Mobiele menu

Verbreding en monitoring integrale gebiedsteams GGZ Utrecht

Projectomschrijving

In Utrecht is van 2016-2018 ervaring opgedaan met een integrale werkwijze in proeftuinen ggz voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid, waarbij behandeling en begeleiding geïntegreerd worden aangeboden door Jellinek, Altrecht, Lister en Wij3.0 voor een specifieke wijk/gebied. Wij doen dit in nauwe samenwerking met de sociale en medische basiszorg (huisartsen, POH, Buurteams en de basis-ggz). De ervaringen zijn positief en we zien we dit als een belangrijke bouwsteen in de regionale aanpak voor personen met verward gedrag en als een bijdrage om te komen tot meer volwaardig burgerschap. Ook bij de ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang naar 'Thuis in de wijk', is een stevige infrastructuur in de wijk essentieel.

Doel

Deze subsidie zetten we in voor de doorontwikkeling naar 8 gebiedsteams ggz in de Stad Utrecht op de volgende onderdelen:

  • netwerkontwikkeling
  • teamontwikkeling
  • ontwikkelopgaven
  • monitoring

Resultaten

Het plan van aanpak “Over de brug” vormde in de regio van centrum gemeente Utrecht een belangrijke stimulans om voor de mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid (de EPA-doelgroep) te streven naar zo volwaardig mogelijk burgerschap. In Midden Westelijk Utrecht zijn inmiddels 15 gebiedsteams ggz gestart. In het werkgebied van Altrecht en Lister zijn dit er 11 waarvan 8 in de stad Utrecht en 3 in de Lekstroom. In het gebiedsteam ggz wordt samengewerkt met netwerkpartners en wordt ervaringsdeskundigheid ingezet. Iedere cliënt ontvangt begeleiding / behandeling in het eigen gebied. De meeste teams zijn werkzaam vanuit een gezamenlijke locatie. Er is een intensievere samenwerking met kortere lijnen tussen Altrecht en Lister en ook met de andere netwerkpartners is er meer integratie in het gebied. Dit bevordert het flexibel op en afschalen tussen de SGGZ en basiszorg en heeft geresulteerd in meer directe en snellere zorg in het gebied.

Verslagen


Eindverslag

Het plan van aanpak “Over de brug” vormde in de regio van centrum gemeente Utrecht een belangrijke stimulans om voor de mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid (de EPA-doelgroep) te streven naar zo volwaardig mogelijk burgerschap. Met de uitvoering van de vignettenstudie en de opstelling van het document ‘Volwaardig burgerschap en psychiatrie’ door de Regionale Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht werd deze lijn met alle betrokken partijen – die nu het Bestuurlijk overleg vormen – bekrachtigd. Met de opzet van een viertal proeftuinen ging de regio concreet aan de slag. Na eerste positieve resultaten van de proeftuinen werd het plan verder doorgevoerd.
In Midden Westelijk Utrecht zijn 15 gebiedsteams ggz gestart. In het werkgebied van Altrecht en Lister zijn dit er 11 waarvan 8 in de stad Utrecht en 3 in de Lekstroom. In het gebiedsteam ggz wordt samengewerkt met Abrona, Jellinek en Wij3.0 (in meer of minder mate) en wordt ervaringsdeskundigheid ingezet. Iedere cliënt /patiënt ontvangt begeleiding / behandeling in het eigen gebied. De meeste teams zijn werkzaam vanuit een gezamenlijke locatie. Er is een intensievere samenwerking met kortere lijnen tussen Altrecht en Lister en ook met de andere netwerkpartners is er meer integratie in het gebied. Dit resulteert in meer directe en snellere zorg in het gebied.
De subsidie is afgegeven voor verdere:
1. netwerkontwikkeling
2. teamontwikkeling
3. ontwikkelopgaven: vanuit de ervaringen van de proeftuinen

Hierbij zijn drie doelen geformuleerd:
eind 2019 staan er voor de hele regio Utrecht Midden West 15 integraal, gebiedsgericht, effectief en efficiënt werkende gebiedsteams ggz.
de samenwerking tussen het zorgdomein en het sociale domein stevig verankeren en voorwaarden te hebben gecreëerd voor verdere verbetering.
de gebiedsteams vervullen een centrale rol binnen de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag.

Daarbij dienen de volgende leidende principes als vertrekpunt:
- Cliënt heeft regie
- Betrek naasten
- Werk aan persoonlijk, maatschappelijk en medisch herstel
- Vertrouw in herstelkracht en zoek perspectief
- Erken het recht op het nemen van risico’s
- Deel en integreer kennis en werk samen
- Lever passende zorg

Samenvatting van de aanvraag

. In Utrecht willen we gebruik maken van de subsidiemogelijkheid voor: “ de uitvoering van een bestaand project voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling, waarbij al afspraken zijn gemaakt tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s).” Wij kiezen hierbij voor de gebiedsteams GGZ die voort komen uit de proeftuinen en één van de Utrechtse bouwstenen zijn in de aanpak personen met verward gedrag Utrecht en die integrale zorg bieden. In Utrecht hebben we ervaringen opgedaan met een integrale werkwijze in proeftuinen. In deze proeftuinen hebben van 2016-2018 geëxperimenteerd met behandeling en begeleiding door Jellinek, Altrecht, Lister en Wij3.0 geïntegreerd aan te bieden in nauwe samenwerking met de sociale en medische basiszorg(huisartsen, POH, Buurteams en de basis-ggz). Deze ervaringen zijn positief en we zien de werkwijze van een integrale gebiedsgerichte aanpak van GGZ-behandeling en begeleiding als een belangrijke bouwsteen in de regionale aanpak personen met verward gedrag en als een bijdrage om te komen tot meer volwaardig burgerschap. Ook bij de ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang naar 'Thuis in de wijk', is het belangrijk dat er een stevige infrastructuur staat in de wijk. Deze integrale aanpak draagt hier aan bij. We willen voor Utrecht 100.000,- subsidie aanvragen voor: 1. netwerkontwikkeling; Naast hun reguliere taken van teamontwikkeling en doorontwikkeling van het integraal en gebiedsgericht werken, moeten zij extra tijd besteden aan het ontwikkelen van het netwerk in de wijk door kwartiermaken en samenwerkingsafspraken te maken met partijen in de wijk. 2. teamontwikkeling: om de culturen van de verschillende organisaties samen te brengen is het nodig om te investeren in gezamenlijke visieontwikkeling en het aanpassen van bestaande werkwijzen. Daar waar behandeling en begeleiding samenkomen is het wenselijk de sterke aspecten van verschillende organisaties te verbinden. 3. ontwikkelopgaven: vanuit de ervaringen van de proeftuinen zijn er verschillende ontwikkelopgaven geformuleerd. Deze zijn ondergebracht bij de verschillende gebiedsteams. Daarbij wordt afgestemd op de couleur lokaal. De ontwikkelopgaven zien we als onderdeel van business as usual daarentegen zien we de netwerk- en teamontwikkeling onderdeel als extra tijdelijke inzet die de 8 gebiedscoördinatoren in deze fase moeten doen. Geschat wordt dat dit per gebiedscoördinator in de uitvoeringsfase van 16 maanden minimaal om 12 uur extra tijd zal gaan. We vragen dit aan voor de periode van 1 september 2018 tot 31-12- 2019. ? Daarnaast vragen we subsidie aan voor het opzetten van de monitor om het effekt van de gebiedsteams te meten en te volgen. Naast de landelijke afspraken die zijn gemaakt om dit uniform te doen en de instellingsspecifieke wensen hierin, willen wij op basis van de evaluatie van de proeftuinen afspreken wat we voor Utrecht specifiek willen monitoren en hoe we dat gaan doen. Gedacht wordt om hiernaast een eenvoudige tevredenheidsmeting te doen bij alle bezoekers, zowel cliënten, naasten als ketenpartners.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.A. van Raalte
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Utrecht