Mobiele menu

Verbeterde bereikbaarheid niet-acute zorg voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden

Projectomschrijving

Doel

Dit project richt zich op het verbeteren van de informatie-, advies- en meldfunctie voor niet-acute zorg in de regio Hollands Midden. Deze meldfunctie is voor burgers (cliënten, mantelzorgers en andere naasten, buurtbewoners) en professionals (politie, huisartsen, woningcorporaties, etc.) bekend en bereikbaar. De meldfunctie leidt toe naar passende zorg en is aanvullend op de acute keten.

Werkwijze

Het project bestaat uit 3 fases:

  1. Uitvoeren van een verkenning en behoeftepeiling naar de huidige en gewenste bereikbaarheid.
  2. Visie en draagvlak creëren voor een pilot met verbeterde bereikbaarheid.
  3. Uitvoeren van de pilot(s) waarin bereikbaarheid wordt uitgebreid. Met inbegrip van afspraken met de regionale Meldkamer en de Psychiatrische Eerste Hulp over de 24/7 bereikbaarheid, afspraken met ketenpartners over in te zetten vervolgzorg, afspraken over inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en een verbetervoorstel werkprocessen Meldpunt Zorg en Overlast (uitvoerder van de Meldfunctie).

Resultaten

Inzicht in de omvang van signalen is nog incompleet. De signalen komen namelijk bij verschillende organisaties binnen en worden op verschillende wijzen geregistreerd. De aard van de signalen beweegt zich in het gebied tussen crisis en geen crisis. Deze definities zijn gebaseerd op specifieke en veranderlijke criteria (bijvoorbeeld alcohol promillage). Enkele concrete situaties wezen echter op de meerwaarde van een niet-acute meldfunctie:

  • Het biedt handelingsperspectief (aan professionals en burgers/cliënten)
  • Monitoring (van zaken die frequent recidiveren) heeft gezorgd voor preventie van escalatie
  • Het geeft overzicht
  • Toeleiding naar een passend zorgaanbod wordt gemakkelijker

Echter kwamen ook verschillende gebreken aan het licht in het regionale zorgaanbod, zoals de beperkte mogelijkheid van niet acute OGGZ-zorg binnen 24 uur. Deze beperkte mogelijkheid heeft 2 oorzaken:

