Mobiele menu

Verward in de Wijk. Een programma waarbinnen zorgprofessionals in de wijk, docenten en studenten verpleegkunde competenties versterken rondom het omgaan met mensen met verward gedrag.

Projectomschrijving

De afgelopen 2 jaar is er zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor mensen met verward gedrag geweest. Naast landelijke en lokale initiatieven om de organisatie van zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag te verbeteren, is tevens een impuls nodig om deze zorg ook inhoudelijk te versterken.

Doel

Om toekomstige en zittende zorgprofessionals beter uit te rusten, wil de hbo-V van de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met partners Laurens, Vilans, Movisie en SBW een kennisbundel en een van daaruit afgeleid lesprogramma ontwikkelen, waarbij de competenties van zorg- en onderwijsprofessionals worden versterkt. Partijen menen dat door gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van dit programma, belangrijke expertise uit praktijk en onderwijs kan worden gedeeld.

Verwacht resultaat

Opbrengsten van het project ‘Verward in de Wijk’ worden in de praktijk getoetst en breed verspreid, zodat daadwerkelijk een impuls wordt gegeven aan een kwaliteitsverbetering in de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag.

Resultaten

Binnen het project Verward in de Wijk werd een online kennisbundel ontwikkeld voor docenten, professionals en studenten in zorg en welzijn. Op deze manier zijn zij beter uitgerust in de
zorg- en dienstverlening aan mensen met verward gedrag.

De kennisbundel is opgebouwd uit een zestal hoofdstukken, waarin thema’s worden toegelicht. Elk hoofdstuk kent tekst- en beeldmateriaal en wordt afgesloten met studieopdrachten voor
professionals of studenten. Naast de kennisbundel werd er onderwijs ontwikkeld en uitgevoerd: elementen van de bundel zijn opgenomen in het lesprogramma van de hbo-V en er werd een bijscholing ontwikkeld voor zorgprofessionals van zorgaanbieder Laurens.

Tot slot is er gedurende het project een lerend netwerk (onderwijs, zorg en welzijn en ervaringsdeskundigen) ontstaan, wat ook na afloop wordt voortgezet. Er is een nauwe samenwerking ontstaan met de opleidingen van Social Work waardoor de kennisdeling tussen docenten en studenten onderling wordt versterkt.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Binnen het project Verward in de Wijk hebben verschillende partijen uit zorg, welzijn en onderwijs samengewerkt aan het ontwikkelen van onderwijs voor professionals die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met verward gedrag.
Allereerst werd er een leernetwerk gevormd (experts, zorgprofessionals, docenten, studenten) waarmee de leerbehoeftes in kaart werden gebracht. Dit netwerk heeft tevens een rol gespeeld bij het beoordelen van de producten die zijn opgeleverd.
Een ontwikkelgroep heeft opbrengsten uit het leernetwerk en vanuit deskresearch verwerkt in een digitale kennisbundel. Deze is gepubliceerd op de website van Vilans en Kennisplein Zorg voor Beter.
Op basis van deze bundel werd het onderwijs verder ontwikkeld: aanpassingen op het bestaande programma van de hbo-V en een nascholingsaanbod voor zorgmedewerkers van zorgaanbieder Laurens.

