Urban Talentz Stichting het Kandidatennetwerk

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Tijdens het Urban Talentz project gaan kwetsbare jongeren als vrijwilliger aan de slag. Ze worden gekoppeld aan organisaties uit verschillende sectoren: duurzaamheid, media of welzijn bijvoorbeeld. Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van computerles aan statushouders. Daarbij geldt dat de focus ligt op de interesses en beweegredenen van de deelnemers, voor een positieve leerervaring. Elke deelnemer volgt 2 startmodules in NetwerkSkills en WorkSkills. Ook kunnen ze extra trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT of media. En werkloze jongeren kunnen hun kansen op betaald werk vergroten door te kiezen voor een uitgebreider trainingstraject. Elke deelnemer krijgt voor de duur van het project een coach.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Tijdens Urban Talentz ontwikkelen de jongeren hun talenten, breiden ze hun netwerk uit en vergroten ze hun toekomstperspectief.  Ze volgen trainingen en doen zo nieuwe vaardigheden op. Naast de 2 startmodules hebben ze keuze uit bijvoorbeeld een mediatraining of creatieve workshops. Na afronding van de MDT ontvangen de deelnemers een certificaat en referenties voor op het cv. Ook is er ruimte voor ‘fun’: het project wordt afgesloten met een festival.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De focus ligt tijdens dit project op kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond: een groep die zich vaak buitengesloten voelt. Ze worden tijdens Urban Talentz gemotiveerd om hun multiculturele talenten te benutten, mee te doen in de samenleving en op die manier de sociale inclusie te vergroten.

Bij de deelnemende organisaties ontstaat meer diversiteit onder de vrijwilligers. Ook is de aanwas van vrijwilligers groter, hierdoor kunnen bedrijven aan de slag met het uitvoeren van maatschappelijk verantwoorde projecten.

Onderzoeksvragen voor het project maatschappelijke diensttijd

  • Dragen informatiebijeenkomsten over vrijwilligerswerk bij aan een groei in het aantal jongeren dat zich inzet voor de maatschappij?
  • Motiveert het trainingsprogramma en de begeleiding de jongeren om vrijwilligerswerk te doen?
  • Krijgen de deelnemers door de MDT een duidelijker beeld over hun toekomstperspectief en hun plek op de arbeidsmarkt?
  • Bevordert de MDT sociale inclusie?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar (met een focus op kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond)

