Mobiele menu

VIMP Prenatale huisbezoeken JGZ

Projectomschrijving

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Verslagen


Eindverslag

In dit VIMP-project is een vervolg gemaakt op het eerdere ZonMw-project 'Evaluatie prenatale huisbezoeken door de jeugdverpleegkundige (PHB-JGZ)' (projectnr. 156511004). Er is een implementatie-impuls gegeven aan twee aanbevelingen n.a.v. het genoemde eerdere project, namelijk:
1. De implementatie van PHB-JGZ moet zich o.a. richten op (de samenwerking met) de verloskundig zorgverleners.
2. Jeugdverpleegkundigen die PHB-JGZ uitvoeren hebben daarbij behoefte aan concrete handvatten.
Ten behoeve van de samenwerking hebben verloskundigen en jeugdverpleegkundigen een zogenaamd MIO-traject, bestaande uit drie bijeenkomsten(Methodisch Intercollegiaal Overleg, een concept van de KNOV), opgezet en gevolgd.
Samen met jeugdverpleegkundigen is een prenataal gespreksprotocol ontwikkeld en in de praktijk uitgeprobeerd o.b.v. de SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) die o.a. in Zeeland bij het 18 maanden conctactmoment in de JGZ wordt gebruikt.
Een MIO-traject blijkt een zinvolle manier te zijn om de samenwerking tussen JGZ en verloskundigen te bevorderen en heeft in deze pilot geleid tot wederzijds vertrouwen en meer verwijzing naar PHB-JGZ.
Het prenatale gespreksprotocol pre-SPARK is geschikt, met name voor jeugdverpleegkundigen die al ervaring hebben met de postnatale versie van de SPARK en voor jeugdverpleegkundigen die voldoende aanvraag voor PHB-JGZ hebben waarmee zij de pre-SPARK ook daadwerkelijk kunnen oefenen.
Dit benadrukt de benodigde samenhang tussen een gespreksprotocol, scholing, samenwerking tussen verloskundigen en JGZ en signalering door verloskundigen waar aan gewerkt dient te worden bij de implementatie van PHB-JGZ.

Samenvatting van de aanvraag

In dit VIMP-project willen we JGZ-instellingen ondersteunen bij de implementatie van prenatale huisbezoeken door de jeugdverpleegkundige (PHB-JGZ). Het project sluit aan bij de bevindingen uit het eerdere evaluatieonderzoek van PHB-JGZ in twee regio’s (TNO, Vink et al, 2013).

Een van de bevindingen is dat een goede samenwerking tussen verloskundig zorgverleners en jeugdverpleegkundigen een belangrijke voorwaarde is voor succesvolle implementatie van PHB-JGZ. Daarom zal in dit project samen met en voor jeugdverpleegkundigen en verloskundigen gezamenlijk een MIO-traject (Methodisch Intercollegiaal Overleg) als vorm van intervisie worden ontwikkeld.

Ook bleken jeugdverpleegkundigen behoefte te hebben aan een methodisch kader voor de uitvoering van PHB-JGZ. Om hieraan te voldoen zal daarom samen met de JGZ/GGD Zeeland en andere JGZ-instellingen een gestructureerd gespreksprotocol ontwikkeld worden voor jeugdverpleegkundigen.

Kenmerken

Projectnummer:
156520008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.M. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
TNO