Versterk de kwetsbare ouderen Westerpark (en omgeving)

Projectomschrijving
Verslagen

Eindverslag

Het netwerk Versterk de kwetsbare ouderen Westerpark (en omgeving) is gericht op zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen van 75 jaar of ouder dan 65 jaar die kwetsbaar zijn wat betreft gezondheid, financiën, sociaal vangnet en mentale gezondheid. Het doel is zorg en welzijn rondom kwetsbare ouderen te ondersteunen en te versterken door domein overstijgend samen te werken en vroegtijdig achteruitgang of terugval te signaleren. Met dit netwerk verbinden wij somatiek en het sociaal domein beter.
Aangesloten organisaties bij het netwerk
Huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, thuiszorg organisatie, maatschappelijk werk, sociaal domein zijn allen vertegenwoordigd in het netwerk.

Het is de ambitie van het netwerk om een brede netwerkorganisatie neer te zetten om zorg en welzijn te versterken met domein overstijgende vraagstukken als valpreventie en sociaal welbevinden en eenzaamheid. Dit vraagt om samenwerking tussen de verschillende aanbieders de wijk, waarbij goede communicatie tussen zorgverleners essentieel is.

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk ‘Keten kwetsbare ouderen Westerpark’, is tot stand gekomen vanuit verschillende in solopraktijken werkende huisartsen vanuit het gevoel van noodzaak tot samenwerking. Het netwerk bestaat uit samenwerkende professionals, onder meer: huisartsen, wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers, thuiszorgmedewerkers, het sociaal wijkteam en specialisten ouderengeneeskunde Sinds de afschaffing van de AWBZ in 2015 nemen de problemen voor thuiswonende ouderen toe. Mensen blijven langer thuis wonen, soms zo lang dat het inhumaan wordt. Huisartsen en wijkverpleegkundigen worden hier in hun werk dagelijks mee geconfronteerd. Partners in het netwerk geloven dat de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden alleen in samenwerking kunnen worden aangepakt. Er is zoveel kennis vanuit bijvoorbeeld de wijkzorg waarvan de huisarts geen weet heeft als niet wordt samen gewerkt met als gevolg dat de ouderen in Westerpark niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het netwerk heeft zijn basis in de wijkgroep westerpark en het ROHA. ROHA is de grootste zorggroep van Amsterdamse huisartsen. Doel van het netwerk is het verbeteren en optimaliseren van zorg rond de kwetsbare ouderen. Het netwerk is actief in Westerpark Amsterdam en omgeving. Momenteel zijn er ca 800 – 1.000 kwetsbare ouderen ingeschreven bij de vijf in het netwerk vertegenwoordigde huisartsenpraktijken. Het bereik buiten de praktijken van de huisartsen is vele malen groter, te weten alle 75+ in Amsterdam west. Volgens data van de gemeente Amsterdam zijn dit ca 45.000 ouderen. Als het gaat om inhoudelijke uitbreiding heeft het netwerk de ambitie om cliënten en naasten een nadrukkelijker rol te geven. Daarnaast zijn er ambities voor verbreding binnen verschillende wijken van Amsterdam via ROHA. Het netwerk ziet ook kansen voor het verspreiden van goede voorbeelden zoals het thuiszorgteam. Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit de ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring hebben aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren. Daarnaast wordt op lokaal niveau met steun van de extern adviseur in kaart gebracht welke aspecten van het netwerk al goed op orde zijn en op waar nog uitdagingen/knelpunten liggen. Het netwerk wordt door Q-Consult Zorg begeleid in het maken van een stakeholderanalyse, een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse. De resultaten van de lokale-analyses worden besproken in het netwerk. Resultaten van de analyses worden betrokken bij de planvorming.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005047
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Kappeyne
Verantwoordelijke organisatie:
huisartsenpraktijk Kappeyne van de Coppello