Mobiele menu

The use of a Real-Time Medication Monitoring system (RTMM) for the improvement of adherence to inhalation corticosteroids in children with asthma

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Astma is nog steeds de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. De controle die kinderen over hun astma hebben is lang niet altijd goed, wat deels toegeschreven kan worden aan het feit dat kinderen hun medicatie niet goed innemen. Daarom zijn effectieve interventies nodig om therapietrouw te bevorderen.

Doel van dit project was het bevorderen van therapietrouw van inhalatiecorticosteroïden bij kinderen van 4-12 jaar met astma door inzet van een Real-Time Medication Monitoring systeem (RTMM). Dit apparaatje meet of de medicatie is geïnhaleerd. In de interventiegroep ontving het kind en/of ouder wel een sms- herinnering als de medicatie niet (tijdig) was geïnhaleerd. In de controlegroep niet.

Resultaten

Uiteindelijk hebben 209 kinderen meegedaan aan het onderzoek en steeg de therapietrouw door de interventie van 58% naar 73%. De astmacontrole, kwaliteit van leven en het zorggebruik verschilden niet tussen beide groepen. Derhalve was de interventie, ondanks de stijging van de therapietrouw, niet kosteneffectief.
De ervaringen van de kinderen en ouders met de RTMM-apparaatjes waren overwegend positief.

Samenvatting bij start

Doel
Het bevorderen van therapietrouw aan inhalatiecorticosteroïden bij kinderen met astma en kijken hoeveel kosten dit bespaart.

Wat levert het op?
De therapietrouw kan verbeteren. Hierdoor kan de astma verbeteren. Dat kan weer leiden tot minder kosten.

Werkwijze
De kinderen worden verdeeld over een interventiegroep en een controlegroep. Alle kinderen krijgen een Real-Time Medication Monitoring systeem (RTMM). Dit is een apparaatje dat op de inhalator geklikt wordt. Het meet of de patiënt geïnhaleerd heeft op het beoogde tijdstip. Wanneer de patiënt te laat is met de inhalatie, wordt automatisch een SMS-herinnering verstuurd. Dit SMS-bericht wordt alleen in de interventiegroep verstuurd. In de controlegroep wordt het RTMM gebruikt zonder SMS-berichten. We meten of de therapietrouw verbetert in de SMS-groep ten opzichte van de controlegroep. Daarnaast wordt de astmacontrole en kosten gemeten.

Doelgroep
Het onderzoek vindt plaats bij kinderen van 4-11 jaar. De resultaten zijn bruikbaar voor huisartsen en kinderartsen.

Verslagen


Eindverslag

Astma is nog steeds de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. De controle die kinderen over hun astma hebben is lang niet altijd goed, wat voor een deel toegeschreven kan worden aan het feit dat kinderen hun medicatie niet goed innemen. Daarom zijn effectieve interventies nodig om therapietrouw bij kinderen te bevorderen. Doel van dit project was het bevorderen van therapietrouw aan inhalatiecorticosteroïden bij kinderen van 4-12 jaar met astma. Dit is gedaan door de inzet van een Real-Time Medication Monitoring systeem (RTMM). Dit apparaatje meet of de medicatie geïnhaleerd is. Als dit niet (tijdig) gebeurt dan wordt een SMS-herinnering gestuurd aan het kind en/of de ouder. Uiteindelijk hebben 209 kinderen meegedaan aan het onderzoek en steeg de therapietrouw door de interventie van 58% naar 73%. De astmacontrole, kwaliteit van leven en het zorggebruik verschilden niet tussen beide groepen. Daardoor was de interventie ook niet kosteneffectief.

Het gebruik van geneesmiddelen is belangrijk voor de behandeling van astma. Astma is een van de meest voorkomende chronische ziekten bij kinderen. Veel kinderen met astma gebruiken daarom een inhalator met ontstekingsremmende en/of luchtwegverwijdende geneesmiddelen. Hierdoor neemt de benauwdheid af en wordt de astma niet erger. Dit is zeker bij kinderen belangrijk omdat zo op de lange termijn hun longfunctie beter blijft.
De inhalatie geneesmiddelen kunnen hun werk alleen goed doen als ze op de juiste manier worden gebruikt. Daarnaast moeten de ontstekingsremmende geneesmiddelen (ofwel: de corticosteroïden)elke dag worden gebruikt, dus óók als er op dat moment geen benauwdheid is. Het is bekend dat sommige kinderen met astma regelmatig hun inhalatie geneesmiddelen niet of niet op de juiste manier gebruiken. Hierdoor kan dan toch weer benauwdheid ontstaan.
In dit onderzoek willen we kijken of we het per ongeluk vergeten van de inhalatie geneesmiddelen kunnen verminderen. Anders gezegd: we willen de therapietrouw (en daardoor de astmacontrole) verbeteren. Dit doen we met behulp van moderne electronica en gebruik van SMS berichten. Dit noemen we het e-haler systeem. Het betreft een apparaatje dat precies bijhoudt wanneer geïnhaleerd wordt. En als een inhalatie vergeten dreigt te worden, dan wordt een SMS bericht verstuurd ter herinnering aan de inhalatie (aan het kind en/of zijn of haar ouder(s)). Voor dit onderzoek benaderen we kinderen met astma van 4 tot 12 jaar en hun ouders om deel te nemen.
De resultaten van het onderzoek kunnen helpen om te bepalen hoe effectief die e-haler is bij het vergroten van de therapietrouw. Hierdoor kan in de toekomst de behandeling van astma bij kinderen verder verbeterd worden.

Samenvatting van de aanvraag

Background: Asthma still is the most common chronic childhood disease in industrialised countries. Asthma control in children is poor, partly due to poor medication adherence. Effective interventions are needed to improve medication adherence. Aim: The aim of the project is to use a Real-Time Medication Monitoring system (RTMM) to improve adherence to inhalation corticosteroids in children with asthma and to study the impact of improved adherence on effectiveness and cost-effectiveness of treatment. Design: A multicenter, randomized controlled trial. Patients: Included are children (4-12 years) with moderate to severe asthma, who have been using fluticasone as an inhalation corticosteroid for asthma for at least 3 months. Intervention: All children receive an RTMM-device, but only in the intervention group are SMS-messages sent to the parents and – in case the child has a mobile phone - to the child to warn that a dose is at risk of omission. The sms-reminding is tailored in that warnings are only sent if nonadherence is likely to occur. Methods: In both groups RTMM data are used to determine nonadherence, which is the primary outcome measure of this study. This outcome is defined as the number of prescribed dosages not taken by the child (i.e. the number of missed dosages). Secondary outcome measures are asthma control, exacerbations and disease-specific quality of life collected through questionnaires, interviews and medical health records. Online focus groups and patient questionnaires will be used to collect data on parental and children’s acceptance of the system. An economic evaluation will be performed adopting a societal perspective, including all relevant healthcare costs and productivity loss of the parents. Furthermore, we will develop a decision-analytic model that includes different levels or forms of adherence and the outcomes, both clinical and costs, attributed to each level or form of adherence as well as different price levels for RTMM. Achtergrond: Astma is nog steeds de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen in geïndustrialiseerde landen. De controle die kinderen over hun astma hebben is lang niet altijd goed, wat voor een deel toegeschreven kan worden aan het feit dat kinderen hun medicatie niet goed innemen. Daarom zijn effectieve interventies nodig om therapietrouw bij kinderen te bevorderen. Doel: Doel van dit project is het bevorderen van therapietrouw aan inhalatiecorticosteroïden bij kinderen met astma. Dit wordt gedaan door de inzet van een Real-Time Medication Monitoring systeem (RTMM) met SMS-herinneringen te laten gebruiken. Daarnaast is het doel om de impact van de verbeterde therapietrouw te bestuderen alsmede de kosteneffectiviteit van de interventie. Design: Een multicenter, gerandomiseerde gecontroleerde trial. Patiënten: Kinderen (4-12 jaar) met matige tot ernstige astma die ten minste drie maanden fluticason in de vorm van inhalatietherapie hebben gebruikt voor hun astma. Interventie: Alle kinderen krijgen een RTMM-inhaler, maar alleen in de interventiegroep krijgen de kinderen en/of hun ouders een SMS-bericht om te waarschuwen wanneer het kind een dosis dreigt te missen. Hiermee is het een “herinnering-op-maat”: alleen bij dreigende therapieontrouw wordt een bericht verstuurd. Methoden: In beide groepen worden de data die het RTMM-systeem genereert, gebruikt om de primaire uitkomstmaat, zijnde therapietrouw, te meten. Deze variabele is gedefinieerd als het aantal doses dat het kind gemist heeft. Secundaire uitkomstmaten zijn astmacontrole, het optreden van astma-aanvallen en ziektespecifieke kwaliteit van leven. Deze gegevens worden verzameld door middel van vragenlijsten en gegevens uit de medische status. Om de acceptatie van de interventie te bepalen wordt gebruik gemaakt van online focusgroepen en vragenlijsten. Een economische evaluatie wordt gedaan (uitgaande van een maatschappelijk perspectief) waarbij alle relevante zorgkosten en productiviteitsverlies bij de ouders meegenomen worden in de analyse. Daarnaast zullen we een beslissing-analytisch model ontwikkelen met verschillende maten en typen van therapietrouw en de uitkomsten, zowel klinisch als kosten, toegeschreven aan elke mate en type van therapietrouw, alsmede verschillende prijsstellingen voor het RTMM-systeem.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171101005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.M.L.A. van den Bemt
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC