Mobiele menu

Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag bij GGzE

Projectomschrijving

Doel

De 3 partijen (politie, RAV en GGzE) uit het samenwerkingsverband Zuid-Oost Brabant hebben met elkaar de intentie om in deze pilot een gezamenlijke Meld- en Triagefunctie bij GGzE Crisisdienst voor acuut verward gedrag (APH) in te richten, dit in samenspraak met de huisartsenposten en de gemeente Eindhoven. Het doel van de pilot is om te komen tot:

  • Een getoetste, werkende en kostenefficiënte invulling van de 24/7 beschikbaarheid van de APH Meld- en Triagefunctie, met speciale aandacht voor de nachtinvulling van de functie.
  • Een op elkaar afgestemde werkwijze rond melding en triage, vastgelegd in werkafspraken en werkprotocol
  • Een evaluatie van het gebruik van de beschikbaar gestelde instrumenten: ggz-triagewijzer, Model Melding en eventuele verbetervoorstellen.
  • Bereikbaarheid voor heel de keten, cliënten in zorg bij de GGzE en hun naasten.
  • Aangescherpte werkafspraken rondom passend vervoer en de inzet van APH.
  • Werkafspraken over hoe door te verwijzen naar specialistische zorg en OGGZ ondersteuning.

Werkwijze

De pilot vindt plaats in het 4e kwartaal van 2018 en wordt opgezet volgens de PDCA (plan-do-check-act) verbetercyclus. De APH Meld- en Triagefunctie wordt ingericht bij de Crisisdienst en het IHT team van GGzE, er worden 6 HBO professionals voor opgeleid. In het project wordt ook aandacht besteed aan de communicatie in de regio en bij de samenwerkingspartners rondom de APH Meld- en Triagefunctie met het oog op herkenbaarheid.

Resultaten

In de pilot is een ontwikkeld model Triage APH zowel organisatorisch als inhoudelijk, gedeeltelijk getoetst in de effectieve uitvoeringsperiode. Hierbij stond de Triagefunctie separaat van de
Beoordelingsfunctie. Concreet zijn de volgende resultaten behaald:

  • De functie werd geïntegreerd binnen het Crisisdienst/IHT team van de GGzE. Ondanks diverse belemmerende factoren ligt er een model wat na optimalisatie van randvoorwaarden operationeel kan zijn in de keten.
  • De pilot leverde een uitgewerkt triageproces op, gebruikmakend van de ggz-triagewijzer en taxatie instrumenten rondom verwardheid, agressie en suïcidaliteit.
  • Afspraken rondom bereikbaarheid van de APH functie en tevens rondom beoordeling, toezicht en vervoer werden met politie en ambulance gemaakt.
  • Een volledige dekking van de (separate) APH functie zal mede afhangen van de financiering. Voor de functie van de ggz-triagist is nog geen eenduidig profiel.

Overzicht projecten en subsidies

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitvoeren en aanscherpen van het plan van aanpak voor de APH-triagefunctie in de regio, ter voorbereiding op de nieuwe bekostiging acute psychiatrische zorg per 1-1-2019. Wilt u ook aan de slag met de APH-triagefunctie en/of advies- en meldpunten? Bekijk dan de lopende projecten en subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Bij de GGzE heeft een pilot plaatsgevonden om de acute triagefunctie te versterken, uit te breiden en meer toegankelijk te laten zijn voor zowel verwijzers als cliënten en hun naasten.
Deze APH ( Acute Psychiatrische Hulpverlening ) functie werd geïntegreerd en gepositioneerd bij het Crisisdienst/IHT Team.
Met ketenpartners in de acute diensten werd samengewerkt om te komen tot dit triagepunt voor acute situaties welke los staat van de beoordelingsfunctie.

Samenvatting van de aanvraag

Sinds 2015 werken in de regio Zuid-Oost Brabant verschillende partners uit de werkvelden veiligheid, sociaal domein en zorg samen om te komen tot een sluitende ketenaanpak die erop gericht is om alle personen met verward gedrag in de regio op de beste manier op te vangen en snel naar de juiste zorg en ondersteuning toe te leiden.De drie partijen Politie, RAV en GGzE uit het samenwerkingsverband Zuid-Oost Brabant hebben met elkaar de intentie om een gezamenlijke meld- en triage functie bij GGzE Crisisdienst voor acuut verward gedrag (APH) in te richten, dit in samenspraak met de huisartsenposten en de gemeente Eindhoven. Doel van de pilot is om te komen tot 1. In de praktijk getoetste, voor alle partners werkende en kosten efficiënte invulling van de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van de APH triage en meldfunctie, met speciale aandacht voor de invulling van de functie ‘s nachts. 2. Een op elkaar afgestemde en in de praktijk getoetste werkwijze rond melding en triage, vastgelegd in werkafspraken en werkprotocol 3. Evaluatie van het gebruik van de beschikbaar gestelde instrumenten : GGZ triagewijzer en Model Melding en eventuele verbetervoorstellen. 4. Bereikbaarheid voor heel de keten, cliënten in zorg bij de GGzE en hun naasten. 5. Aangescherpte werkafspraken rondom passend vervoer en de inzet van acute psychiatrische hulp. 6. Werkafspraken over hoe door te verwijzen naar specialistische zorg als ook naar OGGZ ondersteuning. De pilot vindt plaats in het 4e kwartaal van 2018 en wordt opgezet volgens de PDCA (plan-do-check-act) verbetercyclus. De APH triage- en meldfunctie wordt ingericht bij de Crisisdienst en het IHT team van GGzE. er worden zes HBO professionals voor opgeleid. In het project wordt ook aandacht besteed aan de communicatie in de regio en bij de samenwerkingspartners rondom de APH triage en meldfunctie met het oog op herkenbaarheid. Met deze aanvraag wordt budget aangevraagd voor het inrichten en operationeel maken van de APH triage en meldfunctie via de pilot, het opleiden en opstarten van het team van professionals en het communicatieplan en communicatiematerialen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638041007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. van den Herik
Verantwoordelijke organisatie:
GGz Eindhoven

Contactgegevens projectleider

E-mail: ba.vanden.herik@ggze.nl 
Telefoon: 040 261 38 00
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Eindhoven (regio Oost-Brabant).