Mobiele menu

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse aanpak.

Doel

De gemeente Amsterdam heeft haar aanpak om vluchtelingen te begeleiden naar werk of opleiding, grondig herzien. Doel van de nieuwe aanpak is dat statushouders sneller dan voorheen beginnen aan werk of opleiding en aan inburgering. Zij worden intensief begeleid door een speciaal team van gespecialiseerde klantmanagers. Ook zetten de klantmanagers diverse instrumenten in die speciaal ontwikkeld zijn voor de doelgroep vluchtelingen, waaronder een assessment en diverse cursussen gericht op kennismaking met de Nederlandse taal en maatschappij. Is de deze Amsterdamse aanpak effectief? En wat zijn belangrijke werkzamebestanddelen van de aanpak.

Aanpak/werkwijze

Eerst is de werkwijze en de achterliggende beleidstheorie beschreven. Vervolgens is op basis van een praktijktoets en een procesevaluatie gekeken of de Amsterdamse aanpak in de praktijk werkt zoals beoogd. Het onderzoek is gebaseerd op onder andere praktijkobservaties, vragenlijsten en interviews met statushouders en uitvoerders. Ook zijn CBS-data geanalyseerd over de arbeidsdeelname van de vluchtelingen in Amsterdam.

Samenwerkingspartners

Gemeente Amsterdam, Regioplan en SCP.

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat vluchtelingen binnen de Amsterdamse aanpak snel starten met de inburgering, deelnemen aan diverse trajecten en intensief worden begeleid richting werk. Vluchtelingen krijgen veel persoonlijke aandacht, en voelen zich gehoord en gesteund door hun klantmanager. Ook komen vluchtelingen in de gemeente Amsterdam vaker dan voorheen, en vaker dan op andere plekken in Nederland, aan het werk. Vluchtelingen werken meestal parttime, om het te kunnen combineren met de inburgering. Ook werken ze meestal in een contract voor bepaalde tijd, en relatief vaak in de horeca. Naast deze opbrengsten zijn er ook een aantal aandachtspunten voor de toekomst. Zo stopt de eerste baan van de meeste vluchtelingen binnen een jaar. Dit kan komen voor uitval uit de baan, maar kan ook zijn vanwege een overstap naar een andere baan of het starten met een studie. Verder blijft de participatie onder enkele kwetsbare groepen achter, zoals onder vrouwen en Eritreeërs. Dit komt ook uit landelijke onderzoeken naar voren.

Producten van ZonMw

Producten

Titel: Deelrapport 1: werkwijze en beleidstheorie
Titel: Deelrapport 2: praktijktoets en procesevaluatie
Titel: Overkoepelende eindrapportage
Titel: Kennisproduct: Aangepaste beleidstheorie
Titel: Factsheet Amsterdamse aanpak statushouders in cijfers

Verslagen


Eindverslag

Sinds 2016 heeft de gemeente Amsterdam haar aanpak om vluchtelingen te begeleiden naar werk en participatie geïntensiveerd. Vluchtelingen worden gedurende de eerste maanden na vestiging begeleid door gespecialiseerde klantmanagers van team Entree. Deze klantmanagers werken met een kleine caseload van circa 1 op 50 waardoor zij in staat zijn om vluchtelingen actief te begeleiden naar werk en participatie. Deze begeleiding start al tijdens het verblijf in het AZC van Amsterdam. Klantmanagers kunnen verschillende instrumenten inzetten(onder andere assessments, intensieve taaltrainingen gericht op werk of opleiding en jobhunting)om vluchtelingen op maat te begeleiden naar werk, opleiding of andere vormen van participatie. Dit gebeurt altijd parallel aan de inburgering. De aanpak is gericht op het versnellen en verduurzamen van de integratie van vluchtelingen. Met deze aanpak moet worden voorkomen dat vluchtelingen langdurig aan de zijlijn komen te staan.

Kenmerken

Projectnummer:
535005001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.F.I. Klaver
Verantwoordelijke organisatie:
Regioplan