  1. Niet acute zorg vereist intensieve en specialistische samenwerking, deze wordt bemoeilijkt door aanbodgerichte zorg, wet- en regelgevingen en gescheiden (afspraken over) financiering.
  2. Een 24/7 meldfunctie kan alleen succesvol zijn (sluitende aanpak) als systemische vraagstukken eerst worden opgelost.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In de regio Hollands-Midden werken GGD, gemeenten, politie, GGZ, cliëntvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties samen aan het ontwikkelen van een werkende keten van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In Hollands-Midden is een acute basisketen gerealiseerd van melding, vervoer en beoordeling waardoor mensen met een acute zorgbehoefte direct passend ondersteund worden. Voor een goed werkende keten is daarnaast een goede meldfunctie voor niet-acute zorg nodig. Bij de meldfunctie voor niet-acute zorg kunnen burgers en professionals hun zorgen en signalen over mensen die verward gedrag vertonen melden en vanuit deze meldfunctie kan passende zorg en ondersteuning ingezet worden. In de regio Hollands-Midden bestaan reeds verschillende advies- en meldpunten. De gemeenten geven vanuit hun beleidskader maatschappelijke zorg onder andere de GGD opdracht voor de uitvoering van een Meldpunt Zorg en Overlast, waar burgers en professionals meldingen over zorgmijders, dak- en thuislozen en in het algemeen hun zorgen over kwetsbare inwoners kunnen doen. Ook zijn er afspraken met diverse partijen gemaakt over bereikbaarheid binnen en buiten kantooruren, zodat meldingen en passende hulpverlening 24/7 ingeschakeld kan worden, bijvoorbeeld voor jeugdigen in crisis. De gemeenten in Hollands-Midden en de GGD/ RDOG willen projectmatig de meldfunctie voor niet-acute zorg voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden verbeteren. Het project bestaat uit de volgende 3 fases: fase 1: het uitvoeren van een verkenning naar de huidige organisatie en bereikbaarheid van de regionale meldpunten en een behoeftepeiling naar de gewenst bereikbaarheid Fase 2: visie en draagvlak creëren voor een pilot met verbeterde bereikbaarheid fase3; het uitvoeren van de pilot(s) met inbegrip van afspraken meldkamers en PEH over 24/7 bereikbaarheid, afspraken met ketenpartners over in te zetten vervolgzorg, afspraken over inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en een verbetervoorstel werkprocessen Meldpunt Zorg en Overlast Onze doelstelling is het realiseren van adequate bereikbaarheid van een informatie-, advies- en meldfunctie voor niet-acute meldingen over mensen met verward gedrag en de toeleiding naar passende zorg en ondersteuning. Deze meldfunctie is voor burgers (cliënten, mantelzorgers en andere naasten, buurtbewoners) en professionals (politie, huisartsen, woningcorporaties, etc) bekend en bereikbaar. De algemene doelen van dit project zijn: •iedereen die een persoon met verward gedrag signaleert kan dit melden en is verzekerd van adequate opvolging aan deze melding; •Deze opvolging verloopt doeltreffend (gericht op de zorgen uit de concrete melding), efficiënt, past bij wat cliënten nodig hebben, en rekening houdend met hun naasten. •Voorkomen van herhaaldelijk melden op verschillende plekken (in aantal en tijd) over dezelfde personen; •Preventie van escalatie voor betrokkene en omgeving (denk aan dwangmaatregelen, crisisopname, overlast, teloorgang) door de mogelijkheid te bieden vroegtijdig te signaleren. De hieronder genoemde resultaten zijn verwachte resultaten, dit vooruitlopend op de scenario’s die in fase 2 opgesteld worden en leiden tot een of meerdere pilots. Desondanks zijn deze mogelijke resultaten hier al geconcretiseerd omdat ze aansluiten bij de doelstelling van het project en ontwikkelen elders in het land. a. Uitbreiding telefonische bereikbaarheid voor niet-acute zorgmeldingen voor regio Hollands Midden; b. Verbetering bekendheid met taken en bereikbaarheid Meldpunt Zorg en Overlast en sociale teams voor de doelgroep mensen met verward gedrag; c. Aansluiting bij meldfunctie voor acute zorg, waaronder de Integrale Crisisdienst Hollands Midden, crisisdiensten Jeugd Hollands Midden en de meldkamer GGZ; d. Medewerkers meldfunctie zijn getraind door ervaringsdeskundigen; e. Samenwerkingsafspraken over bekendheid met MKA, MKP, wijkagenten, woningcorporaties, huisartsen en hap’s, instellingen Beschermd Wonen (extramuraal); f. Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met cliëntorganisaties over inzet ervaringsdeskundigen bij cliënten waar dit van toepassing is; g. Samenwerkingsafspraken met OGGZ/Wijkteam over inzet psychosociale hulpverlening; h. Samenwerkingsafspraken met Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en andere organisaties over bieden van tijdelijk verblijf (vanwege dakloosheid of niet thuis of bij familie kunnen verblijven); i. Implementatieplan voor procesverbeteringen bij het meldpunt die blijken tijdens de pilot(s); de daadwerkelijke implementatie valt buiten de scope van dit project. Er wordt een projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de GGD, uit het programma zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en enkele gemeentelijke beleidsadviseurs maatschappelijke zorg van de regio’s uit Hollands-Midden. Vanuit de cliënt- en gebruikerskant vragen we een bijdrage van de cliëntorganisatie(s) en de politie (in hun rol als partij die de meeste meldingen doet). Start juni 2018

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638044006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.J. Wiegel
Verantwoordelijke organisatie:
RDOG hollands midden

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Hollands-Midden: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard.