Mobiele menu

Verloskundig Prenataal Triage Centrum (VPTC)

Projectomschrijving

In onze regio hebben we gewerkt aan het realiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plaats voor het realiseren van een VPTC. Als eerste stap hebben we samen met de eerste- en de tweedelijn een projectplan en een businesscase opgesteld. Twee projecten als concrete uitwerking hiervan zijn gerealiseerd, het diabetesproject en een gezamenlijk eerstelijns echocentrum. Het CTG-project gaat naar alle waarschijnlijkheid starten per 1 januari 2022. Ook wordt er gewerkt aan de voorbereiding van thema’s die we in het kader van het VPTC in 2022 willen oppakken, o.a. de implementatie van de triagewijzer. Daarnaast werken we aan een stip op de horizon. Dit alles het als doel om voor de zwangere vrouwen en hun families in de regio kwalitatieve hoogwaardige zorg te houden die bereikbaar en betaalbaar is.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De voorgenomen sluiting van de verloskamers en de kraamafdeling op de locatie Vlietland heeft consequenties voor de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de acute verloskundige zorg in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN). Het betreft een kwetsbare regio met veel achterstand problematiek. Coöperatie VeRVe wil met een Verloskundige Prenataal Triage Centrum (VPTC) een oplossing bieden voor het verdwijnen van de klinische geboortezorg in Schiedam. Het uitgangspunt van de oplossingsrichtingen is dat de zwangere vrouwen en hun families in de regio kwalitatieve hoogwaardige zorg houden die bereikbaar en betaalbaar is. Dit kan door: • het verwijspercentage van coöperatie VeRVe naar de tweede lijn omlaag te brengen door zorg op de juiste plek te bieden door gebruik te maken van meer diagnostische hulpmiddelen in een Verloskundige Prenataal Triage Centrum (VPTC) • Het voorkomen van onnodige verwijzingen kan bijdragen aan een oplossing voor stijgende zorgkosten, de capaciteitsproblematiek in het ziekenhuis en de verlaging van de werkdruk. Met deze startimpuls willen we allereerst integrale samenwerkingsafspraken en randvoorwaarden vormgeven rondom het geschetste probleem, zodat daarna de juiste zorg op de juiste plek geïmplementeerd kan worden in een VPTC. Het opzetten en inrichten van deze diagnostiek in de eerste lijn vraagt, vanwege kwaliteitsaspecten, zorgvuldige voorbereiding en samenwerking in de keten. Met deze startimpuls wordt ingericht: • regionale ketensamenwerking • een projectplan en businesscase • borging kwaliteit (ontwikkeling zorgpaden) • deskundigheidsbevordering; scholing die noodzakelijk is voor uitvoering diagnostiek in eerste lijn • kwaliteitsborging Dit vraagt om goede samenwerkingsafspraken met geboortezorg ketenpartners en raadpleging van de zwangeren. Nauwere samenwerking in de keten zal de zorg voor de zwangere ten goede komen. De uiteindelijke doelstelling in uiteindelijke implementatieproject is: • zorg dichter bij huis van de zwangere, klanttevredenheid • minder verwijzingen, meer zorg in de eerste lijn • waardoor minder druk op het ziekenhuis • en minder medicalisering De opzet van een VPTC is dat gezonde zwangeren gezien gaan worden voor nadere diagnostiek bij bepaalde (mild verhoogd risico) indicaties die anders doorgestuurd zouden worden naar de tweede lijn. Door onderzoek wordt vastgesteld of er sprake is van een afwijkende ( pathologische) zwangerschap. Frequent blijkt dat er geen verhoogd risico is. In een onderzoek (uitgevoerd door BeBright , voucher ZonMw ) is gekeken naar diverse verwijsindicaties die uitgevoerd kunnen worden in een VPTC. Daaruit blijkt dat na een consult 38% van de zwangere retour komen na een verwijzing naar de tweede lijn. Wordt specifiek gekeken naar de zwangere met minder leven (een veel voorkomende verwijsindicatie) dan blijkt dat ruim 60% retour eerste lijn komt. Ditzelfde geldt voor (dreigende) serotiniteit waar bijna 60% retour komt. Landelijke pilots (Amsterdam, Zwolle en Nijmegen) laten zien dat nadere diagnostiek in de eerste lijn bij het voelen van minder leven veilige zorg is voor de gezonde zwangere (Jaarverslag prenataal CTG in de wijk – Maart 2018 ). Die pilots laten zien dat zelfs 80% van de zwangeren niet hoeft te worden verwezen naar het ziekenhuis. Het principe van de Juiste Zorg op de Juiste Plek gaat over het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg. Een VPTC is een oplossing die doelmatige zorg (minimaal zelfde kwaliteit tegen lagere kosten) in de buurt van de zwangere biedt. Een oplossing die de hoge werkdruk in de ziekenhuizen door personeelstekort helpt verminderen. Door gebruik te maken van meer ( eerstelijns) diagnostiek en technologie in het centrum (meekijk functie op afstand) worden onnodige verwijzingen voorkomen (kostenbesparend).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Goudswaard
Verantwoordelijke organisatie:
Verve Coöperatie