Mobiele menu

Veiligheidsmanagement in de langdurige zorg fase 3

Projectomschrijving

Veiligheidsmanagement in de V&V is een veiligheidsmanagement methode voor de V&V-brance. De veiligheid van de cliënt staat in deze methode centraal. Het is een praktische en overzichtelijke methode, gemaakt voor instellingen. In verschillende modules worden diverse veiligheidsthema’s behandeld:

  • incident melden 
  • valpreventie 
  • medicatieveiligheid 
  • veiligheid van hulpmiddelen
  • calamiteitenbeheersing

Overkoepelend is een methodiek ontwikkeld die beschrijft hoe je goed veiligheidsbeleid organiseert
en uitvoert. Uit de evaluatie van de eerste twee fasen blijkt de aanpak succesvol.

De derde fase betreft de implementatie van Veiligheidsmanagement in de Zorg in de gehele V&V-sector. De methode is geïmplementeerd door een symposium, trainingen, nieuwsbrieven en PR. De methodiek (roze klapper) is verspreid onder 2.500 leden van Actiz.
Trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten worden continue via de Zorg voor Beter Academie aangeboden. Behalve over Veiligheidsmanagement worden apart trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten aangeboden over valpreventie volgens de methode Blijf Staan.

Producten

Titel: Veiligheid in de V&V, basismodule
Link: http://www.veiligheid.nl
Titel: Veiligheid in de V&V, module Valpreventie (methode 'Blijf Staan')
Link: http://www.veiligheid.nl
Titel: Reader Basistraining voor veiligheidscoördinatoren
Titel: Veiligheid in de V&V, module Medicatieveiligheid
Link: http://www.veiligheid.nl
Titel: Veiligheid in de V&V, module Incident melden
Link: http://www.veiligheid.nl
Titel: Veiligheid in de V&V, module Calamiteitenbeheersing
Link: http://www.veiligheid.nl
Titel: Veiligheid in de V&V, module Veiligheid van hulpmiddelen
Link: http://www.veiligheid.nl
Titel: Veldverkenning Veiligheidsmanagement in de V&V

Verslagen


Eindverslag

ActiZ en Consument en Veiligheid hebben samen een veiligheidsmanagement methode voor de V&V-branche ontwikkeld, Veiligheidsmanagement in de V&V. De veiligheid van de cliënt staat in deze methode centraal. Veiligheidsmanagement in de V&V is een praktische en overzichtelijke methode die gemaakt is voor instellingen die goed veiligheidsbeleid willen opzetten en uitvoeren. Veiligheidsmanagement in de Zorg bestaat uit verschillende modules waarin diverse veiligheidsthema’s worden behandeld. Deze thema’s zijn: • incident melden • valpreventie • medicatieveiligheid (i.s.m. DGV) • veiligheid van hulpmiddelen • calamiteitenbeheersing Overkoepelend is een methodiek ontwikkeld die beschrijft hoe je goed veiligheidsbeleid organiseert en uitvoert. De methode is geimplementeerd middels een symposium, trainingen, nieuwsbrieven en PR.
Trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten worden continue via de Zorg voor Beter Academie aangeboden. Behalve over Veiligheidsmanagement worden apart trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten aangeboden over valpreventie volgens de methode Blijf Staan.

ActiZ en Consument en Veiligheid hebben samen een veiligheidsmanagement methode voor de V&V-branche ontwikkeld, Veiligheidsmanagement in de Zorg. De veiligheid van de cliënt staat in deze methode centraal.
Veiligheidsmanagement in de Zorg is een praktische en overzichtelijke methode die gemaakt is voor instellingen die goed veiligheidsbeleid willen opzetten en uitvoeren.
Veiligheidsmanagement in de Zorg bestaat uit verschillende modules waarin diverse veiligheidsthema’s worden behandeld. Deze thema’s zijn:
• incident melden
• valpreventie
• medicatieveiligheid (i.s.m. DGV)
• veiligheid van hulpmiddelen
• calamiteitenbeheersing
Overkoepelend is een methodiek ontwikkeld die beschrijft hoe je goed veiligheidsbeleid organiseert en uitvoert.

De methode is geimplementeerd middels een symposium, trainingen, nieuwsbrieven en PR.

