Mobiele menu

Versterken De Familie Lekkerbek in balans

Veel kinderen en jongeren zijn te dik in Nederland. Niet alleen landelijk, maar ook in Eindhoven zien we steeds meer kinderen en jongeren met overgewicht of een bewegingsachterstand. Daarom heeft Eindhoven in 2005 de ‘Familie Lekkerbek in balans’ in het leven geroepen. Dit project betrekt jongeren en hun ouders bij het tegengaan van overgewicht. De meeste aandacht gaat uit naar achterstandswijken. Het programma bestaat uit een mix van activiteiten waarbij diverse partijen uit de stad betrokken zijn.

Eindhoven wil het programma voortzetten. Belangrijk is om de aansluiting met bestaande programma-activiteiten van huisartsen en thuiszorgmedewerkers te versterken. De doorverwijzing van (te) dikke kinderen naar het Spreekuur Overgewicht kan bijvoorbeeld verbeterd worden. Daarnaast wil Eindhoven meer aandacht voor bijzondere initiatieven zoals de ‘Themaweek Overgewicht’,  ‘Op stap met een goed ontbijt’ en ‘Op stap met de familie Lekkerbek’. Verder wil Eindhoven de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken.

Verslagen


Eindverslag

"Versterken Familie Lekkerbek in balans" is een aanvulling/versterking van het bestaande programma Familie Lekkerbek in balans gericht op de aanpak van overgewicht bij kinderen. Drie onderdelen van het programma worden versterkt.
1. Verbeteren omschrijving vier bestaande interventies. In 2010 is gewerkt aan het verbeteren van de beschrijving van vier bestaande interventies volgens de criteria "theoretisch goed onderbouwd" van het Centrum Gezond Leven. Drie van de vier beschrijvingen moeten aangepast worden en zijn in maart 2011 opnieuw ingediend.
Voor de vierde interventie beschreven kon worden, is eind december 2010 eerst een procesevaluatie uitgevoerd. Deze beschrijving wordt in 2011 ingediend.
2. Spreekuur Familie Lekkerbek. Doel is om dit Spreekuur van de GGD Brabant-Zuidoost aan te laten sluiten op de eerstelijnszorg en thuiszorg. In 2010 is publiciteit gegeven aan het Spreekuur bij huisartsen, thuiszorg, kinderartsen, schoolmaatschappelijk werk en opvoedondersteuners. Dit heeft in 2010 al geleid tot een aantal doorverwijzingen.
3. Bevorderen beweegvriendelijke leefomgeving. Kansen in de gemeente en meer specifiek in de Krachtwijk Doornakkers (met "verbeteren van de (slechte) gezondheid" als Krachtwijkthema)aangrijpen om de inrichting van de openbare ruimte groener, gezonder en beweegvriendelijker te maken. Doornakkers heeft hiertoe ook subsidie ontvangen van het voormalig Ministerie van LNV in het kader van "GroenImpuls". Drie verschillende plekken in de buurt worden verbeterd, als eerste een fysieke verbinding tussen de nieuwbouw en het vooroorlogs gedeelte van de buurt. In 2010 is voornamelijk gewerkt aan het opbouwen van het netwerk van ambtenaren en professionals van de GGD om de uitvoering gestalte te geven. In 2011 is gestart met het bevragen van de kinderen van de basisschool hoe de verbinding er fysiek uit moet zien, als input voor het verdere ontwerp van een landschapsarchitect.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Cosijn
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Eindhoven