Van zorgnetwerk naar dorpsnetwerk: als zorgprofessionals, welzijnswerkers en burgers van en met elkaar leren

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het doel is om ouderen uit het dorp te ondersteunen, opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Dit doen we door als burgers en professionals uit de zorg en het sociaal domein van elkaar te leren en onze activiteiten goed op elkaar af te stemmen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Zorg: huisartsen, paramedici, apotheker, verpleging & verzorging, klantadviseurs zorginstelling
Sociaal domein: beleidsmedewerkers gemeente, buurtmakelaar, maatschappelijk werk, woningbouwvereniging, Ecsplore
Ouderen: Denktank Zorgnetwerk Elsloo, Dorpsontmoetingsplatform Elsloo, adviesraad Sociaal Domein Gemeente Stein, Katholieke Ouderenbond

Doel en aanpak project

In de afgelopen jaren zijn in Elsloo allerlei initiatieven ontstaan vanuit zorgprofessionals, welzijnswerkers en burgerinitiatieven. Al deze initiatieven zijn bedoeld om de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen. Het project zorgt ervoor dat deelnemers uit deze verschillende domeinen met elkaar verbonden raken. Zij vormen met elkaar een leergemeenschap en zijn concreet bezig met twee thema’s: valpreventie en levensloopbestendig wonen. Iedere deelnemer is gestart met het interviewen van enkele ouderen uit de eigen achterban. De uitkomsten leverden een gedifferentieerd beeld op van de ouderen en hun behoeften. De deelnemers hebben besproken waar en hoe zij elkaar (kunnen) aanvullen en beter van elkaars krachten gebruik kunnen maken, als antwoord op de behoeften van de ouderen. De uitkomsten uit dit gezamenlijke leerproces vertalen we momenteel naar een concreet handvat. Met dit handvat maken ouderen zelf een analyse van hun risico’s op valongelukken en de mogelijkheden voor levensloopbestendig wonen. Op basis van deze analyse kunnen ouderen proactief keuzes maken, passend bij de eigen wensen en situatie.

Verslagen

Eindverslag

In de afgelopen jaren zijn in het dorp Elsloo initiatieven ontstaan vanuit zorgverleners, gemeente, welzijnswerk en burgers, bedoeld om de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen. Deelnemers uit deze domeinen hebben in 2019-2020 een leergemeenschap gevormd om concreet te werken aan de thema’s valpreventie en levensloopbestendig wonen en zo hun samenwerking te versterken.
In diverse bijeenkomsten en met behulp van allerlei methodieken leerden ze van, over en met elkaar. Deelnemers hielden interviews met ouderen, deelden de uitkomsten en brachten zo verschillende types ouderen in kaart. Ze presenteerden elkaar hun aanbod en dachten na hoe ze meer of beter van elkaars kracht gebruik konden maken. De uitkomsten uit dit gezamenlijke leerproces zijn vertaald naar een concreet instrument. Met dit instrument kunnen ouderen met elkaar in gesprek gaan over eigen wensen en worden ze geïnformeerd over het totaalplaatje aan informele en professionele mogelijkheden in het dorp om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en vallen te voorkomen.

