Mobiele menu

Versterken van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein binnen Kansrijke Start Zuid-Limburg

Projectomschrijving

Baby's geboren in Zuid-Limburg hebben een minder kansrijke start dan elders in het land. Met de geboortezorg (o.a. verloskundigen en kraamzorg), jeugdgezondheidszorg, gemeenten en ouders werken we aan verbetering van zorg/steun aan (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare positie.

Doel is het verder versterken en borgen van de samenwerking tussen het medisch domein, het sociaal domein en de publieke gezondheidszorg in Zuid-Limburg. We gaan aan de slag met:

  • netwerkbijeenkomsten: ontmoeten, inspireren;
  • zorgpaden: digitaal stroomschema voor thema's zoals leefstijl of schulden waarin staat welke hulp of steun er per gemeente is;
  • kansrijke ideeën en activiteiten die deel uitmaken van de rode draad 'Signaleren - Verkennen – Steun op maat';
  • training Positieve Gezondheid voor professionals;
  • inrichten klankbordgroep bestaande uit (aanstaande) ouders in een kwetsbare positie.

Regionale coördinatie: Programmabureau Trendbreuk, samen met de Zuid-Limburgse coalitie Kansrijke Start.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

ACHTERGROND In Zuid-Limburg is de gezondheid van de bevolking slechter dan in de rest van Nederland. Dat zien we ook in de cijfers rondom zwangerschap en geboorte: baby's geboren in Zuid-Limburg hebben een minder kansrijke start dan elders in het land. Met partners binnen de geboortezorg (zoals verloskundigen en kraamzorg), jeugdgezondheidszorg, gemeenten en ouders zijn we in gesprek gegaan. Over waar de samenwerking beter kan om goede zorg en steun te geven aan kwetsbare zwangere vrouwen en ouders. Een rode draad door de kansrijke ideeën is ‘Signaleren – Verkennen – Steun op maat’. Door (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare positie zo vroeg mogelijk te signaleren, gesignaleerde risico’s tijdig te verkennen, uit te gaan van de eigen kracht van gezinnen en samen met het gezin de juiste steun zo vroeg en integraal mogelijk te starten, kan daadwerkelijk verschil worden gemaakt en zetten we stappen richting een gezondere regio waarin meer kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. DOELGROEP Met het samenwerkingsverband bereiken we (aanstaande) zwangere vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap en gezinnen in de eerste twee levensjaren van het kind. Naar schatting is 25-30% van de zwangere vrouwen (potentieel) kwetsbaar en 5-10% zeer kwetsbaar. Dit zijn vrouwen/gezinnen die te maken hebben met psychosociale problemen, tienerzwangerschap, chronische stress (bijv. door armoede of verblijfstatus), middelenmisbruik, huiselijk geweld, beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid en wonen in een achterstandswijk. Deze zwangere vrouwen lopen een verhoogd risico op nadelige zwangerschapsuitkomsten, met name wanneer er ook sprake is van stapeling van problemen. DOELSTELLING De inhoudelijke doelstelling van het project is het vormgeven, implementeren en borgen van: - de regionale ketenaanpak Signaleren – Verkennen – Steun op maat als fundament voor structurele samenwerking met en rondom (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare positie tussen de partners in het medisch en sociaal domein; - de kansrijke ideeën die in samenwerking met lokale en regionale partners en de doelgroep zich richten op onderdelen van de ketenaanpak Signaleren – Verkennen – Steun op maat. De procesdoelstelling is het verdiepen en behouden van een geborgde samenwerking tussen en met de partners betrokken bij de fase Kansrijke Start op onderdelen van de ketenaanpak Signaleren – Verkennen – Steun op maat en rondom de kansrijke ideeën. PLAN VAN AANPAK Om de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein binnen Kansrijke Start Zuid-Limburg verder te versterken, gaan we aan de slag met: - het organiseren van netwerkbijeenkomsten zodat de partners elkaar blijven ontmoeten, inspireren en goede voorbeelden delen. - de ontwikkeling van zorgpaden Kansrijke Start: voor thema's zoals leefstijl, schulden, psychische problemen of huisvesting staat in een stroomschema welke hulp en steun per gemeente beschikbaar is. - verdieping en implementatie van de rode draad 'Signaleren - Verkennen – Steun op maat' en de bijbehorende kansrijke ideeën met de kernpartners, zoals verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en gemeenten. - het opzetten van een klankbordgroep ouders die bestaat uit ouders in een kwetsbare positie, met hulp van Burgerkracht Limburg en 2 ervaringsdeskundigen betrokken bij Kansrijke Start Zuid-Limburg. SAMENWERKING EN COÖRDINATIE De regionale coördinatie ligt bij het Programmabureau Trendbreuk (gehuisvest bij de GGD Zuid Limburg), dat namens de 16 gemeenten werk maakt van het inlopen van de hardnekkige gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg door te focussen op de jeugd, met specifiek aandacht voor de fase Kansrijke Start. Het Programmabureaubureau Trendbreuk is tevens voorzitter van de Zuid-Limburgse coalitie Kansrijke Start waarin de samenwerkingspartners voor dit project onderdeel van uitmaken. KENNISOVERDRACHT EN BORGING Behaalde resultaten worden gedeeld via een factsheet en vlog. Kennisdeling vindt o.a. plaats via de netwerkbijeenkomsten en de communicatiekanalen van Trendbreuk (nieuwsbrief, website, social media). Het Programmabureau Trendbreuk blijft zich ook na de projectperiode inzetten voor de ambitie om meer kinderen in Zuid-Limburg een kansrijke start te geven, in samenwerking met de regionale coalitie Kansrijke Start Zuid-Limburg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032010014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D. Reijnders
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zuid Limburg