Samenvatting van de aanvraag

Iemand die in een instelling verblijft, mag verwachten dat er een zo veilig mogelijke leefomgeving gecreëerd wordt, waar vermijdbare incidenten en schade als gevolg hiervan zo goed mogelijk worden voorkomen. Uit onderzoek blijkt echter dat het in instellingen voor langdurige zorg matig tot slecht gesteld is met de veiligheid van de individuele cliënt. Deze aanvraag voor de derde en laatste fase van de in 2005 gestarte ontwikkeling en implementatie van een veiligheidsmanagementmethode, beoogt binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen een bijdrage te leveren aan de verbetering van de veiligheid van de individuele cliënt. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande kennis en resultaten van reeds uitgevoerde (deel)projecten. Andere ontwikkelingen waarop wordt aangesloten zijn: Zorg voor Beter, Sneller Beter en de Normen Verantwoorde zorg. In de eerste fasen van dit project is een praktische veiligheidsmanagementmethode ontwikkeld en in een pilot getest voor en door verpleeg- en verzorgingshuizen. Overkoepelend is een methodiek ontwikkeld die beschrijft hoe veiligheidsbeleid te organiseren en uit te voeren. Verder bestaat het uit verschillende modules, waarin diverse veiligheidsthema’s behandeld worden. Met de veiligheidsmanagementmethode kan een instelling in kaart brengen hoe het met de veiligheidscultuur (met veel aandacht voor veilig melden), de risico’s in de instelling (zowel prospectief als retrospectief) en de veiligheid van bewoners is gesteld. Op basis van deze inventarisatie worden prioriteiten bepaald en wordt een plan van aanpak ontwikkeld om tot daadwerkelijke verbeteringen te komen. In de eerste twee fasen zijn de overkoepelende methodiek en de modules Incident melden, Calamiteitenbeheersing, Medicatieveiligheid en Veiligheid van hulpmiddelen ontwikkeld en getest in een pilot. Daarnaast is de module Valpreventie toegevoegd, waarbij gebruik is gemaakt van de reeds bestaande effectief gebleken methode ‘Blijf Staan’. Verder bestond de tweede fase uit een begeleid implementatietraject van de veiligheidsmanagementmethode onder 14 verpleeg- en verzorgingsinstellingen. De ervaringen die tijdens dit traject zijn opgedaan, zijn gebruikt om het materiaal van Veiligheidsmanagement in de Zorg verder te verbeteren en uit te breiden met informatie over implementatie. Factoren die de implementatie kunnen belemmeren of juist bevorderen zijn daarmee onderdeel geworden van de methode. Uit de evaluatie van de resultaten van de eerste twee fasen blijkt dat deze succesvol waren. De pilotinstellingen zijn vooral tevreden over de inhoud van de modules en de uitwisselingsbijeenkomsten. Ook vinden zij het prettig dat het aansluit bij HKZ en de Normen Verantwoorde Zorg. Door gebruik te maken van een pilotgroep en een klankbordgroep is draagvlak gecreëerd bij de sector. Zij zijn de early adopters van de methodiek en zullen in de derde fase helpen met het uitbreiden van het draagvlak. De in deze aanvraag uitgewerkte derde fase van het project betreft de implementatie van Veiligheidsmanagement in de Zorg in de gehele verpleeg- en verzorgingssector. De resultaten uit de vorige fasen zullen verspreid worden onder alle verpleeg- en verzorgingsinstellingen, zodat zij gebruik kunnen maken van de eerdere ervaringen. De activiteiten zullen gericht zijn op werving, ondersteuning van de sector en continuering. Het werven van instellingen gebeurt door promotiemateriaal te ontwikkelen (mailing aan directies en cliëntenraden, publicaties in (vak)tijdschriften en nieuwsbrieven) en een symposium te organiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de pilothuizen. ActiZ speelt hierin een belangrijke rol. Via haar eigen netwerk en communicatiekanalen zal zij de instellingen informeren en overtuigen. Wanneer instellingen geworven zijn en gaan werken met de methodiek, worden zij ondersteund vanuit Consument en Veiligheid door middel van trainingen voor de projectleiders. Verder worden leerwerkplaatsen opgezet per module/thema, waar professionals ervaringen kunnen uitwisselen en sprekers nieuwe inzichten kunnen presenteren. Ook worden regionale bijeenkomsten georganiseerd voor cliëntenraden over hun eigen rol bij het creëren van een veilige instelling en hun positie tegenover medewerkers en management. Als instellingen een tijd aan de slag zijn met de methodiek moet dit een structureel karakter krijgen. Het zal geborgd worden door het uitbrengen van nieuwsbrieven en het voortzetten van de leerwerkplaatsen. Deze aanpak moet leiden tot het realiseren van de volgende doelstelling: Het terugdringen van het aantal ongevallen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Met deze doelstelling wordt beoogd een veiliger leefomgeving te creëren voor de cliënten van deze instellingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
81300003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2009
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I.M. Kurver
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting VeiligheidNL