Mobiele menu

Vangnet in de Wijk: vinden, verbinden, versterken en verduurzamen

Projectomschrijving

Steeds vaker blijven kwetsbare mensen (al dan niet met begeleiding) zelfstandig wonen in de wijk en de verwachting is dat deze tendens alleen maar toeneemt. Dat vraagt iets van de wijk als geheel.

Doel

In dit project bouwt netwerkorganisatie Delft voor Elkaar in 6 maanden (verder) aan een stevige structuur in de wijk, waarin bewoners met en zonder verward gedrag op een prettige manier kunnen samenleven. We gaan uit van wat er al is, vullen dat aan waar nodig en doen dat vanuit de behoefte van de bewoners in de wijk. 

Werkwijze

In de wijk kunnen bewoners (al dan niet ervaringsdeskundig), formele organisaties en informele organisaties elkaar gemakkelijk vinden en ondersteunen en zijn de initiatieven ook toegerust voor  bewoners met verward gedrag. Zo ontstaat een toegankelijk en compleet vangnet in de wijk dat stevig én duurzaam is.  

Verslagen


Eindverslag

Vangnet in de Wijk
Eind 2017 is in Delft met Vangnet in de wijk een goede start gemaakt met de ontwikkeling van het wijkvangnet. Uitgangspunt is de bewoners van de Reinier de Graafbuurt (wijk Buitenhof) te ondersteunen bij het realiseren van een beter buurtklimaat, óók de minder-kwetsbare bewoners. Zij zijn als constante factor in de buurt cruciaal voor het realiseren van een duurzame verbetering.
De thema’s waarlangs de versterking van het vangnet plaatsvindt én eerste resultaten zijn geboekt zijn:
- de opzet en borging van een wijksignaleringsnetwerk en publiekscampagne Meldpunt Bezorgd;
- buurtbewoners zijn ondersteund in het vinden van passende dagactiviteiten;
- vraaggericht (vanuit brede bewonersvertegenwoordiging) én met dekkend netwerk aan (in) formele zorg- en welzijnspartners, is er een start gemaakt om inloopvoorzieningen met brede wijkbetekenis te ontwikkelen.

Naast resultaten, heeft het programma hiaten aan het licht gebracht. Investering hierop is nodig om een steviger fundament te leggen. Een tweede aanvraag hiervoor is ingediend.

Samenvatting van de aanvraag

Het project ‘Vangnet in de Wijk: vinden, verbinden, versterken en verduurzamen’ stelt zich ten doel een adequaat functionerend netwerk in de wijk te ontsluiten voor bewoners, formele en informele organisaties. Een netwerk dat dient als vangnet voor mensen die al dan niet tijdelijk psychisch kwetsbaar zijn. We gaan uit van wat er al is, vullen dat aan waar nodig en doen dat vanuit de behoefte van de doelgroep. We benaderen dat enerzijds breed, door te werken vanuit de stadsbrede sociale basisinfrastructuur, en anderzijds heel toegespitst door te verdiepen in minimaal één pilotwijk. Deze pilotwijk betreft de wijk Buitenhof (Reinier de Graafbuurt), waarvan uit onderzoek al is gebleken dat de problematiek daar prangend is. In de eerste fase maken we van de overige wijken aanvullende inventarisaties, op basis waarvan mogelijk pilotwijken worden toegevoegd. Onze aanpak is onze beproefde methodiek van vinden, verbinden, versterken en verduurzamen. Dat zijn ook de vier fases waarin we dit zes maanden durende project uitvoeren. Fase 1 - Vinden: partners in beeld, problematiek in beeld, behoefte in beeld Fase 2 - Verbinden: wijk-kerngroep en signaleringsoverleg ingericht, dubbelingen en hiaten besproken Fase 3 - Versterken: toegankelijk en compleet vangnet in de wijk functioneert Fase 4 - Versterken: borging in reguliere aanpak en convenant tussen betrokkenen De uitvoering van dit project vliegen we als volgt aan: een verbindingsofficier vanuit de Sociale Basisinfrastructuur (Delft voor Elkaar) wordt aangesteld als aanjager en coördinator van het Vangnet in de Wijk. Zij maakt afspraken over preventieve aanpak en het creëren/ gebruik maken van vangnetvoorzieningen in de wijk/buurt. Stakeholders zijn wijkbewoners, (GGZ) zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, Delft voor Elkaar, informele (zelf)organisaties, Zichtbare Schakel, politie, Toegang, gemeente Delft. Met (vertegenwoordigers van) de stakeholders organiseren we periodiek bijeenkomsten om de voortgang te bespreken. We starten direct na aanvang van het project met een brede startbijeenkomst. Van daaruit vormen we in de beoogde wijk(en) een wijk-kerngroep, waarin de verbindingsofficier concreet in beeld brengt waar de behoefte is. Gezamenlijk formuleren we wat nodig is en de noodzakelijke acties. De verbindingsofficier treedt op als aanjager, facilitator en wanneer nodig als regisseur. Gedurende de zes maanden dat het project loopt, zet de verbindingsofficier zich intensief voor deze doelstellingen in. Het einddoel is een functionerend vangnet in de wijk, dat zichzelf blijft versterken. We richten ons dan ook nadrukkelijk op het verbinden van wat er al is, met – indien noodzakelijk – aanpassingen. We maken afspraken met elke partner over de duurzame inbedding in de eigen organisatie. In de laatste fase werken we gezamenlijk de afspraken en acties uit in een convenant.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638022010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. Z.M. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Participe Delft