Versterken lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Nijmegen(Oud West)

Projectomschrijving

Het netwerk voor kwetsbare ouderen in Nijmegen Oud-West heeft twee onderwerpen gekozen om te onderzoeken. Het doel hiervan is ouderen langer comfortabel thuis te laten wonen.

1 Voorkomen en managen van crises met behulp van effectiever inzetten van advanced care planning(ACP).

De netwerkleden zijn hiertoe geschoold in het gebruik van de PRISMA-onderzoeksmethode. Hierbij wordt de periode voorafgaand aan een crisis nader beschouwd door middel van interviews met alle betrokkenen. Dit levert verbeterpunten op en alertheid en herkenning bij toekomstige situaties. Het netwerk is enthousiast over deze methode en gaat dit tweemaal per jaar inzetten.

2 Betere ondersteuning van mantelzorgers.

Uit interviews met mantelzorgers bleek dat men de meerwaarde van hulp erkent maar niet voor zichzelf of in de fase waarin men zich bevond. Onbekendheid met de vormen van hulpverlening speelt hierbij ook een rol. Het netwerk wil betere informatie verstrekken en proberen hulp op maat aan te bieden.

Verslagen

Eindverslag

Het netwerk voor kwetsbare ouderen in Nijmegen Oud-West heeft twee onderwerpen gekozen om te onderzoeken. Het doel hiervan is ouderen langer comfortabel thuis te laten wonen.

1 Voorkomen en managen van crises met behulp van effectiever inzetten van advanced care planning(ACP).
De netwerkleden zijn hiertoe geschoold in het gebruik van de PRISMA-onderzoeksmethode. Hierbij wordt de periode voorafgaand aan een crisis nader beschouwd door middel van interviews met alle betrokkenen. Dit levert verbeterpunten op en alertheid en herkenning bij toekomstige situaties. Het netwerk is enthousiast over deze methode en gaat dit tweemaal per jaar inzetten.

2 Betere ondersteuning van mantelzorgers.
Uit interviews met mantelzorgers bleek dat men de meerwaarde van hulp erkent maar niet voor zichzelf of in de fase waarin men zich bevond. Onbekendheid met de vormen van hulpverlening speelt hierbij ook een rol. Het netwerk wil betere informatie verstrekken en proberen hulp op maat aan te bieden.

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk voor kwetsbare ouderen in Nijmegen Oud–West is in 2014 tot stand gekomen en bestaat uit huisartsen, Specialist Ouderengeneeskunde, casemanager dementie, praktijkondersteuners, wijkverpleging, welzijn, apotheek, diëtist, ergo en fysiotherapie. Het doel van het netwerk is goed afgestemde zorg (voor patiënt en mantelzorger) te leveren, waarbij er duidelijke afspraken zijn over rollen/taken en informatie daarover naar de patiënt (en mantelzorger). Het netwerk levert goede diagnostiek in de thuissituatie m.b.v. Easycare, brengt vroege symptomen in kaart en maakt een zorgplan met hulpvraag van de patiënt (zorgvrager). Het doel is om ouderen zo lang als mogelijk, comfortabel mogelijk en tevreden thuis te houden. Het netwerk heeft een sterke ambitie tot verbeteren op de inhoud en de deelnemers ervaren nog zorg- en welzijnsproblemen waar het netwerk verder aan wil werken, om daarmee ook de integratie en het niveau van samenwerking binnen het netwerk te verbeteren. Professionals in het netwerk ervaren dat ondanks de proactieve werkwijze, er nog steeds crisissituaties ontstaan. Zij willen graag onderzoeken welke factoren dit beïnvloeden en hoe ze deze crises kunnen voorkomen door o.a. advance care planning structureel in de netwerkaanpak in te bouwen. Verder willen ze mantelzorgondersteuning versterken door inzet van de Goudmantel interventie. Ervaringsdeskundigheid van oud-mantelzorgers wordt daarbij ingezet voor mantelzorgers, via groepsbijeenkomsten of maatjes aanpak. Daarbij zal extra aandacht zijn voor de specifieke behoeften aan ondersteuning vanwege de lage SES van de bevolking in deze wijk. De handleiding Goudmantel zal worden aangepast voor deze specifieke doelgroep. Ook zal in deze projectperiode structurele inbedding van participatie van de oudere worden geborgd.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521906
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.M. van der Werf
Verantwoordelijke organisatie:
Medisch Centrum Oud-West