Versterken lokale netwerken kwetsbare ouderen rondom Medisch Centrum Sint Anna

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Ons doel is het versterken van het lokale netwerk, dat betrokken is bij de zorg voor kwetsbare ouderen rondom het Medisch Centrum Sint Anna.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Er is patiëntenparticipatie. Verder zijn de volgende organisaties betrokken, thuiszorgorganisaties, een ergotherapiepraktijk, een fysiotherapiepraktijk, een expertisecentrum ouderenzorg, het netwerk 100, gemeente Nijmegen, een welzijnsorganisatie en het sociale wijkteam.

Doel en aanpak project

Ons netwerk richt zich op het verbeteren van de valanalyse en uiteindelijk valpreventie, het eerder signaleren van valincidenten, om te zorgen dat ouderen zo zelfstandig mogelijk lang thuis kunnen wonen en ziekenhuisopname wordt voorkomen. Daarnaast richten wij ons op het verbeteren van de communicatie tussen hulpverleners en tussen hulpverlener en patiënt/mantelzorger met behulp van een digitaal communicatie tool.

Verslagen

Eindverslag

Het netwerk ouderen ‘Sint Anna’ in Nijmegen is versterkt door te werken aan twee onderwerpen: digitale communicatie en valanalyse . Deze onderwerpen waren gekozen met input van betrokken disciplines: huisarts, praktijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige, welzijnswerker, ergotherapeut en fysiotherapeut. Ook zijn twee ouderen/ mantelzorgers actief betrokken in et netwerk. De opbrengst van het project is dat de digitale tool veel vaker wordt gebruikt en door meer disciplines. Er zijn folders ontwikkeld waarin uitleg staat over het gebruik van de tool, ook voor mantelzorgers. De communicatie tussen professionals onderling en tussen professionals en mantelzorgers verloopt daardoor makkelijker. Er wordt vaker een valanalyse uitgevoerd in het netwerk. De betrokken professionals zijn daardoor vaardiger geworden in het gebruik. De valincidenten worden beter gemeld aan de huisarts door de praktijkassistenten en de andere disciplines.

Project 1; het verbeteren van de communicatie tussen de oudere, mantelzorger en zorgprofessional. Dit doen we middels het gebruik van VIP Live. In de planningsfase van het actieonderzoek zijn we in overleg geweest met 20 geselecteerde ouderen. Bij alle 20 patiënten is de oudere zelf betrokken of de mantelzorger, volgens wens van de oudere. Op basis van de nulmeting hebben we een flyer ontwikkeld voor de oudere en de mantelzorger, om de tool gebruiksvriendelijker te maken.
Project2; Werkafspraken valanalyse – bij ouderen die een valincident hebben doorgemaakt. De persoon die een valincident signaleert doet de valrisicotest en de valgeschiedenis bij cliënt en neemt contact op met HA/PVK, zodat álle valincidenten in zicht komen bij de huisartspraktijk. PVK of HA noteert de gegevens in het HIS en verwerkt deze in het zorgplan. PVK/HA bepalen door wie de uitgebreide valanalyse ( screeningstool veligheid.nl ) bij patiënt thuis wordt gedaan. In overleg met de oudere en diens mantelzorger bespreken wat de wensen/behoeften zijn en welke passende mogelijkheden er zijn om het valrisico te beperken door degene, die de valanalyse uitvoert. Na uitvoeren van valanalyse wordt een zorg coördinator aangesteld. Tijdens gepland MDO valanalyse en uitkomst bespreken met patiënt en mantelzorger met betrokken hulpverleners.

Samenvatting van de aanvraag
Als hulpverleners in het Medisch Centrum Sint Anna (MCSA) willen wij de zorg rondom kwetsbare ouderen versterken, dit doen wij door onze verbeterplannen : "valanalyse" en " verbeteren communicatie tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverlener en patient of mantelzorger" verder te ontwikkelen en te implementeren in het hele centrum. Dit gebeurd door o.a. een training te organiseren voor alle medewerkers van het MCSA en voor deelnemers aan de projectgroepen over valanalyse en valpreventie en over de mogelijkheden van de communicatietool en hoe die te gebruiken. Om verder te verbeteren willen we een apotheker toevoegen aan de groep valanalyse. In de projectgroepen wordt de vooruitgang geëvalueerd middels groepsinterviews en middels vragenlijsten voor deelnemende ouderen en/of mantelzorgers. Participatie van ouderen en/of mantelzorger blijft doorgaan, zij blijven gedurende het hele project betrokken. Aan het eind van het project is het doel dat afname van valanalyses structureel wordt ingezet en dat de communicatietool structureel wordt gebruikt voor communicatie en voor gebruik van het zorgplan.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521922
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Geertsen
Verantwoordelijke organisatie:
Medisch centrum St Anna