Versterken lokaal netwerk kwetsbare ouderen Beuningen

Projectomschrijving

Het lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Beuningen heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan het ZonMw project Versterken Lokaal netwerk kwetsbare ouderen Beuningen. Het netwerk heeft twee inhoudelijke onderwerpen uitgewerkt: een digitale communicatietool als ondersteuning bij communicatie en het delen van informatie met en over de kwetsbare ouderen in het netwerk en het voorkomen en managen van crisis.
Het communicatie tool VIPlive is ingezet bij 12 mantelzorgers en bij alle netwerkleden van het project. Na het inzetten van de tool zijn de netwerkleden en 5 mantelzorgers geïnterviewd over het gebruik van de VIPlive tool. De conclusie vanuit interviews is dat het gebruik van VIPlive wordt voorgezet onder de mantelzorgers en hulpverleners. Het is een effectief communicatie middel om informatie met elkaar te delen voor POH, thuiszorginstanties en mantelzorgers en aangepaste zorgplannen in op te nemen.

Het voorkomen en managen van crisis is met de PRISMA analyse onderzocht bij twee crisiscasus van het afgelopen jaar.
Hulpverleners en mantelzorgers zijn uitgebreid geïnterviewd en deze interviews zijn uitgewerkt in een oorzakenboom. Dit bleek een waardevolle manier om blinde vlekken te ontdekken van een goed samenwerkend netwerk. Verbeterpunten die voortkwamen uit de analyses zijn met het hele netwerk besproken en worden geborgd om in de toekomst crisissen in betere banen te leiden.

Verslagen

Eindverslag

Het lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Beuningen heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan het ZonMw project Versterken Lokaal netwerk kwetsbare ouderen Beuningen. Het netwerk heeft twee inhoudelijke onderwerpen uitgewerkt: een digitale communicatietool als ondersteuning bij communicatie en het delen van informatie met en over de kwetsbare ouderen in het netwerk en het voorkomen en managen van crisis.
Het communicatie tool VIPlive is ingezet bij 12 mantelzorgers en bij alle netwerkleden van het project. Na het inzetten van de tool zijn de netwerkleden en 5 mantelzorgers geïnterviewd over het gebruik van de VIPlive tool. De conclusie vanuit interviews is dat het gebruik van VIPlive wordt voorgezet onder de mantelzorgers en hulpverleners. Het is een effectief communicatie middel om informatie met elkaar te delen voor POH, thuiszorginstanties en mantelzorgers en aangepaste zorgplannen in op te nemen.
Het voorkomen en managen van crisis is met de PRISMA analyse onderzocht bij twee crisiscasus van het afgelopen jaar. Hulpverleners en mantelzorgers zijn uitgebreid geïnterviewd en deze interviews zijn uitgewerkt in een oorzakenboom. Dit bleek een waardevolle manier om blinde vlekken te ontdekken van een goed samenwerkend netwerk. Verbeterpunten die voortkwamen uit de analyses zijn met het hele netwerk besproken en worden geborgd om in de toekomst crisissen in betere banen te leiden.

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk vanuit praktijk Kroese – De Maat is 6 jaar geleden opgericht om de zorg voor en de ondersteuning aan kwetsbare ouderen in Beuningen beter te regelen door structurele en duidelijke samenwerking en afspraken met de oudere, diens sociale netwerk en de betrokken professionals, bestaande uit de huisartsenpraktijk, een specialist ouderengeneeskunde, zorgtrajectbegeleiders, diverse wijkverpleegkundigen, de apotheek en medewerkers vanuit de welzijnsorganisatie. De werkwijze van het netwerk voor kwetsbaar complexe ouderen bestaat uit: signaleren, het in kaart brengen, casemanagement, en bespreking in een MDO (frequentie maandelijks) en het bieden van zorg op maat met de focus op welzijn. Het netwerk wil een digitaal communicatietool gebruiken als ondersteuning bij communicatie en het delen van informatie met en over de kwetsbare ouderen in het netwerk. Uit de evaluatie van de voorganger van dit tool, het Zorg- en Welzijns Informatie Portaal (ZWIP), bleek dat het gebruik van een dergelijke tool bij en door sommige kwetsbare ouderen erg goed werkt en bij anderen moeilijker op gang komt. Gebruik makend van deze kennis zal gestart worden met het gebruik van de tool bij drie kwetsbare ouderen bij wie het nut door de betrokken zorgverleners en de bereidheid van de oudere tot actieve deelname hoog worden ingeschat. De kennis die wordt opgedaan m.b.t de processtappen wordt gebruikt om basisafspraken te maken over de toepassing van VIP samenwerken bij alle kwetsbare ouderen in het netwerk. Het gebruik en de meerwaarde van de brede toepassing zal worden geëvalueerd. Een ander doel richt zicht op het voorkomen en managen van crises. De afgelopen twee jaar is advanced care planning binnen het netwerk geïmplementeerd, maar er doen zich nog steeds crises voor bij met name kwetsbare oudere waarbij tevens sprake is van probleemgedrag. Het netwerk meer zicht hebben op hun netwerkafhankelijk mogelijke structurele en beïnvloedbare factoren in het ontstaan van crisis opnames bij kwetsbare ouderen door gebruik te maken van de PRISMA methode om het ontstaan en de oorzaken van crises in specifieke zorgcasus gestructureerd in kaart te brengen. Het netwerk wil de toepassing via de PRISMA methode bij twee crisis casus van het afgelopen jaar gaan toepassen, om op basis hiervan verbeterpunten te formuleren. De facevalidity van deze verbeterpunten zal in de brede context van het netwerk onder professionals en onder ouderen en mantelzorgers die het afgelopen jaar een crisis doormaakten worden getoetst
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521903
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.J.H.M. Banken
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Kroese de Maat