Versterken lokaal netwerk kwetsbare ouderen rondom huisartsengroep Grave

Projectomschrijving
Verslagen

Eindverslag

Het netwerk Grave heeft door middel van werkgroepen en workshops gezamenlijk twee multidisciplinaire werkprotocollen (verbeteren communicatie en valpreventie) gemaakt waardoor de zorg voor de patienten van 65 jaar en ouder in Grave beter gecontinueerd, gedeeld en in kaart gebracht wordt.
Door deze gezamenlijke aanpak hebben de disciplines in het regionetwerk elkaar beter leren kennen. We weten nu beter de grenzen en overlappingen van alle disciplines waardoor we in de toekomst meer en beter gebruik kunnen maken van ieders expertise.

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk Grave richt zich op thuiswonende kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder en hun naasten. Het netwerk is in 2019 gestart en bestaat uit huisartsen, één POH, een verpleegkundig specialist i.o, twee wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde, casemanagers dementie, fysiotherapeuten, ergotherapeut en een welzijnsmedewerker. Vervolgens is met ondersteuning van DementieNet een nul-meting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk is de uitkomst hiervan besproken met het netwerk en zijn op basis hiervan de verbeterpunten geselecteerd en geprioriteerd. In 2019 is er al gewerkt aan het in beeld brengen van kwetsbare ouderen, een communicatietool en het structureren van het MDO. In dit traject wil het netwerk aan de slag met de implementatie van het valprotocol en het professionaliseren van het gebruik van VIP live. In twee netwerkbijeenkomsten worden afspraken gemaakt over de doelstellingen van het netwerk en de intentieverklaring wordt getekend. In twee werkgroepen zullen de verbeterpunten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak. De twee verbeterpunten zijn: ‘implementeren valprotocol’ en ‘professionaliseren van het gebruik van VIP live’.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005066
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. van der Werff
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsengroep Grave