Mobiele menu

Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag

Projectomschrijving

Reinier van Arkel verleent zorg aan cliënten in de regio rondom Den Bosch en onderhoudt intensief contact met ketenpartners zoals de meldkamers en politie. De generieke module Acute Psychiatrie beschrijft hoe de acute psychiatrische hulpverlening vanaf 2019 georganiseerd wordt. De triagist acuut psychiatrische hulpverlening (APH-triagist) is een nieuwe functie.

De APH-Triagist

De APH-triagist behandelt alle aanvragen voor acute psychiatrische zorg. Samen met de verwijzer indiceert en, indien van toepassing, coördineert de APH-triagist de inzet van acute psychiatrische hulpverlening. De APH-triagist is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar binnen 5 minuten bereikbaar voor verwijzers, cliënten en hun naasten.

Doel

Door middel van dit project wordt onderzocht hoe, per januari 2019, de APH-triagefunctie in de regio doelmatig en effectief ingezet kan worden. De triagefunctie zal per oktober stapsgewijs ingevuld en gemonitord worden.

Resultaten

Bij afronding van het project is in 2019 een APH-triagist in dienst gekomen bij Reinier van Arkel. Reinier van Arkel heeft de functie verankerd in het functiehuis. Andere randvoorwaarden, zoals het handboek Triage, het inwerkprogramma (zowel intern als extern gericht) en de sociale kaart zijn ontwikkeld, waarna het geëvalueerd kan worden aan de hand van de indiensttreding van de APH-triagisten om zo de PDCA (Plan, Do, Check, Act) cyclus rond te kunnen maken.

Verslagen


Eindverslag

In de loop van 2018 werd de implementatie van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) per 2019 meer en meer onzeker. Reinier van Arkel wilde pas werven als ook de werkplek per 2019 gegarandeerd kon worden. Immers, een reëel scenario zou zijn dat de APH-triagist drie maanden werk heeft, volledig is ingewerkt, en per januari 2019 er geen financiering meer voorhanden zou zijn. In verband met deze onzekerheid is werving hervat nadat succesvolle onderhandelingen met zorgverzekeraars omtrent de inzet van APH-triagisten had plaats gevonden. Tegelijkertijd bleek intern het opnemen van deze nieuwe functie in het functiehuis langer nodig te hebben dan verwacht. Reinier van Arkel heeft dan ook in 2018 geen APH-triagisten in dienst kunnen nemen, en heeft enkel voorbereidend werk kunnen realiseren. Werving is opgestart in 2018, en loopt door in 2019.

Bij afronding van het project is in 2019 één APH-triagist in dienst gekomen bij Reinier van Arkel (daarna uitval door ziekte; dus nog geen scholing gevolgd). Reinier van Arkel heeft de functie verankerd in het functiehuis. Andere randvoorwaarden, zoals het handboek Triage, inwerkprogramma (zowel intern als extern gericht) en sociale kaart zijn in ontwikkeling. Deze instrumenten worden, aan de hand van de PDCA cyclus, doorlopend aangepast op basis van nieuwe inzichten en ervaringen.

