Mobiele menu

VIMP Lokaal & Integraal Werken aan Arbeidsparticipatie

Projectomschrijving

In het onderzoek ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ zijn verschillende succesfactoren geïdentificeerd die van belang zijn om een integrale aanpak voor mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte vorm en inhoud te geven. Deze Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) wordt benut om de kennis uit dit project te verspreiden naar andere gemeenten in de provincie Utrecht en een best practice nader te onderbouwen. Dit wordt in werking gezet door:

  1. Het opzetten van een leernetwerk waarin we kennis kunnen delen en lokale ontwikkelingen kunnen stimuleren.
  2. Het aanbieden van een innovatietraject in de vorm van een leergang voor vijf gemeenten. Deelname aan de leergang draagt er aan bij dat gemeenten actief aan de slag gaan met de inhoudelijke vraagstukken zoals deze uit het onderzoek ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ naar voren zijn gekomen.
  3. Het opschalen van een best practice bij de gemeente Houten. We gaan in deze gemeente aan de slag om meer bewijskracht te genereren voor de daar ontwikkelde integrale aanpak.

Samenwerkingspartners in deze VIMP zijn: Hogeschool Utrecht, Movisie, Divosa, SAM, gemeente Houten en het kennisplatform Utrecht Sociaal Domein.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het project ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ heeft kennis opgeleverd over de wijze waarop professionals integrale samenwerking effectief vorm en inhoud kunnen geven. Focus in het project lag op integrale samenwerking op het snijvlak Wmo en Participatiewet. Een belangrijke conclusie uit het project is dat het werken aan een integrale aanpak een ‘doorlopend bouwproces’ is. Het is een vraagstuk dat van gemeenten en uitvoerende professionals continue aandacht vraagt. De complexiteit die hiermee gepaard gaat, en concrete oplossingen om hiermee om te gaan, zijn beschreven in onder meer een eindrapport en een 'praatplaat' bedoeld om stapsgewijs de bouwstenen van integraal werken in te vullen. Kennis en inzichten hieruit zijn tevens verwerkt in een opzet voor een innovatietraject om ook in andere gemeenten aan de slag te gaan. Met het project hebben we in drie gemeenten gewerkt aan innovatieve werkwijzen om de lokale praktijk te verbeteren. Deze VIMP wordt gebruikt om deze opbrengsten duurzaam te borgen en te verspreiden naar andere gemeenten in de regio Utrecht. Dit willen we doen door enerzijds een actief leernetwerk te bouwen in de regio Utrecht om gemeenten lokaal ondersteuning te bieden en regionaal ervaringen uit te wisselen. Ook willen we in gemeente Houten het implementatieproces ondersteunen om de opbrengsten van het project te verduurzamen. Ten slotte bieden we aan 5 gemeenten en de daar werkzame uitvoeringsorganisaties de ontworpen innovatieleergang aan, om integraal werken op het gebied van arbeidsparticipatie, zorg en welzijn te realiseren. De VIMP biedt de gelegenheid dit regionale netwerk op te bouwen en lokaal ondersteuning te bieden bij verdere implementatie van een integrale aanpak. De VIMP heeft zodoende een brugfunctie om de verbinding van kennis tussen gemeenten te verstevigen en toekomstbestendig te maken.

Kenmerken

Projectnummer:
535008001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Binkhorst
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht