Mobiele menu

Van overleven naar leven met kanker: het ontwikkelen van goed geïntegreerde netwerkzorg

Projectomschrijving

Project “Van overleven naar Leven met kanker, goed georganiseerde netwerkzorg“

Het project heeft als doel om huisartsen, ziekenhuizen, inloophuizen en andere oncologische zorgaanbieders in de regio Zaanstreek/Waterland beter te laten samenwerken. Het gevolg van deze betere samenwerking is dat kankerpatiënten en hun naasten in alle fases van het ziekteproces altijd de hulp ontvangen waar ze behoefte aan hebben, zonder dat ze de dupe worden van onderlinge miscommunicatie of onbekendheid tussen de verschillende zorgverleners in het oncologische netwerk. Het hoofddoel van het project is dat de patiënt zich ook gesteund voelt in niet medische zaken die de ziekte kanker met zich meebrengt. Denk daarbij aan ondersteuning op het gebied van werk, gezin, lichamelijk en geestelijk welzijn.

Plan van aanpak

In het project werken vertegenwoordigers van de verschillende aanbieders en ook patiënten en mantelzorgers samen aan concrete resultaten. Voorbeelden van zulke resultaten zijn een gezamenlijke website, een regionale richtlijn voor doorverwijzen en deskundigheidsbevordering via training en een symposium.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een actueel thema binnen de oncologie is het gebrek aan aandacht voor het gegeven dat herstel van kanker tijd kost en dat iedereen moet leren omgaan met de gevolgen van ziekte en behandeling. De nawerkingen zijn van lichamelijke en mentale aard, ze treden meteen op, of pas op langer termijn. Meer aandacht voor de sociaal-maatschappelijke gevolgen is noodzakelijk. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat bijna 40% van de patiënten zich niet genoeg gesteund voelt tijdens en na hun ziekte proces. Een relevant knelpunt door patiënten aangeven is dat medisch specialisten en huisartsen nog steeds te weinig en te laat voorlichten en adviseren over de mogelijkheden van nulde- en eerste lijns zorg en ondersteuning waarbij het leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en de behandeling centraal staat. 6% van het aan verwijzingen komt van medisch specialisten, 10 % van de verwijzingen komt via de huisarts. Geïntegreerde zorg is een vorm van zorg waarbij intra- en extramurale zorg met elkaar worden verbonden. De huidige geboden zorg is vooral medisch gericht op ziekenhuizen, thuiszorg en huisartsen. De aansluiting op bestaande eerste lijn zorg, zoals de psycho oncologische centra en oncologische fysio therapie praktijken, en op de nulde lijn inloophuizen en andere sociaal maatschappelijke organisaties zijn daar meestal niet bij betrokken. Het algemene besef dat de (na)zorg niet goed is georganiseerd is bij betrokken zorgverleners door gedrongen. Dit besef is nodig om goed geïntegreerde netwerkzorg op gang te brengen waarbij er ook aandacht is voor de niet strikt medische aspecten van het ziekte proces. Hier bij kunnen de nulde- en eerste lijn een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van veerkracht om met de gevolgen van de ziekte en behandeling om te gaan. In de regio Zaanstreek Waterland zijn er verschillende organisaties die mensen met kanker en zijn naasten ondersteuning en zorg bieden met aandacht voor alle aspecten van de zorg: somatisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk en existentieel. Afhankelijk van de specialisatie van de organisatie bieden zij formele (eerste en tweede lijn) en/of Informele( nulde lijn) aan. Er zijn diverse initiatieven en ideeën om de onderlinge verbinding en saamhorigheid te versterken waarbij de aandacht optimaal gericht is op de mens met kanker en zijn naasten. We willen de diverse initiatieven en ideeën in een geheel samen brengen waarbij de positie van mensen met kanker wordt versterkt.Zij worden straks proactief gewezen vanuit de tweede en eerste lijn wat de mogelijkheden in de regio zijn om te herstellen van en te leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en behandeling en te ontdekken wat er nog wel kan. Het zelf management wordt gestimuleerd en ondersteund. In het ontwikkelen van betere geïntegreerde (na)zorg willen we in de regio Zaanstreek Waterland een proces inrichten waarbij de verbinding wordt aangebracht tussen de formele zorg en de informele zorg. De coördinatie van dit proces zal plaatsvinden vanuit Stichting MOC Huis aan het Water een multi functioneel oncologisch centrum , waar de nulde , eerste en tweede lijn al geïntegreerd is in één concept. Onze missie: •Het met elkaar ontwikkelen van goed geïntegreerde netwerkzorg met specifieke aandacht voor de uitgangspunten zoals omschreven is in de positieve gezondheid waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. •De ultieme aansluiting van de nulde lijns ondersteuning en activiteiten op de professionele reguliere zorg •Continuïteit van dit samenwerkingsverband structureel waarborgen voor de toekomst, zowel organisatorisch als structureel middels het opstellen van samenwerkings afspraken •Ons regionale model als voorbeeldfunctie laten fungeren voor andere regio’s Vroegtijdige herkenning, behandeling en sociale steun helpt zowel het individu(minder klachten) als de samenleving (minder zorg gebruik op langer termijn). Waar het om gaat is het verbeteren van het omgaan met de(late) gevolgen, acceptatie en maatschappelijke participatie. resultaat: Door de brede opzet van nulde t/m tweede lijn en de multi disciplinaire deskundigheidsbevordering en het opstellen van een richtlijn en samenwerkingsafspraken wordt de aandacht van alle regionale zorg aanbieders gericht op alle dimensies zoals omschreven in de uitgangspunten van positieve gezondheid van Machteld Huber. De onbekendheid en daardoor onvindbaarheid van de mogelijkheden tot (na)zorg is afgenomen bij de medisch specialisten en de huisartsen praktijken. Patiënten en hun naasten worden pro actief gewezen op het gegeven dat herstel tijd kost en dat het van belang is aandacht te besteden aan het leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en de behandeling. De patiënt is geïnformeerd over de mogelijkheden van deze (na)zorg. Hierdoor voelt de patiënt en zijn naasten zich optimaal ondersteund en zal dit uiteindelijk leiden tot minder zorggebruik op langer termijn. Deze doelstelling sluit aan bij het rapport van het IKNL uitgebracht in april 2019 kankerzorg in beeld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100011910028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Daenen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting MOC Huis aan het water