Samenvatting van de aanvraag

1. Vooraf 1.1 Aanleiding De laatste jaren zijn de aandacht voor en de zorgen over de ondersteuning van mensen met verward gedrag toegenomen. Samen met Ambulancezorg Nederland en de politie heeft SiRM in september 2017 het Voorlopig model melding opgeleverd. Het doel van het model is om de keten van acute en niet-acute meldingen van mensen met verward gedrag te verbeteren, zodat na een melding een snellere toeleiding naar passende hulpverlening kan plaatsvinden. Het betreft de volgende verbeteringen: 1. Verbeteringen melding bij de meldkamer politie (MKP) en de politie op straat 2. Verbeteringen melding bij de meldkamer ambulance (MKA) 3. Versterken triage- en meldfunctie voor acute hulpbehoefte 4. Versterken triage- en meldfunctie voor niet-acute hulpbehoefte Deze subsidieaanvraag heeft betrekking op onderdeel 3: het versterken van de triage- en meldfunctie voor acute hulpbehoefte. 1.2 Versterken APH-triage Volgens het Voorlopig model melding vraagt het verlenen van passende hulpverlening voor mensen met verward gedrag om het versterken van de triage- en meldfunctie bij de acute hulpbehoefte. Wanneer bij een telefonische melding op de meldkamer een vermoeden is van acuut psychiatrische hulpbehoeftes (waarbij géén sprake is van een levensbedreigende of spoedeisende somatische situatie) kan de melding overgedragen worden aan een (APH) triagefunctie. De ggz-sector is verantwoordelijk voor de organisatie van deze APH-triagefunctie in de regio. 2. Doelstelling en resultaten 2.1 Doelstelling De wens van Reinier van Arkel is om de APH-triagefunctie volledig te beleggen bij de crisisdienst van Reinier van Arkel. Meldkamers sluiten zich aan bij deze wens. Zoals in de aanvraag staat beschreven, worden de subsidiegelden ingezet om te onderzoeken hoe de APH-triagefunctie doelmatig en effectief ingezet kan worden. Daarnaast zullen de gelden worden ingezet voor het uitbreiden van de inzet van APH-triagisten en het monitoren van deze nieuwe functie. -De burger die belt met de meldkamer of politie, waarbij somatische zorg is uitgesloten, en waar sprake is van een (vermoeden van een) psychiatrisch beeld, ontvangt snel de juiste zorg. De APH-triagist zorgt ervoor dat de best passende hulpverlener wordt ingezet, afgestemd op de zorgvraag van de cliënt. Dit geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week. -De invulling van de APH-triagefunctie is vastgesteld én geïmplementeerd door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst, om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn. -Er is sprake van een (waar nodig intensieve) samenwerking tussen de APH-triagisten van de meldkamer en Reinier van Arkel. -De meldkamer en Reinier van Arkel weten elkaar laagdrempelig te vinden voor overleg en intercollegiale afstemming. 3.2 Resultaten Dit project zal onderdeel uitmaken van het grote project ‘Implementatie Generieke module Acute Psychiatrie’ wat binnen Reinier van Arkel is opgestart. Er zal daardoor overstijgend continu monitoring en verbinding zijn met de actuele ontwikkelingen. Op dit moment loopt binnen Reinier van Arkel nog een project in het kader van de generieke module acute psychiatrie, te weten: “Project 2 Startfase Ontwikkelen en / of versterken triage- en meldfunctie voor acute hulpbehoefte”. Dit project richt zich vooral op het opstellen van samenwerkingsafspraken met de meldkamer met betrekking tot het (acute) meldproces. Omdat dit project pas relatief kort loopt, zijn de samenwerkingsafspraken nog niet formeel vastgesteld. Er is echter wel een gemeenschappelijke visie. De beoogde resultaten voor dit project zijn: -Het is voor meldkamer en overige belanghebbende ketenpartners helder hoe zij direct contact kunnen opnemen met de APH-triagist. -Reinier van Arkel heeft 24/7 een APH-triagist, die toegang heeft tot de benodigde psychiatrische dossiers bij de GGz instelling. -De APH-triagisten hebben indien nodig aanvullende scholing ontvangen. Onder andere de ervaringsdeskundige verzorgt onderdelen van de scholing. -Er is geïnventariseerd of er aanvullende methodieken en instrumenten behulpzaam kunnen zijn voor de APH-triagisten. Indien hier sprake van is, zullen deze worden ontwikkeld. -De APH-triagist heeft kennis van de sociale kaart, en weet welke doorverwijzingen plaats kunnen vinden. -Er is een monitoringsinstrument ontwikkeld om de inzet van de APH-triagist te volgen en verbeteringen te kunnen voorstellen én doorvoeren. -Crisisdienst en APH-triagist werken intensief samen om de zorg voor de cliënt vorm te geven. -Het ‘voorlopig model melding’ van SIRM wordt gehanteerd. -Bij aanvang voorliggend project zijn in binnen Reinier van Arkel verscheidene afspraken geformaliseerd. Als resultaat van dit project zijn de soms nog informele contacten tussen voornamelijk politie en ambulance ook formeel vastgelegd, zonder daarbij afbreuk te doen aan de snelheid waarop contact leggen mogelijk is. Contactgegevens en verwachtingen zijn wederzijds bekend.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638045010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.A.J.M. van Hoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Reinier van Arkel Groep

Contactgegevens projectleider

E-mail: a.van.hoorn@reiniervanarkel.nl 
Telefoon: 06 31 75 37 62
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio rondom Den Bosch (regio Oost-Brabant).