Versterken netwerk kwetsbare ouderen Nijmegen Lindenholt; verbeteren op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en valrisico

Projectomschrijving

Doel: Versterken Netwerk kwetsbare ouderen Nijmegen Lindenholt; verbeteren op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en valrisico

Het netwerk wil een multidisciplinaire benadering ontwikkelen op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en signaleren van valrisico.
Hiervoor zijn vanuit het bestaande Netwerk twee werkgroepen gestart waarbij de werkers uit de wijk die deskundig zijn op elk gebied uitgenodigd zijn hier in deel te nemen. 

Signaleren kwetsbaarheid

We verzamelen de instrumenten voor tijdig signaleren van kwetsbaarheid van ouderen. Het doel is samen met bewoners en werkers in de wijk een heldere aanpak van signalen van kwetsbare ouderen te ontwikkelen. Deze aanpak wordt aangeleerd en verspreid door middel van training van hulpverleners.

Signaleren valrisico

In de wijk zetten wij in op een multidisciplinair aanbod voor ouderen, die regelmatig vallen.  
Wij willen een integrale aanpak valpreventie, waar naast de zorgkant ook andere domeinen aan bod komen. Zorg en welzijnswerkers krijgen een gezamenlijke training valanalyse, valpreventie.
Tevens is het doel meer bekendheid door de  werkers onderling in de wijk naar wie bewoners met valrisico verwezen kunnen worden en welke interventies er ingezet kunnen worden.

Verslagen

Eindverslag

Project; Versterken netwerk kwetsbare ouderen Nijmegen Lindenholt; verbeteren op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en valrisico

Het Netwerk is tijdens de fase 2 uitgebreid met deelnemers en gaat na afronding fase 2 door met de huidige samenwerking.

Afspraken die er zijn gemaakt en vastgelegd zijn :
1. Verbeterplannen ontwikkeld; Signaleren kwetsbaarheid en Valrisico
>> De GFI (Groningen Frailty Indicator) vragenlijst is in gebruik genomen, komend voorjaar 2022 wordt een >> Signaleringskaart voor burgers ontwikkeld en geïntroduceerd.
>> Er zijn werkafspraken (referentiekaders) gemaakt voor valrisico, screening en vervolg. Deze werkafspraken zijn breed verspreid, geïntroduceerd onder zorg en welzijnswerkers en vrijwilligers in de wijk.
>> Er zijn communicatie afspraken gemaakt oa door gebruik te maken van Viplive , MDO fysiek of Teams.
>> Er zijn voor zorg, welzijn en vrijwilligers in de wijk 2 trainingen gegeven over de thema s Signalering en Valrisico.

2. De Signalering kwetsbaarheid en valrisico worden jaarlijks in het MDO gebruikt.

3. De samenwerking is uitgebreid met welzijn, wijkagent, woningbouwvereniging.

4. Ouderen (3) denken structureel mee in het Netwerk.

5.Het Netwerk komt 3-4x per jaar bijeen in de huidige vaste samenstelling. Het blijft voor de werkers inmiddels een vanzelfsprekend platform. De 2 vaste Netwerkverbinders organiseren deze bijeenkomsten.

Samenvatting van de aanvraag
Lindenholt is een stadsdeel van Nijmegen, dat bestaat uit 7 wijken en heeft ong. 16.500 inwoners. De meeste inwoners van deze wijk zijn ingeschreven bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Dit centrum is in februari 2018 gestart met een ouderenzorgnetwerk dat bestaat uit vier huisartsen, één POH, twee wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur van het sociaal wijkteam. In fase I is aandacht besteed aan twee verbeterplannen namelijk ‘verbeteren communicatie’ en ‘verbeteren Casemanagement bij kwetsbare ouderen’. Ook is er een methode gekozen om de doelgroep te betrekken bij de doelen en plannen van het netwerk. In fase II is gekozen voor: 1. vroegsignalering van kwetsbaarheid en cognitieve signalen 2. Valanalyse bij kwetsbare ouderen.Hoe betrekken we ergo en fysio hier beter bij voor analyse en preventie.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521921
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Aalbers
Verantwoordelijke organisatie:
Wijkgezondheidscentrum Lindenholt