Mobiele menu

Versterking netwerkinfrastructuur van lokale netwerken huisarts-wijkverpleegkundigen met sociaal domein binnen programma Regioplan in regio Heerenveen en omstreken

Regio Heerenveen en omstreken, met meer dan 27.000 kwetsbare ouderen 65+, kent meerdere lokale netwerken en een regionaal programma integrale ouderenzorg: Regioplan Heerenveen.
Huisartsen en wijkverpleegkundigen werken lokaal goed samen. Nu we de lokale contacten met het sociaal domein willen versterken en uitbreiden om te komen tot een samenhangend aanbod van zorg en welzijn, lopen we op meerdere plekken in de regio aan tegen de complexe infrastructuur op lokaal niveau. De regio omvat zes huisartsengroepen, 10 – 15 aanbieders van wijkverpleging en vijf gemeenten of delen daarvan. Werkgebieden vallen niet samen.

Doelstelling van de subsidieaanvraag

De subsidie wordt aangevraagd voor meerdere lokale netwerken. Met de aangevraagde subsidie willen we komen tot een door de betrokken partijen gedragen lokale netwerkinfrastructuur waarin ook de gemeenten betrokken zijn. Hierin kunnen we dan de komende jaren werk- en samenwerkingsafspraken maken met het sociaal domein, om te beginnen voor twee lokaal gekozen thema’s.

Inzet van de subsidie

We zetten hier graag een ROS-adviseur voor in. Zij heeft expertise op het gebied van organisatie- en netwerkontwikkeling en kent de regio en de ouderenzorg heel goed. Ook vragen we vergoeding van kosten van zorgprofessionals die een belangrijke rol hebben bij het analyseren van knelpunten en verbeterpunten en het opstellen van een gedragen plan van aanpak. Managers en adviseurs van instellingen zetten eigen middelen in voor hun inzet.

Verslagen


Eindverslag

In de regio Heerenveen en omstreken is het doel de lokale verbindingen in de driehoek huisartsen-wijkverpleging-sociaal domein te versterken. Omdat de werkgebieden van de drie geledingen niet samenvallen is dit complex.

In de zomer van 2019 zijn vertegenwoordigers van (sub-)hagro’s in gesprek gegaan met wijkverpleegkundigen en leden sociaal wijkteams, met als belangrijkste vraag: Wat zijn knelpunten in onze samenwerking? Vervolgens zijn deze (sub-)hagro’s gezamenlijk in contact getreden met de gemeentelijke beleidsadviseur.

Uit al die gesprekken hebben we een model ontwikkeld hoe we de verbindingen kunnen versterken. We gaan in elke gemeente een gemeentelijke/beleidsmatige driehoek inrichten. Op lokaal niveau doen we dat ook, waarvoor we als basis (sub)hagro’s hebben gekozen. Elke driehoek gaat afspraken maken over aanspreekpunten, bereikbaarheid, communicatie, het inlichten van de eigen achterban/collega’s enz. Ook gaat de communicatie worden ingericht tussen de gemeentelijke driehoek enerzijds en de lokale driehoeken in die gemeente anderzijds.
Als begeleidende thema’s hebben we gekozen zorginnovatie en kennisdeling.
Er is commitment verkregen van alle drie geledingen met dit plan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ir. J.J. Netjes
Verantwoordelijke organisatie:
Tjongerscoop Coöperatie U.A.