Vinden, betrekken en versterken kwetsbare migranten ouderen

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk biedt adequate en brede ondersteuning aan kwetsbare (migranten)ouderen die thuis wonen. Het doel van het netwerk is in een vroegtijdig stadium problemen en vraagstukken te signaleren (dementie, eenzaamheid, overbelasting mantelzorg) en het bieden van de juiste ondersteuning. Het netwerk zet in op een goede samenwerking, signalering, en opvolging en innovatie in het aanbod.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Deelnemende organisaties zijn: Internos Thuiszorg, JSO, Parkhuis, Spectrum, Gemeente Dordrecht, Buurtwerk Dordrecht, Ketenzorg dementie Waardeland.

Doel en aanpak project

Migrantenouderen zijn onvoldoende in beeld bij de zorgaanbieders en het bredere netwerk. Zij zijn vaak niet goed of in een te laat stadium in beeld bij zorg- en welzijnsorganisaties met een aanbod voor ouderen met dementie. Het netwerk heeft als ontwikkeldoel om migrantenouderen te bereiken en te betrekken. Het doel is dat migrantenouderen eerder door de hulpverlening worden bereikt zodat zij passende ondersteuning kunnen krijgen. De doelgroep van het project zijn primair ouderen met een migratieachtergrond met geheugenproblematiek.

De aanpak is gericht op het bereiken van de migrantenouderen, betrekken, bouwen aan vertrouwen (binden) en verbinden met de reguliere netwerken. Borging vindt plaats door versterking met ‘ambassadeurs’ uit het migrantennetwerk. Zij kunnen in de wijk ondersteunen bij het geven van informatie over wat mogelijk is, hoe het zorg en welzijn landschap werkt. Daar hoort doorverwijzen/verbinden ook bij zodat migrantenouderen gebruik kunnen maken van bestaande (algemene en cultuursensitieve) voorzieningen. Door versterking van het netwerk, versterking van de samenwerking, komt dit traject alle kwetsbare of kwetsbaar wordende ouderen ten goede. Signalen worden sneller opgevangen en de juiste ondersteuning wordt sneller geboden.

Als gevolg van de verbinding met de doelgroep kunnen activiteiten in gang gezet worden, waar vraag naar is. Denk aan informatiebijeenkomsten over de WMO, zorglandschap in Nederland, verbinding met bestaand landelijk of lokaal aanbod, denk aan Alzheimer cafés, etc.

Ter voorbereiding maken we een omgevingsanalyse van het werkgebied, we brengen in beeld welke voorzieningen er zijn. We interviewen sleutelfiguren van de betrokken organisaties en informele migranten netwerken over kansen en knelpunten. We organiseren een focusgroep met sleutelfiguren en ondersteuners. Er wordt een verbindingsbijeenkomst georganiseerd tussen bestaand netwerk en migrantennetwerk, over een gezamenlijke toekomstige agenda. In de laatste fase wordt een feedforward bijeenkomst georganiseerd over visie, ambities, acties en toekomstagenda.

Verslagen

Eindverslag

Naam netwerk
“vinden, verbinden en versterken van migrantenouderen.

Doel van het netwerk:

Het netwerk biedt adequate en brede ondersteuning aan kwetsbare (migranten)ouderen die thuis wonen.
Het doel van het netwerk is in een vroegtijdig stadium problemen en vraagstukken te signaleren (dementie, eenzaamheid, overbelasting mantelzorg) en het bieden van de juiste ondersteuning. Het netwerk zet in op een goede samenwerking, signalering, en opvolging en innovatie in het aanbod.

Aangesloten organisaties bij het netwerk:

Deelnemende organisaties zijn: Internos Thuiszorg, Parkhuis (verpleging en verzorging), ‘T
Spectrum (Zorgcentrum), Buurtwerk Contour de Twern, Ketenzorg Dementie Waardenland en de gemeente Dordrecht.

Doel en aanpak project:

Migrantenouderen zijn onvoldoende in beeld bij de zorgaanbieders en het bredere netwerk. Zij zijn vaak niet goed of in een te laat stadium in beeld bij zorg- en welzijnsorganisaties met een aanbod voor ouderen met dementie. Het netwerk heeft als ontwikkeldoel om migrantenouderen te bereiken en te betrekken. Het doel is dat migrantenouderen eerder door de hulpverlening worden bereikt zodat zij passende ondersteuning kunnen krijgen. De doelgroep van het project zijn primair ouderen met een migratieachtergrond met geheugenproblematiek. De aanpak is gericht op het bereiken van de migrantenouderen, betrekken, bouwen aan vertrouwen (binden) en verbinden met de reguliere netwerken. Borging vindt plaats door versterking met ‘ambassadeurs’ uit het migrantennetwerk. Zij kunnen in de wijk ondersteunen bij het geven van informatie over wat mogelijk is, hoe het zorg en welzijn landschap werkt. Daar hoort doorverwijzen/verbinden ook bij zodat migrantenouderen gebruik kunnen maken van bestaande (algemene en cultuur sensitieve) voorzieningen.
Door versterking van het netwerk, versterking van de samenwerking, komt dit traject alle kwetsbare of kwetsbaar wordende ouderen ten goede. Signalen worden sneller opgevangen en de juiste ondersteuning wordt sneller geboden. Als gevolg van de verbinding met de doelgroep kunnen activiteiten in gang gezet worden, waar vraag naar is. Denk aan informatiebijeenkomsten over de WMO, zorglandschap in Nederland, verbinding met bestaand landelijk of lokaal aanbod, denk aan Alzheimer cafés, etc. Ter voorbereiding hebben wij een omgevingsanalyse van het werkgebied gemaakt, we hebben in beeld gebracht wat de demografische ontwikkelingen zijn in de wijk en welke voorzieningen er zijn. We hebben sleutelfiguren van de betrokken organisaties en informele migranten netwerken geïnterviewd over kansen en knelpunten. We hebben een focusgroep met sleutelfiguren en ondersteunersgeorganiseerd en een verbindingsbijeenkomst tussen het bestaande netwerk en het wijkmigrantennetwerk, en op basis daarvan een gezamenlijke toekomstige agenda opgesteld.

Samenvatting van de aanvraag
Vinden, betrekken en versterken positie kwetsbare migranten ouderen met geheugenprobleem in de wijken Centrum en Krispijn te Dordrecht. Deze ouderen zijn vaak niet goed of in een laat stadium in beeld bij zorg- en welzijnsorganisatie met een aanbod voor ouderen met dementie. veelal worden zij binnen de familie opgevangen en verzorgd, wat niet altijd goed gaat. Met dit project willen wij kwetsbare migranten ouderen in beeld krijgen, informeren, ondersteunen en passend hulp aanbieden.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005063
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Lamper
Verantwoordelijke organisatie:
Internos ThuisZorg