Mobiele menu

Verward in de Wijk. Een programma waarbinnen zorgprofessionals in de wijk, docenten en studenten verpleegkunde competenties versterken rondom het omgaan met mensen met verward gedrag.

De afgelopen 2 jaar is er zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor mensen met verward gedrag geweest. Naast landelijke en lokale initiatieven om de organisatie van zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag te verbeteren, is tevens een impuls nodig om deze zorg ook inhoudelijk te versterken.

Doel

Om toekomstige en zittende zorgprofessionals beter uit te rusten, wil de hbo-V van de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met partners Laurens, Vilans, Movisie en SBW een kennisbundel en een van daaruit afgeleid lesprogramma ontwikkelen, waarbij de competenties van zorg- en onderwijsprofessionals worden versterkt. Partijen menen dat door gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van dit programma, belangrijke expertise uit praktijk en onderwijs kan worden gedeeld.

Verwacht resultaat

Opbrengsten van het project ‘Verward in de Wijk’ worden in de praktijk getoetst en breed verspreid, zodat daadwerkelijk een impuls wordt gegeven aan een kwaliteitsverbetering in de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag.

Resultaten

Binnen het project Verward in de Wijk werd een online kennisbundel ontwikkeld voor docenten, professionals en studenten in zorg en welzijn. Op deze manier zijn zij beter uitgerust in de
zorg- en dienstverlening aan mensen met verward gedrag.

De kennisbundel is opgebouwd uit een zestal hoofdstukken, waarin thema’s worden toegelicht. Elk hoofdstuk kent tekst- en beeldmateriaal en wordt afgesloten met studieopdrachten voor
professionals of studenten. Naast de kennisbundel werd er onderwijs ontwikkeld en uitgevoerd: elementen van de bundel zijn opgenomen in het lesprogramma van de hbo-V en er werd een bijscholing ontwikkeld voor zorgprofessionals van zorgaanbieder Laurens.

Tot slot is er gedurende het project een lerend netwerk (onderwijs, zorg en welzijn en ervaringsdeskundigen) ontstaan, wat ook na afloop wordt voortgezet. Er is een nauwe samenwerking ontstaan met de opleidingen van Social Work waardoor de kennisdeling tussen docenten en studenten onderling wordt versterkt.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Binnen het project Verward in de Wijk hebben verschillende partijen uit zorg, welzijn en onderwijs samengewerkt aan het ontwikkelen van onderwijs voor professionals die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met verward gedrag.
Allereerst werd er een leernetwerk gevormd (experts, zorgprofessionals, docenten, studenten) waarmee de leerbehoeftes in kaart werden gebracht. Dit netwerk heeft tevens een rol gespeeld bij het beoordelen van de producten die zijn opgeleverd.
Een ontwikkelgroep heeft opbrengsten uit het leernetwerk en vanuit deskresearch verwerkt in een digitale kennisbundel. Deze is gepubliceerd op de website van Vilans en Kennisplein Zorg voor Beter.
Op basis van deze bundel werd het onderwijs verder ontwikkeld: aanpassingen op het bestaande programma van de hbo-V en een nascholingsaanbod voor zorgmedewerkers van zorgaanbieder Laurens.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
MD I.A.M. Baten
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam