Mobiele menu

VIMP Even Buurten

Projectomschrijving

Binnen het project Even Buurten is veel ervaring opgedaan met het informele (wijk)netwerk. De inzichten die binnen Even Buurten zijn opgedaan kunnen ook andere integrale (wijk)teams helpen. Doel van dit project is om de methodiek van Even Buurten verder te verspreiden.

Dit doen wij met behulp van de volgende twee instrumenten: de Integrale Wijkaanpak (IWA)-tool en een e-learningmodule. De IWA-tool is een analyse-instrument waarmee kan worden nagegaan in hoeverre integrale (wijk)teams voldoen aan verschillende randvoorwaarden die nodig zijn om te werken volgens een integrale aanpak. In deze aanpak gaan eigen kracht, informele (wijk)netwerken en formele ondersteuning samen.

De e-learningmodule ondersteunt professionals die de methodiek van Even Buurten willen inzetten om de eigen kracht en informele netwerken te versterken. De module wordt ontwikkeld, getest en aangepast op basis van de kennis uit Even Buurten. Hierbij wordt een blended-learningaanpak gebruikt waarin kennisoverdracht, (online) praktijksimulaties en reflectie centraal staan.

Producten

Titel: Scriptie-onderzoek “Daar waar beleid de praktijk raakt. Een onderzoek naar integraal werken in de wijk”.
Auteur: Masterstudent Health Care Management
Titel: Presentatie/demonstratie tool tijdens leergemeenschap Lokaal samenwerken
Auteur: Van Dijk, Hanna
Titel: Presentatie tijdens GENERO-ouderen- en mantelzorgforum
Auteur: Van Dijk, Hanna
Titel: Even Buurten en werkwijze van de Spil
Auteur: Goumans M.
Titel: Even Buurten en werkwijze van de Spil
Auteur: Hobbelen, M. en Goumans, M.
Titel: Even Buurten: hoe word je een Spil?
Auteur: Hobbelen, M. en Goumans, M.
Titel: Presentatie belangrijkste uitkomsten IWA-tool (en vervolgproject) tijdens GENERO-ouderenforum
Auteur: Van Dijk, Hanna
Titel: Even Buurten en de werkwijze van de Spil
Auteur: Goumans M.
Titel: Presentatie in workshop van regionale conferentie 'Wonen, zorg en welzijn in een vitaliserende omgeving
Auteur: Van Dijk, Hanna
Titel: Even Buurten en de werkwijze van de Spil
Auteur: Goumans M.
Titel: Analysetool Wijkgericht Integraal Werken
Auteur: Hanna van Dijk (Erasmus Universiteit), Els Hofman (Movisie/BeterOud)
Titel: Rapport 'Een analyse van het integraal werken in Bergen op Zoom' (en versies Breda, Elburg, Rotterdam)
Auteur: Dr. Hanna van Dijk
Titel: Even Buurten. Een wijkgerichte aanpak voor kwetsbare ouderen. In: Gobbens R en Van der Ploeg E (eds.). Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen
Auteur: Goumans, M.
Titel: Effecten van een integrale wijkaanpak genaamd ‘Even Buurten’ op de (gezondheidsgerelateerde) kwaliteit van leven en welzijn van ouderen
Auteur: van Dijk, Hanna M., Cramm, Jane M., Birnie, Erwin, Nieboer, Anna P.
Magazine: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12439-018-0251-y

Verslagen


Eindverslag

Doel van deze VIMP was de methodiek van het Parelproject Even Buurten verder te verspreiden binnen en buiten Rotterdam en de toepassing van de methodiek laagdrempelig beschikbaar te stellen.

Wij wilden gemeenten die willen werken volgens de Even Buurten-methodiek inzicht geven in i) de belangrijkste randvoorwaarden die nodig zijn voor een effectieve integrale wijkaanpak gebaseerd op een mix van het versterken van de eigen kracht en de inzet van informele en formele ondersteuning en ii) de kennis/vaardigheden/competenties die dit van professionals vereist.

