Versterking Netwerk kwetsbare ouderen van Universitair Gezondheidscentrum Heyendael Nijmegen

Projectomschrijving

De afgelopen maanden is het netwerk enthousiast aan de slag gegaan met het vormgeven van ons ouderennetwerk. Door het gezamenlijk opstellen van een missie en visie hebben we een stip op de horizon gezet waar we over 5 jaar willen staan. Door ouderen in een vroeg stadium mee te nemen in onze plannen hebben we getoetst of onze ideeën overeen kwamen met de wensen van onze oudere patient. Daarnaast hebben we een digitale overleg tafel geïmplementeerd (VIP samenwerken) waardoor er op veilige en gestructureerde manier samen met onze oudere en netwerkpartners kan worden gecommuniceerd. Tenslotte zijn in overleg met de specialist ouderengeneeskunde duidelijke afspraken gemaakt waarvoor de expertise in het verpleeghuis kan worden ingezet in de 1e lijn, hetgeen moet leiden tot verbeterde samenwerking, meer ervaren welzijn door de oudere en lagere zorgkosten.

Wij gaan er vanuit dat we - met ondersteuning van de Fase II subsidie - door kunnen gaan met onze plannen, door het verder verbeteren van de werkafspraken en het borgen van deze netwerkaanpak.

Verslagen

Eindverslag

Samenvatting subsidie fase 1 Proactieve ouderenzorg in netwerk UGC Heyendael Nijmegen

De afgelopen maanden is het netwerk enthousiast aan de slag gegaan met het vormgeven van ons ouderennetwerk. Door het gezamenlijk opstellen van een missie en visie hebben we een stip op de horizon gezet waar we over 5 jaar willen staan. Door ouderen in een vroeg stadium mee te nemen in onze plannen hebben we getoetst of onze ideeën overeen kwamen met de wensen van onze oudere patient. Daarnaast hebben we een digitale overleg tafel geïmplementeerd (VIP samenwerken) waardoor er op veilige en gestructureerde manier samen met onze oudere en netwerkpartners kan worden gecommuniceerd. Tenslotte zijn in overleg met de specialist ouderengeneeskunde duidelijke afspraken gemaakt waarvoor de expertise in het verpleeghuis kan worden ingezet in de 1e lijn, hetgeen moet leiden tot verbeterde samenwerking, meer ervaren welzijn door de oudere en lagere zorgkosten..
Wij gaan er vanuit dat we - met ondersteuning van de Fase II subsidie - door kunnen gaan met onze plannen, door het verder verbeteren van de werkafspraken en het borgen van deze netwerkaanpak

Samenvatting van de aanvraag
Samenvatting Aanvraag Projectsubsidie ‘Versterking Netwerk Kwetsbare ouderen’ van Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, Nijmegen. Het UGC Heyendael ligt centraal tussen vier wijken van Nijmegen en heeft sinds juni 2018 een netwerk voor kwetsbare ouderen opgezet. Het netwerk bestaat uit vier huisartsen, een wijkverpleegkundige, twee specialisten ouderengeneeskunde en fysiotherapie. Eén van de huisartsen en de wijkverpleegkundige zijn de netwerktrekkers. Er is voorafgaand aan de start van het netwerk een analyse uitgevoerd van de kwaliteit van zorg die dit netwerk levert. Het netwerk werkt met een gestructureerd MDO. Geconstateerd wordt dat het netwerk nog versterking behoeft, zowel qua deelnemende partners (b.v. casemanager dementie, ouderenvertegenwoordiger), als inhoudelijk. Geconstateerd wordt dat de communicatie en samenwerking tussen huisarts, specialist ouderengeneeskunde en zorgtrajectbegeleider verbeterd kan worden en de monitoring van patiënten na ontslag in het ziekenhuis aandacht behoeft. In dit traject wil het netwerk aan de slag met het verbeteren van de structuur van het netwerk (met behulp van een SWOT-analyse en via de netwerktheorie van Kaats en Opheij); zij wil in twee netwerkbijeenkomsten afspraken maken over de doelstellingen voor het netwerk en de intentieverklaring tekenen. In twee werkgroepen zullen de verbeterpunten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak. De twee verbeterpunten zijn: ‘verbeteren communicatie huisarts- specialist ouderengeneeskunde- zorgtrajectbegeleiding en’ en ’verbeteren van post-ontslag zorg van kwetsbare ouderen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005010
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R. Spanninga
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Gezondheidscentrum Heyendael