Samenvatting van de aanvraag
In het Zuid-Limburgse dorp Elsloo is enkele jaren geleden een wijkgericht zorgnetwerk opgericht voor alle ouderen in het dorp. Hiermee wordt een antwoord gegeven op een verdubbeling van het aantal 75-plussers in de periode tussen 2010 en 2030. De organisatorische randvoorwaarden zijn gerealiseerd, de deelnemers kennen elkaar via multidisciplinair overleg (MDO) en kwaliteitsverbeterprojecten. De stem van de ouderen is vertegenwoordigd in een denktank. Vanaf de start van het zorgnetwerk is gezocht naar verbinding met het sociale domein, welzijn en burgerinitiatieven. Dit lukte aanvankelijk niet goed. Inmiddels is bij de gemeente gekozen voor een wijkgerichte benadering en zijn diverse burgerinitiatieven in het dorp gestart. Doel van de aanvraag is om het zorgnetwerk uit te bouwen met het sociale domein, welzijnswerkers en burgers tot een dorpsnetwerk, gericht op het welzijn van alle ouderen in het dorp. We willen een lerende cultuur binnen het dorpsnetwerk bevorderen met reflectie op eigen handelen, waarin we verbeterthema's gezamenlijk oppakken. Uitgangspunten zijn: zo lang mogelijk thuis wonen, voorkómen van achteruitgang, zelfredzaam waar het kan en professionele ondersteuning waar het moet. In het project wordt samengewerkt aan de verbetering van de keten van preventie en zorg ten behoeve van twee concrete thema's: valpreventie en levensloopbestendig wonen. Beide thema’s zijn geprioriteerd door alle partijen. Bij levensloopbestendig wonen gaat het om het aanbod van passende woningen, woningaanpassingen en toezicht (sociaal/technische mogelijkheden). Traditioneel start de zorg zodra schade ontstaat door vallen of problemen in de woonsituatie. In het project werken we aan proactieve en samenhangende zorg in het hele spectrum van zelfredzaamheid bij nog vitale ouderen tot en met de zorg bij de zeer kwetsbare ouderen. Deelnemers aan het project zijn: Zorg: huisarts, thuiszorg, apotheek, fysiotherapie, ergotherapie, verpleeg- en verzorgingshuis Welzijn: maatschappelijk werk, WMO, buurtcoach, beweegcoach, sociale verhuur, beleid gemeente, Burgers: Dorpsontmoetingsplatform, denktank zorgnetwerk, ouderenadviseur, adviesraad gemeente. We volgen de methodiek van actie-onderzoek. In het actie-onderzoek staan de volgende drie niveaus centraal met specifieke onderzoeksvragen: 1). Structuur; organisatie van het netwerk; Vraag: Wat zijn de organisatorische randvoorwaarden voor een duurzame verbinding tussen zorg, welzijn en burgers? Beoogde uitkomst: De voorwaarden zijn gecreëerd voor een duurzame verbinding tussen het Zorgnetwerk Elsloo met partners uit het sociale domein (Gemeente Stein), het welzijnsdomein (Partners in Welzijn), en met borging van burgerparticipatie (DOP), om tijdens en na de projectperiode samen op te trekken als een lerend dorpsnetwerk. 2) Proces; Samenwerking in het dorpsnetwerk: Vragen: Welke facilitators, belemmeringen en successen worden ervaren in het gezamenlijk doorlopen van het actie-onderzoek? Welke methodieken dragen bij aan het systematisch verbeteren van inhoudelijke thema’s in de ondersteuning van en zorg voor ouderen in het dorp? Beoogde uitkomst: De partners van het dorpsnetwerk kennen elkaar dankzij de samenwerking en hebben al experimenterend en lerend ontdekt hoe zij het samen leren en innoveren duurzaam kunnen integreren. 3) Uitkomst; Inhoudelijke kwaliteitsverbetering: Vraag: Hoe ziet een gezamenlijke aanpak eruit, die maatwerk biedt voor alle ouderen in het dorp en preventie van achteruitgang als uitgangspunt heeft, ten aanzien van valpreventie en levensloopbestendig wonen? Beoogde uitkomst: Ontwikkeling gezamenlijke aanpak valpreventie en levensloopbestendig wonen, waarbij iedere professional overzicht heeft over de hele keten, van zelfzorg tot aan intensieve begeleiding, en zijn/haar eigen plek daarin. Het actieonderzoek wordt vormgegeven in een leergemeenschap met een afvaardiging van zorgprofessionals, welzijnswerkers en burgers. Uit deze leergemeenschap worden 2 kerngroepen gevormd, een gericht op valpreventie en een gericht op levensloopbestendig wonen. Iedere kerngroep formuleert een eigen leervraag om het gevoel van eigenaarschap te bevorderen. Vervolgens worden de stappen van actiegericht onderzoek cyclisch en iteratief doorlopen: (1) Pre oriëntatiefase, (2) oriëntatiefase, (3) planning, (4) actie en observatie, (5) reflectie en evaluatie. In 6-wekelijkse leergemeenschapbijeenkomsten delen de kerngroepen hun ervaringen en bevindingen met elkaar en is ruimte voor deskundigheidsbevordering. Het actieonderzoek wordt begeleid door een actieonderzoeker, die naast het inbrengen van specifieke methodologische expertise een verbinding kan leggen met de kennisinstellingen in de regio. Tevens wordt een klankgroep ingesteld ten behoeve van borging en disseminatie van de resultaten in de regio.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521910
Looptijd:
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.M. Snijders
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorgnetwerk Elsloo