Verward, en dan...? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving

Projectomschrijving

'Het lef hebben om over elkaars muur te klimmen en het samen als zorg en veiligheid op te lossen ten dienste van de burger'. Dat is de insteek om te komen tot één humane, sluitende en persoonsgerichte aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Samenwerking

Hierin werken veel partijen intensief samen, onder andere:

 • 40 gemeenten
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
 • GGz
 • Verslavingszorg
 • GGD
 • Huisartsenposten

Op elk niveau worden ervaringsdeskundigen betrokken.

Uitwerking lokale initiatieven

Na de 1e fase waarin commitment en denkbeelden verwerven centraal stond, worden tussen nu en medio 2018 concrete lokale initiatieven uitgewerkt voor een preventieve en persoonsgerichte aanpak, melding, triage, vervoer, eerste opvang en vervolgzorg, die breder zijn te implementeren. De borging ervan moet garanderen dat straks elke partij zijn rol adequaat en kwalitatief goed vervult en niemand tussen wal en schip valt.

Behaalde resultaten

Het project “Verward…en dan?” in Oost Brabant heeft regionale afspraken en werkprocessen opgesteld, die in de gehele regio op uniforme wijze worden uitgevoerd. Het betreft een brede aanpak waarbij de 9 bouwstenen van het Schakelteam in 3 projectstromen zijn onderverdeeld:

 1. Preventie en persoonsgerichte aanpak: Er is een leidraad ontwikkeld die is gebaseerd op het AVE model. Deze leidraad helpt gemeenten om op lokaal niveau een persoonsgerichte aanpak te ontwikkelen.
 2. Triage en acute opvang: Vier Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeks- Ruimten (SPOR) zijn operationeel, in Eindhoven, Helmond, Oss en Vught.
 3. Vervoer: zijn afspraken gemaakt met de twee ambulancediensten RAV Brabant Midden West Noord en RAV Zuidoost Brabant in de regio. Al het geïndiceerde niet spoedeisende vervoer van personen met verward gedrag wordt door zorgambulances uitgevoerd. Hiervoor hebben de ambulancemedewerkers een speciale opleiding gevolgd.

Deze en andere resultaten, factsheets en producten zijn beschikbaar op de website www.verwardendan.nl.

Vervolg

Om de samenwerking in de regio Oost-Brabant voort te zetten heeft dit project een vervolgsubsidie ontvangen. Het doel van dit vervolgproject is om de ontwikkelde producten van dit project samen met de samenwerkingspartners uit het zorg-, veiligheids- en sociaal domein te implementeren en te borgen. Daarbij wordt ook de verbinding met de Wet Verplichte ggz gelegd.

Meer informatie:

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Op dinsdagmiddag 2 oktober 2018 presenteerde het regionale project 'Verward…en dan?' haar resultaten, waaronder regionale afspraken over:

 • preventie en persoonsgerichte aanpak
 • vervoer
 • triage en acute opvang
Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.
Afbeelding
Verslagen

Eindverslag

Het project “Verward…en dan? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving” heeft regionale afspraken en werkprocessen opgeleverd ten aanzien van de volgende onderwerpen:
(1) Preventie en persoonsgerichte aanpak (checklist en handreiking);
(2) Triage en acute opvang (uniforme werkwijzen, afspraken met ketenpartners en opening SPOR locaties);
(3) Vervoer (in de hele regio door RAV zorgambulance en ALS).
De regionale klankbordgroep heeft vanuit cliënt- en naastenperspectief adviezen geformuleerd op alle gebieden welke zijn meegenomen in de ontwikkelingen.
Van alle producten zijn factsheets beschikbaar.
De samenwerking in het regionale netwerk met partners uit het zorg-, veiligheids- en sociaal domein wordt voortgezet en het uitgangspunt blijft: 'Samen lossen we het op'.
De resultaten, factsheets en producten zijn te vinden op www.verwardendan.nl evenals de stappen die gezet worden in het vervolgproject om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de implementatie van wat ontwikkeld is. Dit vervolg is getiteld: 'Van verwarring naar verbinding in Oost-Brabant'.

Op weg naar een sluitende aanpak

Oost-Brabant is goed op weg naar een sluitende zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Alle betrokken partijen dragen het belang ervan uit. Op de verschillende niveaus zijn cliënten en naasten actief betrokken. Zij brengen hun ervaringen in tijdens de ontwikkeling van werkwijzen op het gebied van triage, vervoer en acute opvang en geven input bij het vorm geven aan een adequate preventieve en persoonsgerichte aanpak.
Er zijn pilots voor triage en vervoer die na een positieve evaluatie en eventuele aanpassingen breder in de regio geïmplementeerd kunnen worden.
In de regio zijn 4 SPOR locaties operationeel.Er wordt gewerkt aan eenduidige regionale afspraken en werkwijzen.
Een handreiking voor een preventieve en persoonsgerichte aanpak is in ontwikkeling. Dit moet een handvat worden voor alle gemeenten in de regio waarbij couleur locale mogelijk blijft.
Het project in Oost-Brabant is nu halfweg en loopt grotendeels op schema.
Meer informatie over alle deelprojecten in de regio is te vinden op de website http://project.verwardepersoneninbrabant.nl

Samenvatting van de aanvraag
Inleiding project 'Verward, en dan...? In de regio Oost-Brabant werken veel partijen intensief samen aan een humane en sluitende aanpak in de zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag: 40 gemeenten in Oost-Brabant, politie eenheid Oost-Brabant, Openbaar Ministerie, GGZ Eindhoven en de Kempen, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel, Novadic Kentron en de Regionale Ambulance Voorzieningen Brabant Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord. Gaandeweg sluiten zich meer partijen aan onder meer GGD en huisartsenposten. De samenwerking is medio 2015 gestart en deze periode is benut om alle partijen in de zorg- en veiligheidsketen op één lijn te krijgen en commitment te krijgen voor het besef dat een gemeenschappelijk probleem uitsluitend met de gezamenlijke inzet van meerdere actoren kan worden aangepakt: ‘we lossen het samen op’. Er zijn denkbeelden en kaders geformuleerd die nu uitgewerkt gaan worden in concrete lokale initiatieven, die breder in de regio geïmplementeerd kunnen worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met aanzienlijke schaalverschillen tussen de partners. De betrokkenheid bij alle aangesloten partijen uit de zorg- en veiligheidsketen en de gemeenten is groot, evenals de motivatie om samen door te pakken in de volgende fase. Het sluitstuk van het project (looptijd 18 maanden) is het borgen van de nieuwe werkwijzen in een sluitende, persoonsgerichte aanpak, die moet garanderen dat alle samenwerkende partijen de voor hen weggelegde rol adequaat en kwalitatief goed kunnen vervullen en niemand in de regio Oost-Brabant tussen wal en schip valt. Samen sterk Partijen in de regio Oost-Brabant willen gezamenlijk optrekken in het regionaal en lokaal aanvragen van subsidies om een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag te realiseren in de hele regio. De samenwerking tussen deze partijen is uniek te noemen, zeker gezien het feit dat het hier 40 gemeenten betreft. In de subsidieaanvragen, zowel nu als in de volgende rondes, zullen aanvragers de onderlinge relatie duidelijk tot uitdrukking laten komen. Doelstelling Doelstelling van het project is het verbeteren van de samenwerking in Oost-Brabant tussen partijen in de zorg- en veiligheidsketen, zodanig dat mensen met (potentieel) verward gedrag de juiste zorg en ondersteuning krijgen, door de juiste partij. Dit wordt zichtbaar in regionale uniformiteit in de werkprocessen voor preventieve en persoonsgerichte aanpak, melding, triage, vervoer, eerste opvang en vervolgzorg. Projectstructuur Een implementatieproces in een dergelijke omvangrijke en complexe omgeving vraagt niet alleen om focus op realisatie van de inhoudelijke ambities binnen het project (hogere tevredenheid bij deelnemende partners, goed geholpen cliënten, naasten die zich gehoord voelen en winst op het punt van kosteneffectiviteit), maar nadrukkelijk ook om aandacht voor de structuur die noodzakelijk is om het proces te implementeren. De eindverantwoordelijkheid voor het project is belegd bij een stuurgroep, waarin de deelnemers bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Namens de 40 gemeenten participeren 2 wethouders en de burgemeester die in Oost-Brabant portefeuillehouder is voor de problematiek rond personen met verward gedrag. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst. Er wordt een projectmanager aangesteld die met de projectgroep van ervarings-, inhouds- en communicatiedeskundigen binnen het gegeven mandaat alle noodzakelijke besluiten neemt om de samenhang en de voortgang te waarborgen. Een groot deel van de voorstellen uit de eerste fase van het project kan in de komende periode daadwerkelijk worden geïmplementeerd, deels is nog nadere uitwerking nodig. Dit gebeurt in 2 implementatiegroepen (‘Preventie en persoonsgerichte aanpak’ en ‘Triage, vervoer en acute opvang’) die multidisciplinair zijn samengesteld, inclusief een ervaringsdeskundige. Gezamenlijk werken zij de voorstellen uit in concrete initiatieven, waarna deze lokaal en/of regionaal geïmplementeerd worden. Het project richt zich op alle bouwstenen waarbij opgemerkt wordt, gezien het gestelde hierboven, dat bouwsteen 9 (informatievoorziening), beperkingen kent voor een regionale oplossing. Hiervoor is landelijke regievoering nodig. Inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving Er wordt een klankbordgroep geformeerd met, naast de ervaringsdeskundige uit de projectgroep, 6 mensen die persoonlijk of als naaste ervaringen hebben met verward gedrag en hoe daarmee is omgegaan door zorg- en veiligheidsorganisaties. De klankbordgroep beoordeelt de voorstellen over nieuwe werkwijzen en adviseert de projectmanager en de stuurgroep. Er worden daarnaast grotere bijeenkomsten georganiseerd om cliënten en naasten breder te informeren over de voortgang en om ervaringen op te halen en te delen. Eindresultaten De beoogde eindresultaten zijn drieledig: verbeterde ketensamenwerking, juiste en volledige communicatievoorziening en opgeleverde inhoudelijke initiatieven.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
638010007
Looptijd:
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Koffijberg
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Eindhoven