Mobiele menu

Verward gedrag herkennen, stigma’s reduceren en kennis verhogen van psychische aandoeningen op Curacao

Projectomschrijving

Het denken over psychische klachten en aandoeningen op Curaçao is beladen met stigma’s en misvattingen. Wij willen deze situatie bij een brede doelgroep verbeteren door allereerst openheid ten aanzien van het onderwerp te vergroten. Hiervoor is destigmatisering een belangrijke randvoorwaarde.  

Dankzij startsubsidie van ZonMw is vorig jaar door ons de cursus Mental Health First Aid op Curaçao geïntroduceerd. Dit heeft geresulteerd in een verbinding van ggz-spelers. In dit nieuwe project geven we op wijkniveau een gerichte impuls aan destigmatisering ten aanzien van de geestelijke gezondheid. Hierbij maken we gebruik van tools en modules die in de afgelopen jaren in Nederland bewezen effectief zijn geweest om stigma te doorbreken en meer openheid te krijgen over het onderwerp. Waar nodig zullen we een Caribische tint geven aan de tools of modules. Onze aanpak bestaat daarnaast uit een voorlichtingscampagne en het organiseren van laagdrempelige informatiebijeenkomsten in verschillende buurten.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er is op Curacao behoefte aan meer kennis over psychische klachten en aandoeningen. Dit onderwerp is beladen met stigma’s en misvattingen. Verwarde mensen worden gezien als de dorpsgek, als een zwakkeling of als een junkie, vergelijkbaar, denken we, als in een dorp in Nederland. Wij willen deze basiskennis verhogen door allereerst de stigma’s weg te halen. Daarnaast voorlichting te geven door in verschillende buurten bijeenkomsten te organiseren. Voor deze bijeenkomsten zal de Draaiboek gebruikt worden van Bureau Samen Tegen Stigma. Het is het streven van de overheid om een continuum van zorg en preventie te geven waarbij gezondheidsbevordering, ambulantisering, kwaliteit en doelmatigheid van de psychologische zorg speciale aandacht krijgen binnen een functioneel samenhangend geheel. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan en heeft draagvlak nodig, ook van de burger en de personen met psychische klachten en hun naasten. De bestaande en belangrijkste knelpunten worden, niet van de ene dag op de andere opgelost. De zeer gefragmenteerde GGZ zorgstelsel waarnaast er geen afbakening is van taken, activiteiten en werkvelden, maakt het centraliseren van de zorg niet makkelijk. Daarnaast is er nog steeds geen samenhangende beleidsontwikkeling en weinig samenwerking tussen de ketenpartners. Afgelopen maanden zijn we door middel van de startsubsidie, op Curacao bezig geweest, de GGz spelers samen te brengen en met elkaar te verbinden. Dit hebben we gedaan door middel van de introductie van de cursus Mental Health First Aid. Met dit nieuwe project willen we zorg dragen dat op Curacao in verschillende wijken, een gerichte impuls wordt gegeven aan destigmatisering. In deze aanvraag willen we graag gebruik maken van zo veel mogelijke tools of mudules die in de afgelopen jaren in Nederland al bewezen effectief zijn geweest om stigma te doorbreken en meer openheid te krijgen over dit onderwerp. Waar nodig zullen we een Caribische tint geven aan de tools of modules. Daarnaast wordt een publieke voorlichtingscapagne georganiseerd en een aantal maanden gedraaid. De activiteiten binnen de reeds gehonoreerde startsubsidie tezamen met het ingezette traject van de overheid hebben een gunstig werkklimaat gecreëerd om meerdere trajecten in te gaan die gezamelijk kunnen leiden tot een regionale aanpak voor mensen met verward gedrag, gebaseerd op de principes van de 9 bouwstenen. Door dit nieuwe initiatief, dragen we een belangrijk steentje bij aan het geheel, nameijk de burger, de personen met verward gedrag en hun naasten mee te krijgen in het traject door destigmatisering en meer draagvlak creëren voor een betere zorgketen. In deze aanvraag beogen we de volgende resultaten te behalen: 1. Informatie bijeenkomsten in diverse buurten, gebruik makend van de buurthuizen. 2. Voorlichtingscampagnes: FB, Twitter, Billboards reklame, TV spotjes 3. Ervaringsdescundigen stage laten lopen in Nederland 4. MHFA en andere cursussen aanbieden (andere financiele bronnen!) 5. Samenwerkingsinitiatieven stimuleren 6. Meer buurtactiviteiten stimuleren met eventuele het ontstaan van praat groepjes 7. Organiseren van een Mental Heath Fair

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638017003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ZM. Barriento Martinez MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Expertisecentrum Preventie