Mobiele menu

Verward, en dan...? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving

'Het lef hebben om over elkaars muur te klimmen en het samen als zorg en veiligheid op te lossen ten dienste van de burger'. Dat is de insteek om te komen tot één humane, sluitende en persoonsgerichte aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Samenwerking

Hierin werken veel partijen intensief samen, onder andere:

 • 40 gemeenten
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
 • GGz
 • Verslavingszorg
 • GGD
 • Huisartsenposten

Op elk niveau worden ervaringsdeskundigen betrokken.

Uitwerking lokale initiatieven

Na de 1e fase waarin commitment en denkbeelden verwerven centraal stond, worden tussen nu en medio 2018 concrete lokale initiatieven uitgewerkt voor een preventieve en persoonsgerichte aanpak, melding, triage, vervoer, eerste opvang en vervolgzorg, die breder zijn te implementeren. De borging ervan moet garanderen dat straks elke partij zijn rol adequaat en kwalitatief goed vervult en niemand tussen wal en schip valt.

Behaalde resultaten

Het project “Verward…en dan?” in Oost Brabant heeft regionale afspraken en werkprocessen opgesteld, die in de gehele regio op uniforme wijze worden uitgevoerd. Het betreft een brede aanpak waarbij de 9 bouwstenen van het Schakelteam in 3 projectstromen zijn onderverdeeld:

 1. Preventie en persoonsgerichte aanpak: Er is een leidraad ontwikkeld die is gebaseerd op het AVE model. Deze leidraad helpt gemeenten om op lokaal niveau een persoonsgerichte aanpak te ontwikkelen.
 2. Triage en acute opvang: Vier Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeks- Ruimten (SPOR) zijn operationeel, in Eindhoven, Helmond, Oss en Vught.
 3. Vervoer: zijn afspraken gemaakt met de twee ambulancediensten RAV Brabant Midden West Noord en RAV Zuidoost Brabant in de regio. Al het geïndiceerde niet spoedeisende vervoer van personen met verward gedrag wordt door zorgambulances uitgevoerd. Hiervoor hebben de ambulancemedewerkers een speciale opleiding gevolgd.

Deze en andere resultaten, factsheets en producten zijn beschikbaar op de website www.verwardendan.nl.

Vervolg

Om de samenwerking in de regio Oost-Brabant voort te zetten heeft dit project een vervolgsubsidie ontvangen. Het doel van dit vervolgproject is om de ontwikkelde producten van dit project samen met de samenwerkingspartners uit het zorg-, veiligheids- en sociaal domein te implementeren en te borgen. Daarbij wordt ook de verbinding met de Wet Verplichte ggz gelegd.

Meer informatie:

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Op dinsdagmiddag 2 oktober 2018 presenteerde het regionale project 'Verward…en dan?' haar resultaten, waaronder regionale afspraken over:

 • preventie en persoonsgerichte aanpak
 • vervoer
 • triage en acute opvang
Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.
Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Het project “Verward…en dan? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving” heeft regionale afspraken en werkprocessen opgeleverd ten aanzien van de volgende onderwerpen:
(1) Preventie en persoonsgerichte aanpak (checklist en handreiking);
(2) Triage en acute opvang (uniforme werkwijzen, afspraken met ketenpartners en opening SPOR locaties);
(3) Vervoer (in de hele regio door RAV zorgambulance en ALS).
De regionale klankbordgroep heeft vanuit cliënt- en naastenperspectief adviezen geformuleerd op alle gebieden welke zijn meegenomen in de ontwikkelingen.
Van alle producten zijn factsheets beschikbaar.
De samenwerking in het regionale netwerk met partners uit het zorg-, veiligheids- en sociaal domein wordt voortgezet en het uitgangspunt blijft: 'Samen lossen we het op'.
De resultaten, factsheets en producten zijn te vinden op www.verwardendan.nl evenals de stappen die gezet worden in het vervolgproject om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de implementatie van wat ontwikkeld is. Dit vervolg is getiteld: 'Van verwarring naar verbinding in Oost-Brabant'.

Op weg naar een sluitende aanpak

Oost-Brabant is goed op weg naar een sluitende zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Alle betrokken partijen dragen het belang ervan uit. Op de verschillende niveaus zijn cliënten en naasten actief betrokken. Zij brengen hun ervaringen in tijdens de ontwikkeling van werkwijzen op het gebied van triage, vervoer en acute opvang en geven input bij het vorm geven aan een adequate preventieve en persoonsgerichte aanpak.
Er zijn pilots voor triage en vervoer die na een positieve evaluatie en eventuele aanpassingen breder in de regio geïmplementeerd kunnen worden.
In de regio zijn 4 SPOR locaties operationeel.Er wordt gewerkt aan eenduidige regionale afspraken en werkwijzen.
Een handreiking voor een preventieve en persoonsgerichte aanpak is in ontwikkeling. Dit moet een handvat worden voor alle gemeenten in de regio waarbij couleur locale mogelijk blijft.
Het project in Oost-Brabant is nu halfweg en loopt grotendeels op schema.
Meer informatie over alle deelprojecten in de regio is te vinden op de website http://project.verwardepersoneninbrabant.nl

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Koffijberg
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Eindhoven