Mobiele menu

VIMP Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland

Projectomschrijving

Dit project van het Consortium ZeGNN kent 4 onderdelen.
1. Actueel houden van de Handreiking ‘Zorg voor Kwetsbare zwangeren’. Met de consortia Zuidwest en Midden Nederland wordt uitwisseling van resultaten en producten verkend. Inzet van de Handreiking bij het ontwikkelen van lesmateriaal.
2. Ontwikkelen van een ACTion toolkit, gebaseerd op ervaring met implementatie van verbeterpunten uit de perinatale audit. De toolkit bevat o.a.: theorie, praktische aanpak en het Action-stappenplan.
3. VSV’s ondersteunen bij het verbeteren van de dataregistratie. Studiebijeenkomsten voor VSV’s organiseren op het gebied van ‘digitale communicatie en dataregistratie’ samen met andere Consortia en Perined.
4. Uitbreiding van het Consortium kennisnetwerk met onderwijs- en onderzoeksinstellingen voor de verbinding van praktijk, onderwijs en onderzoek. Organiseren van een multidisciplinaire onderwijsdag om m.b.v. cases uit de praktijk het interprofessioneel werken op het vlak van geboortezorg te introduceren.

Verslagen


Eindverslag

De VIMP subsidie is in 2017 gebruikt om de resultaten van ProKind1 te implementeren in de VSV's in Noord-Nederland. Er is aandacht besteed aan verbetering van de dataregistratie, de update van de handreiking Kwetsbare zwangeren en het ontwikkelen van een toolkit voor ACTion. Daarnaast is in overleg met onderwijsinstellingen gewerkt aan het ontwikkelen van een vorm van interprofessioneel opleiden. In het najaar van 2017 heeft een eerste pilot plaatsgevonden. Dankzij de VIMP-subsidie was het mogelijk het kennisnetwerk in Noord-Nederland in stand te houden. Er is een aanvraag ingediend in het kader van Zwangerschap en geboorte II met als doel de voortzetting van de kennisinfrastructuur. Deze aanvraag is toegekend.

Samenvatting van de aanvraag

Algemeen doel van de VIMP aanvraag is om de beschikbaar gekomen ervaring, kennis en documenten te verspreiden bij regionale en landelijke VSV’s om daarmee implementatie te bevorderen. 1. Handreiking ‘Zorg voor Kwetsbare zwangeren’ Doel: de Handreiking wordt periodiek aangepast op geleide van ontwikkelingen in het veld/ bij de VSV’s, nieuwe protocollen die tot stand komen en noodzakelijke actualisering van gegevens. Hiervoor blijft de projectgroep Zorg voor Kwetsbare Zwangeren in stand. De verzamelde informatie in de Handreiking wordt ingezet als lesmateriaal voor de gezamenlijke-onderwijsdag, zie verder onder 4. Ondersteuningsvragen uit het veld zullen worden gecoördineerd en verwezen naar de participerende ROS’en en GGD’s. Met het regionaal consortium Zuidwest Nederland en regionaal consortium Midden Nederland - beide consortia die zich ook richten op kwetsbare zwangeren problematiek – is in een overleg verkend welke mogelijkheden voor uitwisseling van ontwikkelde resultaten en producten er nu al zijn. In dat kader is afgesproken om 4 keer (1 keer per kwartaal) een dagdeel overleg te plannen met als doel om uit te wisselen en van elkaar te leren: - hoe we de resultaten en producten van de consortia m.b.t. kwetsbare zwangeren problematiek inbedden in het onderwijs; - hoe we vanuit de consortia de samenwerking met gemeente en GGD vormgeven m.b.t. deze problematiek; - welke mogelijkheden voor het ontwikkelen van een landelijke - gezamenlijke - scholing er zijn; - op welke manier de ontwikkelde resultaten en producten (zoals website, blauwdruk, regioprotocol) het beste kunnen worden uitgewisseld en dat te faciliteren. 2. ACTion- toolkit. Doel: ontwikkeling van een welomschreven en (ook digitaal) gebruiksvriendelijke ACTion-toolkit, gebaseerd op de successen van het ACTion-project dankzij training, mentoring en coaching van VSV-leden om de verbeterpunten uit de perinatale audits te implementeren. Hierin zal worden opgenomen: de theoretische achtergrond van implementatie, de praktische aanpak van ACTion, het ACTion-stappenplan en andere instrumenten en documenten waarmee ervaring is opgedaan tijdens het ACTion-project, ervaringen vanuit het veld met ACTion, conclusies en aanbevelingen voor het gebruik van de ACTion-methodiek in de geboortezorg. De toolkit is gebaseerd op toegepaste implementatie-ervaring zoals die de afgelopen 3 jaar is opgedaan in de Noord Nederlandse praktijk. De toolkit kan ook opgenomen worden in de onderwijsdag, zie onder 4 (educatieve strategie) maar ook om andere VSV's in den lande van deze succesvolle methodiek kennis te laten nemen en te laten toepassen (informatief en educatief). Alleen een toolkit zal niet voldoende zijn voor een goede implementatie van de ACTion-methodiek maar de toolkit zal een duurzame en constructieve bijdrage leveren aan de toename van implementatiekennis en vaardigheden in de geboortezorg. 3. Verbetering van dataregistratie De resultaten die door het consortium bereikt zijn o.a. op het gebied van ‘digitale communicatie en dataregistratie’ kunnen in de VIMP periode verder worden gefaciliteerd vanuit (een projectgroep van) het consortium. Het kennisnetwerk zal de VSV’s hierbij ondersteunen, kennis aandragen en onderlinge uitwisseling stimuleren. Het doel is om met name de implementatie van verbeterde data-registratie te realiseren nadat de nieuwe minimale dataset van Perined wordt ingebouwd in de verschillende registratiepakketten zoals Orfeus en Onatal. Zowel het organiseren van trainingen als het begeleiden naar antwoorden op vragen kan door de projectgroep worden opgepakt. Samen met de softwareleveranciers zullen trainingen gefaciliteerd worden om zorgverleners bekend te maken met de wijze van registreren van de variabelen uit de minimale dataset. 4. Een multidisciplinaire onderwijs/trainingsdag. Concreet doel: het uitbreiden van het kennisnetwerk door het ontwikkelen en organiseren van een multidisciplinaire onderwijs/trainingsdag. Zo wordt de opgedane kennis van het consortium reeds vroeg in de opleiding toegepast en wordt interprofessioneel werken op het vlak van geboortezorg geïntroduceerd. Het plan is om één of twee dagen per jaar (vast) voor de diverse curricula te organiseren. Dit heeft als doel de ketenzorg rond zwangerschap en geboorte al tijdens de opleiding van de diverse professionals te verbinden om zodoende tot vergroting van de samenwerking en de kwaliteit van (toekomstige) zorg te komen. Deelnemers zijn: verloskunde academie, kraamzorgopleiding, ambulancedienst, maatschappelijk werk, verpleegkundige Obstetrie en Gynaecologie, JGZ-verpleegkundige;medische opleidingen: huisarts, gynaecoloog, kinderarts. Tijdens de onderwijsdag zal de Handreiking "Zorg voor kwetsbare zwangeren", de basis vormen voor een deel van het lesprogramma. Op de onderwijsdagen zal de implementatie van deze handreiking op een educatieve en procesmatige wijze vormgegeven kunnen worden. Het ACTion-stappenplan zal als implementatiemethodiek voor en tijdens de onderwijsdag worden ingezet.

Kenmerken

Projectnummer:
2090100041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H. Groen
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen