Mobiele menu

Van beweging naar gezamenlijke impact; het creëren van een infrastructuur in de wijk voor toekomstbestendige ouderenzorg

Projectomschrijving

De komende periode zet de netwerkorganisatie 'Samen voor kwetsbare ouderen 010' de kracht van initiatieven in de wijk centraal, om zo de kansen in de lokale context optimaal te benutten. We pakken eventuele knelpunten aan en versterken het lerend vermogen van het netwerk op lokaal en regionaal niveau. Met het actie-onderzoek willen we inzichten en handvatten krijgen voor de verduurzaming hiervan. We doen onderzoek in één wijk in Rotterdam met professionals en bewoners, en betrekken ook management én bestuurders van de zorgorganisaties hierbij. Zo ontwikkelen we een infrastructuur om met elkaar te innoveren en te leren. Dit doen we onder andere door zowel in gesprek te gaan met de ouderen uit de wijk als door het organiseren van wijkbijeenkomsten voor zorgprofessionals.

Producten

Titel: Regioplaat Domeinoverstijgende Samenwerking Ouderen
Auteur: Deelnemers Samen voor Kwetsbare Ouderen
Link: https://svko010.nl/programmalijn1/regioplaat/
Titel: Actie onderzoek in IJsselmonde; Het creëren van een infrastructuur in de wijk voor toekomstbestendige ouderenzorg
Auteur: Deelnemers Samen voor Kwetsbare Ouderen

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Netwerk SVKO010 Vanuit het programma Samen voor Kwetsbare Ouderen dragen we zorg voor een samenwerkingsnetwerk tussen ziekenhuizen, VVT, huisartsen, welzijn, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor om integrale zorg en ondersteuning voor de kwetsbare ouderen in de regio ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door een domein overstijgend beeld van de regio te creëren, kansen en knelpunten op regie en financieringsniveau vanuit deze tafel inzichtelijk te krijgen, te agenderen en indien mogelijk op te lossen. Voeding op thema’s en onderwerpen komen vanuit de professionals en de ouderen. Ambitie Het netwerk wil de komende periode de kracht van initiatieven in de wijk centraal zetten om zo de kansen in de lokale context te benutten, de knelpunten aan te pakken en het lerend vermogen van het netwerk op lokaal en regionaal niveau te versterken. Doel Dit project streeft naar integratie van integrale zorg in de wijk en met het actie-onderzoek willen we inzichten en handvatten te krijgen voor de verduurzaming van integrale zorg in de wijk. We doen onderzoek in één wijk in Rotterdam met professionals en bewoners, maar betrekken management én bestuurders hierbij. Zo ontwikkelen we een infrastructuur om met elkaar te innoveren en te leren. De methodieken, werkwijzen en inzichten kunnen de basis vormen voor de actieagenda van de keten SVKO010 op de programmalijn integrale zorg thuis en daarna opgeschaald worden naar andere wijken in de regio. Aanpak De methodieken die we willen inzetten zijn: - Wijkbijeenkomst: brede bijeenkomsten om informatie over bestaande initiatieven en overleggen in de wijk op te halen (de grootte en vorm passend bij de dan geldende COVID-19 maatregelen); - Observaties: meelopen in de wijk met professionals en aansluiten bij (digitale) overleggen; - Interviews: individuele gesprekken met professionals en bewoners; - Hackathon: in groepjes gezamenlijk naar innovatieve oplossingen zoeken voor duurzame integrale zorg; - Focusgroep: focusgroep met oudere, professionals, managers en bestuurders Resultaat De uitkomsten zijn tevens input voor de actieagenda op de programmalijn langer thuis, domein overstijgende zorg in de wijk. De keten SVKO010 ziet dit als mogelijkheid om een agenda op te stellen op het vlak van verbetering en innovatie ten aanzien van de juiste zorg op de juiste plek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052110003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.A. Nieuwenhuizen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Rijnmond Ziekenhuizen