Samenvatting van de aanvraag

De afgelopen twee jaar is er zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor mensen met verward gedrag geweest. Om de zorg voor verwarde mensen beter te organiseren is per 1 oktober 2016 het Schakelteam personen met verward gedrag ingesteld (ministeries VWS, V&J en VNG). Naast landelijke en lokale initiatieven om de organisatie van zorg een ondersteuning aan mensen met verward gedrag te verbeteren is tevens een impuls nodig om deze zorg ook inhoudelijk te versterken. Naast een goede organisatie van zorg, ook de juiste dingen doen. Dat vraagt van professionals in zorg en welzijn de juiste competenties voor een steeds meer veranderende doelgroep. Veel van hen geven dan ook aan zich onvoldoende competent te voelen voor de zorg- of hulpverlening aan verwarde mensen. Uit gesprekken met casemanagers, thuisbegeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden (Laurens, 2017) blijkt dat er behoefte is aan extra kennis rondom psychiatrische en psychogeriatrische ziektebeelden die verward gedrag kunnen veroorzaken, het omgaan met problematisch gedrag en kennis rondom de organisatie van de zorg voor mensen met verward gedrag. Om toekomstige en zittende zorgprofessionals beter uit te rusten, wil de hbo-V van de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met zorgaanbieder Laurens Thuiszorg en kennispartners Vilans, Movisie en SBW een kennisbundel en een van daaruit afgeleid lesprogramma ontwikkelen, waarbij de competenties van zorg- en onderwijsprofessionals worden versterkt. Partijen menen dat door gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van dit programma, belangrijke expertise uit praktijk en onderwijs kan worden gedeeld. Opbrengsten van de samenwerking dienen een brede doelgroep: competenties van docenten, studenten, en professionals in zorg en welzijn worden versterkt, zodat een impuls wordt gegeven aan een kwaliteitsverbetering in de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag. Het project “Verward in de Wijk” kent meerdere doelstellingen. Allereerst wordt ingezet op het vormen van een lerend netwerk van partijen, die gezamenlijk ketenzorg leveren aan mensen met verward gedrag. Binnen dit netwerk worden kennis, ervaringen gedeeld en vind een oriëntatie plaats op reeds beschikbare producten rondom de zorg en hulpverlening aan mensen met verward gedrag. De opbrengsten uit het netwerk worden samengebracht en vertaald naar een kennisbundel. Vervolgens willen samenwerkende partijen op basis van deze kennisbundel met elkaar een verbeterslag maken in het onderwijs aan zorgprofessionals die werkzaam zijn in de thuiszorg en die in toenemende mate zorg en ondersteuning bieden aan mensen met verward gedrag. Daartoe zijn de volgende vier doelstellingen geformuleerd: 1. Het vormen van een netwerk waarbinnen professionals uit onderwijs en praktijk kennis en ervaringen rondom de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag delen 2. Het ontwikkelen van een (digitale) kennisbundel voor een brede groep van zorg en welzijnsprofessionals, die beroepsmatig in aanraking komen met mensen met verward gedrag 3. Het ontwikkelen van een lesprogramma voor (zorg) professionals werkzaam in de thuiszorg, dat is gericht op het versterken van competenties (kennen én kunnen) t.b.v. de zorg- en dienstverlening aan mensen met verward gedrag. 4. Het structureel opnemen van dit lesprogramma in het curriculum van het hbo-V, in het bij- en nascholingstraject voor zorgprofessionals van Laurens en in het aanbod van SBW. Kern van de aanpak voor het programma ligt in het met professionals uit onderwijs, onderzoek en praktijk gezamenlijk ontwikkelen van een kennisbundel en toepassen van de verzamelde kennis in een lesprogramma. In de oriëntatiefase wordt een netwerk gevormd van professionals uit het zorg- en welzijnsdomein, docenten en experts. Het netwerk heeft tot doel om kennis en ervaringen in de omgang met mensen met verward gedrag te delen. Tevens zal een inventarisatie en weging plaatsvinden van beschikbare (onderwijs)materialen en producten rondom de zorg voor en omgang met mensen met verward gedrag. Aan het einde van de oriëntatiefase wordt gezamenlijk vastgesteld hoe de kennisbundel wordt vormgegeven en zijn eindtermen worden geformuleerd voor het onderwijsprogramma. In de ontwikkelfase wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de kennisbundel en aan het ontwerpen van een lesprogramma. Hiertoe wordt een ontwikkelgroep ingesteld. Tegelijkertijd zal een adviesgroep worden ingesteld om programmaonderdelen te beoordelen en zo goed te laten aansluiten bij de vragen vanuit opleiding en praktijk. In de implementatiefase zal de kennisbundel via de website van Vilans en Movisie beschikbaar worden gesteld voor professionals in de eerste lijn. Vervolgens zal ook het onderwijsprogramma in de praktijk getoetst worden, door middel van een lesaanbod aan studenten van de hbo-V en aan zorgprofessionals van Laurens. In de evaluatiefase worden producten geëvalueerd en verder aangescherpt om zo een brede groep van docenten en professionals in de praktijk te bedienen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031004
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
MD I.A.M. Baten
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam