Van ‘hometeam’ naar hoogkwalitatieve geïntegreerde eerstelijnsouderenzorg, Huisartsenpraktijk Thermion.

Projectomschrijving

Achtergrond en doelen netwerk

Academische Huisartsenpraktijk Thermion wil van het sinds 1962 bestaande ‘hometeam’ een HOME-team maken, dat Hoogkwalitatieve Ouderenzorg, Multidisciplinair in de Eerstelijn levert.
Thans levert het home-team nog veelal reactieve zorg, gericht op ziekte en lichamelijke beperkingen, waarin met name de samenwerking tussen huisarts en wijkzorg benut wordt.

Wij willen toewerken naar het leveren van proactieve zorg, door onze oudere populatie herhalend te screenen op kwetsbaarheid door middel van een bewezen effectief screeningsinstrument, zoals bijvoorbeeld de EasyCare-TOS. Wij streven naar optimale multidisciplinaire samenwerking in het leveren van zorg door professionals vanuit de zorg en vanuit welzijn/zingeving, zodat de focus van zorg waar nodig verbreed of verlegd wordt naar het leveren van psychosociale zorg en ondersteuning op welzijnsgebied. Hierbij gaan we werken met geïntegreerde zorgplannen waarin al deze domeinen van zorg en welzijn opgenomen worden, bijvoorbeeld het SFMPC-zorgplan. Wij willen persoonsgerichte zorg leveren, waarin we rekening houden met de verschillen die tussen kwetsbare ouderen bestaan en met persoonlijke behandeldoelen/-wensen.

Essentieel in bovenstaande is dat de HOME-team professionals elkaars expertise volledige kennen en een gedeelde verantwoordelijkheid voor het leveren van zorg voelen.
Waar nodig breiden we het HOME-team uit met benodigde expertise, bijvoorbeeld een kaderhuisarts Ouderenzorg/ Specialist Ouderengeneeskunde.

Daarnaast willen we de onderlinge communicatie en consultatie- en verwijsmogelijkheden verbeteren, en onderzoeken hiervoor geschikte digitale methoden zoals bijvoorbeeld VIP Samenwerken (Calculus).

Projectplannen

We starten met een nulmeting, waarbij de huidige samenwerking binnen het home-team onderzocht wordt met methoden als de quicksan en SWOT-analyse. Vervolgens worden in een startbijeenkomst met het gehele home-team de resultaten van de nulmeting doorgesproken en een gezamenlijke ambitie, visie en doelen geformuleerd. Daarnaast worden in deze bijeenkomst twee werkgroepen geformeerd waarin de twee verbeterplannen nader zullen worden uitgewerkt in twee vervolgbijeenkomsten. Afsluitend worden in een tweede team-bijeenkomst de verbeterplannen definitief vastgesteld en afgerond, zodanig dat direct aansluitend hiermee gestart kan worden.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
We willen het huidige home-team doorontwikkelen naar een HOME-team: Hoogkwalitatieve Ouderenzorg, Multidisciplinair in de Eerstelijn. Thans levert het sinds 1962 bestaande home-team nog veelal reactieve zorg gericht op medisch-somatische en fysiek-functionele problematiek, waarin met name de samenwerking tussen huisarts en wijkzorg benut wordt. Wij willen toewerken naar het leveren van proactieve zorg door onze oudere populatie in een repeterende cyclus te screenen op kwetsbaarheid door middel van een effectief gebleken multidimensionaal screeningsinstrument, zoals bijvoorbeeld de EasyCare-TOS. Wij streven naar een optimale integratie van zorg geleverd door professionals vanuit het medisch-somatisch domein, zorg en welzijn/ondersteuning, zodat de focus waar nodig verbreed dan wel verlegd wordt naar het leveren van psychosociale zorg en ondersteuning op welzijnsgebied. Hiertoe willen we het werken met geïntegreerde zorgplannen implementeren, bijvoorbeeld het SFMPC-zorgplan. Wij willen persoonsgerichte zorg leveren, waarin we rekening houden met de heterogeniteit aan kwetsbaarheidsprofielen van thuiswonende ouderen. Essentieel in bovenstaande is dat de HOME-team professionals elkaars expertise ten volle kennen en deze geïntegreerd inzetten vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Waar nodig breiden we ons netwerk uit met benodigde expertise, bijvoorbeeld een kaderhuisarts Ouderenzorg/ Specialist Ouderengeneeskunde. We willen de onderlinge communicatie en consultatie- en verwijsmogelijkheiden verbeteren, en onderzoeken hiervoor geschikte portalen zoals VIP Samenwerken (Calculus).
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005084
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.G.H. Ruikes
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Thermion