Regio

Noord-Holland

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Urban Talentz (UT) is een platform van en vóór jongeren die hun talenten willen ontwikkelen, hun netwerk willen uitbreiden en hun toekomstperspectief willen vergroten door zich in te zetten voor de maatschappij. Wij matchen vrijwilligers met MDT-aanbieders uit verschillende sectoren – duurzaamheid, media, circulaire economie, ICT, cultuur, sport, welzijn en agrarisch. UT biedt 250 vrijwilligers, ongeacht hun achtergrond en opleidingsniveau, een passende MDT-plek in Groot-Amsterdam. Wij zien een groot potentieel aan waardevol talent in onze multiculturele samenleving dat onbenut blijft. Daar gaan wij iets aan doen! Wij zien het als morele plicht om de samenleving te verbinden. Dat doen wij vanuit onze visie: investeren in jezelf maakt investeren in de ander mogelijk. Wij focussen op kwetsbare jongeren, waarvan vele een multiculti achtergrond hebben. Zij zijn vaak niet bekend met en ondervertegenwoordigd in het vrijwilligerswerk. De jongeren nemen vaak vaste denkpatronen over vrijwilligerswerk over van bijv. ouders, zoals de associatie met slavernij. Om deze mindset te ‘resetten’ passen wij o.a. cognitieve interventies toe. Met als doel om het imago van vrijwilligerswerk een boost te geven en ‘sexy en trending’ te maken. We willen duidelijk maken dat vrijwilligerswerk daadwerkelijk loont. Het UT-jongerenteam bestaat uit 15 ervaringsdeskundigen (18-30 jaar), met diverse culturele achtergronden – van Azerbeidzjan en Koerdistan tot Curaçao – en verschillende opleidingsniveaus. Zij spreken dezelfde taal als de doelgroep van UT, kennen hun beweegredenen en weten hoe zij de jongeren kunnen stimuleren om, net als zij, terug te geven aan de maatschappij. Ooit hebben deze ervaringsdeskundigen zelf sociale uitsluiting aan den lijve ondervonden. Via de Kandidatenmarkt (KM) hebben zij ervaren hoe vrijwilligerswerk, persoonlijke begeleiding en netwerken hun participatie in de samenleving positief heeft beïnvloed. Het jongerenteam zal samen met 30 KM-ambassadeurs (het merendeel met een multiculti achtergrond) vrijwilligers werven door hen uitleg te geven over de benefits van vrijwilligerswerk en te enthousiasmeren voor UT. Door te focussen op kwetsbare jongeren bevorderen we sociale cohesie. Tijdens de trainingen, de coaching sessies, het vrijwilligerswerk, en het organiseren van én participeren in het Urban Talentz slotfestival komen de vrijwilligers in contact met elkaar én met andere jongeren en volwassenen met een diversiteit in achtergrond en opleidingsniveau. Wij werken o.a. samen met: (ICT) bedrijven met maatschappelijk verantwoorde projecten, The Beach (duurzaamheid en circulaire economie), Jeanique de Ridder Producties Amsterdam (media), Implacement Projecten (zorg en welzijn), sportverenigingen en culturele instanties. Deze MDT-aanbieders kunnen hun aanbod publiceren via de UT app en website die wij zullen ontwikkelen. Na de intakeprocedure en trainingen kunnen vrijwilligers via de app een profiel aanmaken en inschrijven voor MDT-plekken naar voorkeur. De MDT-aanbieder vinkt de voltooide uren af via dezelfde app. De KM heeft jarenlange ervaring met kwetsbare jongeren, vaak teleurgesteld in het systeem en met en laag zelfbeeld, waarvan het merendeel (80%) een multiculti achtergrond heeft, met meervoudige problematiek kampt en het niet alleen redt. In de afgelopen jaren heeft de KM 600 jongeren begeleidt – waarvan een notoire groep zorgmijders – naar stage-, werkervarings- en betaalde arbeidsplekken. UT is vernieuwend voor de KM, omdat wij onze initiële doelgroep – kwetsbare jongeren – gaan mobiliseren en motiveren om zich in te zetten voor de maatschappij en iets terug te doen. Hiermee ontsluiten wij een grote culturele diversiteit aan vrijwilligers met voornamelijk een multiculti achtergrond die is ondervertegenwoordigd binnen het vrijwilligerswerk. Naast werven en matchen biedt UT de vrijwilligers een trainings- en coaching traject aan. Iedere vrijwilliger volgt minimaal drie trainingen en krijgt een coach toegewezen die hem/haar gedurende het MDT-traject begeleidt. Zo garanderen we zowel aansluiting bij de interesses en beweegredenen van de vrijwilligers als een goede match tussen de vrijwilliger en de MDT-aanbieder. Hiermee waarborgen wij positieve leerervaringen. Wij ronden het MDT-traject af met het multiculti UT-Festival dat de vrijwilligers zelf organiseren. Dit geeft hen de kans hun nieuwe talenten en competenties in te zetten voor een feest waar zij dit alles kunnen tonen en in het zonnetje worden gezet voor hun bijdrage aan de maatschappij! Na succesvolle afsluiting van het project zal UT overgaan in een stichting, waarbij het UT-jongerenteam de stichting samen met vrijwilligers zal oprichten en runnen. UT levert een bijdrage aan het MDT door het imago van vrijwilligerswerk te verbeteren onder de groep die is ondervertegenwoordigd binnen het vrijwilligerswerk – kwetsbare jongeren met een multiculti achtergrond – en deze groep te activeren zich voor de maatschappij in te zetten.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002023
Looptijd:
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Zebeda
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting het Kandidatennetwerk