenwerken mét de inwoner en niet in het intensiveren van de bestaande contacten of samenwerkingsstructuren. In de initiële aanvraag van de pilot Samen Sterker in de wijk in 2020 (Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag) van ZonMw in 2020 is geschetst dat dit project een start is van een beweging. Een beweging die niet af is binnen een jaar. De pilot uit 2020 kan gezien worden als een impuls, een eerste appel aan een boom. Om een boomgaard te laten bloeien, is meer tijd en aandacht nodig. In het eerste jaar van Samen Sterker in de Wijk is gebleken dat het creëren van een beweging een taai proces kan zijn. Gedeelde visies en uitgangspunten van bestuurders vertalen naar een samenwerking op wijkniveau, vraagt om veel afstemming en het creëren van draagvlak op operationeel niveau. We zijn eind 2020 met de werkwijze aan de slag gegaan. Hierdoor hebben inmiddels een 50-tal inwoners van Almere en Dronten in 2021 kunnen profiteren van een mensgerichte en integraal georganiseerde vorm van zorg en ondersteuning. Op basis van de geleerde lessen komt duidelijk naar voren dat alle partijen graag verder willen en willen uitbreiden naar heel Flevoland. Doelgroep De uitbreiding naar andere gemeenten en het bestendigen van de werkwijze in de huidige pilot gemeenten in Flevoland richt zich op inwoners met mentale problemen die in hun functioneren beperkt worden en waar het soms zelfs leidt tot een ontwricht leven naast de mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA doelgroep) die zelfstandig wonen (of gaan wonen) in Flevoland. Al deze inwoners hebben hulpvragen op meerdere levensgebieden, zoals wonen, financiën en zorg. Er is gecoördineerde hulp van informele én professionele hulpverleners in een netwerk nodig, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen in de wijk. Doelstellingen en resultaten Centrale doelstelling: Domein overstijgende en bestaande samenwerkingsverbanden tussen curatieve zorg en het sociaal domein stimuleren van waaruit een preventieve werking in de GGZ uit gaat en de bestaande werkwijze uitbreidt, zodat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen en participeren in hun gemeente. Doel is om de samenwerkingswijze die gestart is binnen de pilots, te bestendigen en uit te breiden binnen de lokale samenwerkingsverbanden per gemeente, en uit te breiden naar andere gemeenten binnen Flevoland. Daarmee kunnen de inwoners met mentale problemen die in hun functioneren beperkt worden en waar het soms zelfs leidt tot een ontwricht leven naast de mensen met (ernstige) psychische aandoeningen (EPA doelgroep) die zelfstandig wonen (of gaan wonen), profiteren van de werkwijze SSidW en zo zelfstandig mogelijk blijven wonen in heel Flevoland. Deze doelstelling bereiken we door de kwetsbare inwoner te ondersteunen bij het ontwikkelen van een (informeel) netwerk. Professionele zorg en ondersteuning kan op vraag van de inwoner, onderdeel zijn van het netwerk. We streven er naar dat professionele zorg steeds minder nodig zal zijn en de inwoner met behulp van het eigen netwerk zelfstandig kan wonen in de wijk .

Kenmerken

Projectnummer:
06380012130004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Rietman
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Centraal