Mobiele menu

VIMP – Versnellingsprogramma Duidingen – project 1

Projectomschrijving

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en ZE&GG werken samen om afgeronde zorgevaluaties sneller te duiden en de resultaten in de richtlijnen te krijgen. Met deze VIMP worden uitkomsten van geselecteerde kansrijke afgeronde zorgevaluaties geduid in richtlijnen.
Het doel is om vijf kansrijke afgeronde zorgevaluaties te duiden, waar relevant op te nemen in de richtlijn en te starten met de implementatie van de onderwerpen die in de richtlijnen zijn gekomen. De genoemde kansrijke afgeronde studies worden geselecteerd door het Kennisinstituut, uit afgeronde studies van het programma Doelmatigheidsonderzoek vanaf 2012, die gekoppeld kunnen worden aan een richtlijn. De richtlijnmodules die geüpdatet worden, zullen worden gepubliceerd op de Richtlijnendatabase en zijn daarmee beschikbaar voor alle direct betrokken wetenschappelijke verenigingen. Bij elke module wordt een implementatieplan gemaakt.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deze VIMP is onderdeel van het jaarplan Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) 2020-2021 onder de pijler ‘Implementeren en monitoren - toepassen kennis uit zorgevaluatie in de klinische praktijk’. Het valt onder het doel dat vanaf 2020 er een gestructureerde aanpak is van alle ZE&GG partijen om uitkomsten uit zorgevaluatie in de praktijk te implementeren, inclusief benodigde hulpmiddelen en meetinstrumenten. Het einddoel is dat in 2023 meer dan 80% van de afgeronde zorgevaluaties in de praktijk is geïmplementeerd. Eén van de doelen van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie) die hieronder valt, is makkelijk toegankelijk maken van up-to-date richtlijnen met als uiteindelijke doel de beste zorg voor de patiënt. Om te kunnen garanderen dat deze richtlijnen zoveel mogelijk aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen, is het van belang dat de modules van deze richtlijnen regelmatig worden gecontroleerd op geldigheid, en dat de aanbevelingen worden aangepast waar nodig. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en ZE&GG werken samen om alle afgeronde zorgevaluaties sneller te duiden en de resultaten in de richtlijnen te krijgen. Met deze VIMP worden uitkomsten van geselecteerde kansrijke afgeronde zorgevaluaties geduid in richtlijnen. Het doel is om 5 kansrijke afgeronde zorgevaluaties te duiden (zowel high potential projecten als K&D onderwerpen), waar relevant op te nemen in de richtlijn en te starten met de implementatie van de onderwerpen die in de richtlijnen zijn gekomen. De genoemde kansrijke afgeronde studies komen voort uit een analyse van het Kennisinstituut in samenwerking met ZonMw waarin is gekeken naar afgeronde studies van het programma Doelmatigheidsonderzoek vanaf 2012 die gekoppeld kunnen worden aan een richtlijn. De richtlijnmodules die geüpdatet worden, zullen gepubliceerd worden op de Richtlijnendatabase en daarmee beschikbaar zijn voor alle direct betrokken wetenschappelijke verenigingen (en huisartsen en verpleegkundigen etc. indien van toepassing). Bij elke module wordt een implementatieplan gemaakt. Voor het opstellen van dit plan wordt een inventarisatie gedaan van de mogelijk bevorderende en belemmerende factoren voor het naleven van de aanbevelingen. Daarbij brengt de richtlijncommissie een advies uit over het tijdspad voor implementatie, de daarvoor benodigde randvoorwaarden en de acties die door verschillende partijen ondernomen dienen te worden. De resultaten van de afgeronde studies die zijn opgenomen in de richtlijnmodules worden ook opgenomen op de implementatie agenda van ZE&GG. Dit zal niet voor alle studies gelden, aangezien dit afhankelijk is welke gegevens er uit komen (gaat om een sterke aanbeveling, aanbeveling is gerelateerd aan de studie etc.). Voor dit project zal een begeleidingscommissie worden ingericht die bestaat uit een afvaardiging van de Federatie adviescommissie Zorgevaluatie (2 personen), een afvaardiging uit de Federatie adviescommissie Richtlijnen (2 personen), één persoon namens de Patiëntenfederatie Nederland en één persoon namens ZE&GG. ZonMw zal gevraagd worden als toehoorder. De projectgroep zal bestaan uit medewerkers van het Kennisinstituut, ZE&GG en Cochrane. De procesbegeleiding van het project wordt verzorgd door het Kennisinstituut. De procesmatige voortgang van het project wordt geborgd door middel van overleg tussen de verschillende afgevaardigde experts van de richtlijnmodules en de projectleiding. Dit wordt periodiek teruggekoppeld aan de begeleidingscommissie. Zij monitoren of het proces goed loopt. Zie voor een uitgebreid stappenplan, inclusief tijdslijnen en mijlpalen, de bijlage.

Kenmerken

Projectnummer:
1033012210001
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Leereveld MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten