Mobiele menu

VIMP Keuzehulp Instrumentarium Werkzaak Rivierenland

Projectomschrijving

In 2022 wordt de Keuzehulp Werk geïntroduceerd binnen Werkzaak Rivierenland, ter ondersteuning van de professionals bij de begeleiding van cliënten. Werkzaak heeft deze keuzehulp met hulp van TNO ontwikkeld en is inmiddels aangesloten bij de instrumentengids VNG/EVA. Er is ook aandacht voor de organisatorische inbedding. Werkcoaches, de afdeling ICT van Werkzaak en management zijn nauw betrokken.

De doelen voor de implementatie zijn:

  • professionals kennen en gebruiken de Keuzehulp Werk;
  • versterking methodisch handelen;
  • versterking rol van cliënt;
  • inzicht in inzet en resultaten van instrumenten.

Dit alles draagt bij aan participatie en/of duurzame uitstroom naar regulier werk.

Om dit te bereiken worden de volgende stappen gezet:

  • introductie van de Keuzehulp Werk in de organisatie
  •  inrichting van een beheerssysteem voor de Keuzehulp en de instrumenten.

Meer lezen over het ontwikkeltraject 'Keuzehulp Instrumentarium'?

Bekijk de projectpagina

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Vanaf 2016 heeft Werkzaak de ambitie meer methodisch te werken. De focus ligt op de re-integratie instrumenten die professionals inzetten voor cliënten. Uitgangspunt voor het project is ‘hoe kunnen de professional en de cliënt worden ondersteund bij de selectie van het meest passende instrument op weg naar werk of voor behoud van werk, gezien de situatie van de cliënt?’ Op basis van theoretische onderbouwing, praktijkervaringen van professionals en cliënten is een Keuzehulp ontworpen en getest, een handleiding voor gebruik en een informatiebrochure voor cliënten gemaakt. De keuzehulp helpt om het ‘beste’ instrument te selecteren voor en in samenspraak met de cliënt, uitgaande van diens unieke situatie en mogelijkheden. Instrumenten dienen te zijn voorzien van theoretische en praktische onderbouwing om in de verzameling te worden opgenomen. Om theoretische modellen en praktijk-taal met elkaar te verbinden is een begrippenkader ontworpen dat een belangrijke bouwsteen is voor het methodisch werken gedurende het hele begeleidingsproces. Het project wordt afgerond met oplevering van een implementatieplan (inclusief beheersysteem) en een procesevaluatie. In het afgelopen jaar hebben we met behulp van subsidie van ZonMw een mooi resultaat mogen neerzetten. Dat zit niet alleen in de opgeleverde producten, maar ook de verbinding met vergelijkbare projecten, zoals in Amsterdam en Leiden. Ervaringsuitwisseling heeft de projecten aangescherpt en verdiept. We realiseren ons ook dat we hiermee pas aan het begin staan. De volgende fase van de Keuzehulp is die van implementatie, borging en evaluatie. Om een succesvolle gedragsverandering teweeg te brengen waarbij de Keuzehulp standaard methodisch wordt ingezet in het klantproces, is een gedegen implementatie nodig. Dit doen wij aan de hand van de Toolkit sociale implementatie van Movisie; een intensief proces dat vraagt om een investering in tijd en geld. Tegelijkertijd is dit een belangrijke succesfactor. Een gedegen evaluatie biedt meerwaarde voor andere organisaties met vergelijkbare vraagstukken in het sociaal domein. Uit onze eerdere ervaringen met de CoP van Amsterdam, Leiden en Werkzaak blijkt dat we van elkaar konden leren tijdens de uitvoering van onze projecten. We vinden het belangrijk om dat voort te zetten. De volgende fase van de Keuzehulp is die van implementatie, borging en evaluatie. Ten behoeve van een succesvolle implementatie van de keuzehulp in de werkpraktijk, is het van belang aan te sluiten bij aspecten van het begeleidingsproces. Denk hierbij aan - De verzameling instrumenten is compleet en actueel - Informatie is duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd - Versterking rol en positie van de werkzoekende - Gebruiksgemak voor professional en cliënt - Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen (b.v. VNG Werklandschap) - Beoordelingssysteem voor effectiviteit van instrumenten, door professionals en cliënten - Uitwerking beheersysteem, met aandacht voor actueel houden van de verzameling - Integratie van de keuzehulp in bestaande programma’s (b.v. Suite, Compas) en verbinding van keuzes met dossiers en sturingsinformatie - Borging gebruik door introductie in teams, inzet bij reguliere intervisie, actieve rol leidinggevenden - Evaluatie en bijstelling op basis van praktijkonderzoek onder professionals, cliënten, nieuwe theoretische inzichten

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
535008002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
ir. D.A. Bijl
Verantwoordelijke organisatie:
Werkzaak Rivierenland