We hebben ter ondersteuning hiervan twee instrumenten ontwikkeld:

1. De Analysetool Wijkgericht Integraal Werken waarmee (managers van) integrale (wijk)teams en beleidsmakers van gemeenten kunnen nagaan in hoeverre zij voldoen aan verschillende randvoorwaarden om te komen tot een integrale wijkaanpak. Deze tool is in vier gemeenten via (wijk)teamsessies getest en geëvalueerd: Elburg, Bergen op Zoom, Breda en Rotterdam. Binnen elk team zijn in drie sessies: a) de belangrijkste problemen en successen als het gaat om integraal werken geïnventariseerd, b) prioriteiten aangebracht in de, door het team ervaren, problemen en actieplannen opgesteld om met deze problemen om te gaan en c) randvoorwaarden geïdentificeerd om integraal te kunnen werken. De bevindingen zijn verwerkt in een rapportage die vervolgens in de betreffende gemeente ook is verspreid onder betrokkenen van welzijnsorganisatie en gemeente.

2. De e-learning-aanpak Even Buurten voor professionals van integrale (wijk)teams die kan worden gevolgd via platform BeterOud en het Rotterdamse Leerhuis. De inhoud van de e-learning-aanpak is gebaseerd op de kennis uit Even Buurten en getest en aangepast op de context en vragen van de wijkteams in Rotterdam waar spillen werkzaam zijn en wijkteams waar nog geen spillen werkzaam zijn. Verbinding is gelegd tussen de e-learning en de Analysetool Wijkgericht Integraal werken (1.).

Eerst is de inhoud van de e-learningmodule ontwikkeld. Om informatie te verzamelen over inhoud en vorm van de module zijn gesprekken gevoerd met Spillen die binnen de wijkteams van Rotterdam actief zijn. Zij hebben zicht gegeven op welke componenten essentieel zijn in een onderwijsmodule Even Buurten. Uitgangspunt voor de onderwijsmodule was de inhoud van de deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten die tijdens het project Even Buurten zijn gegeven aan de Spillen. De ontwikkelde inhoud van de e-learningmodule borduurt daarop voort, maar is aangepast aan de verdere ontwikkelingen van de Spil binnen de integrale wijkteams. Daarna heeft digitalisering én het testen van de module in een door Movisie gefaciliteerde landelijke werkgroep buurtgericht werken plaatsgevonden.

De module is gratis toegankelijk via Hogeschool Rotterdam Kenniscentrum Zorginnovatie en het instituut voor Social Work, via BeterOud en de Movisie Academy. Als mensen na het volgen van de module zich verder willen verdiepen, dan is er de mogelijkheid additionele modules te volgen tegen betaling bij Hogeschool Rotterdam Instituut voor Social Work.

Opschaling voor beide instrumenten was er binnen Rotterdam, namelijk door verbreding van de Even buurten-methodiek naar alle wijkteams in de stad en door verspreiding buiten Rotterdam in drie andere gemeenten. Voor de ontwikkeling van beide instrumenten is de leergemeenschap Lokaal Samenwerken van BeterOud benut om tot verdieping, ontwikkeling en verspreiding te komen. Er is via verschillende kanalen gepubliceerd over de tools voor regionale en landelijke verspreiding van de instrumenten, onder andere via netwerk ouderenzorg GENERO, BeterOud, Movisie, Vilans en de VNG.

Samenvatting van de aanvraag

Binnen het project Even Buurten is veel ervaring opgedaan met het informele (wijk)netwerk. De inzichten die binnen Even Buurten zijn opgedaan kunnen ook andere integrale (wijk)teams helpen. Doel van dit project is om de methodiek van Even Buurten verder te verspreiden.

Dit doen wij met behulp van de volgende twee instrumenten: de Integrale Wijkaanpak (IWA)-tool en een e-learningmodule. De IWA-tool is een analyse-instrument waarmee kan worden nagegaan in hoeverre integrale (wijk)teams voldoen aan verschillende randvoorwaarden die nodig zijn om te werken volgens een integrale aanpak. In deze aanpak gaan eigen kracht, informele (wijk)netwerken en formele ondersteuning samen.

De e-learningmodule ondersteunt professionals die de methodiek van Even Buurten willen inzetten om de eigen kracht en informele netwerken te versterken. De module wordt ontwikkeld, getest en aangepast op basis van de kennis uit Even Buurten. Hierbij wordt een blended-learningaanpak gebruikt waarin kennisoverdracht, (online) praktijksimulaties en reflectie centraal staan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
63300095117
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D.A. Smilde-van den Doel
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting GENERO