Mobiele menu

Virtual Reality tegen angst en pijn bij kinderen met vasculaire malformaties

Projectomschrijving

Virtual Reality interventies is voor kinderen met een specifieke chronische aandoening en levenslange, vaak stressvolle behandeling, ter pijn- en angstreductie. De aandoening betreft aangeboren vasculaire malformaties, die zich op allerlei plekken op het lichaam kunnen bevinden. Veel van deze kinderen kampen met psychosociale problematiek en ervaren spanning rondom de behandelingen waarbij de vaatmalformaties op de operatiekamer worden aangeprikt en geïnjecteerd, niet zelden leidend tot een posttraumatisch stresssyndroom. De studie van deze niet-farmacotherapeutische interventies beoogt kennisontwikkeling ten aanzien van een integrale benadering van kinderen met een chronische aandoening te stimuleren, zodat behandelaars hun interventies veiliger kunnen maken en pijn, angst- en stressreacties bij kinderen kunnen worden voorkomen danwel verminderd. Hiermee zal de kwaliteit van leven van patiënten naar verwachting toenemen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Virtual Reality tegen angst en pijn bij kinderen met vasculaire malformaties 1. Virtual Reality (VR) is een relatief nieuwe niet-farmacologische behandeloptie ter pijn- en angstreductie bij medische interventies. Een patiëntencategorie voor wie medische interventies bijna altijd leidt tot spanning en stress, is de pediatrische patiënt. De inzet van VR bij kinderen is onderzocht en bewezen effectief, waarbij is aangemerkt dat de effectiviteit toeneemt naar mate de interventie gepaard gaat met meer angst en stress en/of het ziektebeeld een chronisch karakter heeft. Een patiëntengroep die levenslang interventies moet ondergaan zijn de kinderen met een aangeboren vasculaire malformatie. Bij deze groep komt veel stress en angst voor rondom de interventies die nodig zijn deze te controleren, niet zelden leidend tot een post traumatisch stress syndroom. Het inzetten van VR is nog niet gebeurd bij deze patiëntengroep, die wegens de intensieve behandeling en het chronische karakter van de aandoening veel baat zou kunnen hebben bij de inzet van VR tegen stress en pijn. Deze subsidie zal worden gebruikt om te komen tot projectvoorstel (breed gedragen door alle stakeholders) voor een pilotstudie om de haalbaarheid en relevantie van een doelmatigheidstudie naar de effecten van VR bij deze doelgroep aan te tonen. 2. Het onderwerp van het onderzoeksvoorstel is Virtual Reality (VR) voor kinderen met een specifieke chronische aandoening en levenslange vaak stressvolle behandeling, ter pijn- en stressreductie. De aandoening betreft aangeboren vasculaire malformaties, die zich op allerlei plekken op het lichaam kunnen bevinden, onder andere in het gelaat. Veel van deze kinderen kampen met psychosociale problematiek en ervaren spanning rondom de behandelingen waarbij de vaatmalformaties op de operatiekamer worden aangeprikt en geïnjecteerd. Deze studie beoogt kennisontwikkeling tav een integrale benadering van kinderen met een chronische aandoening te stimuleren, zodat behandelaars hun interventies veiliger kunnen maken en pijn, angst- en stressreacties bij kinderen kunnen worden verminderd. Hiermee zal de kwaliteit van leven van patiënten toenemen en naar verwachting ook de bereidheid tot behandeling en daarmee de effectiviteit van de medische behandeling. 3. De stakeholders die bij dit project betrokken worden zijn patiënten en behandelaars, VR ontwikkelaars en wetenschappers met ervaring als het gaat om niet-farmacologische interventies en VR en onderzoeksmethodologie. Meer specifiek gaat het om kinderchirurgen met expertise in het behandelen van vasculaire malformaties, patiënten en hun ouders; de bijbehorende patiëntenvereniging HEVAS; dr. Esther van der Werf (co-aanvrager); een bedrijf dat VR health technologie ontwikkelt; een hoogleraar met ervaring inzake inzet van VR voor patiëntenzorg, een kinderarts met ervaring op het gebied van inzet van VR bij kinderen. Met een dergelijk team van experts en ervaringsdeskundigen zal worden gekeken het best passende design voor een pilotproject om effectiviteit te meten. Technisch gezien zullen hiervoor de inhoud en het onderwerp van de VR modules moeten worden geformuleerd. 4. Plan van aanpak: om betrokkenheid en draagvlak te bevorderen en het onderzoek zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt het projectidee in nauwe samenwerking met de verschillende stakeholders voorbereid. Activiteiten: 1) (online) meetings ter selectie van ervaringsdeskundigen (patiënten en hun ouders) via patiëntenvereniging HEVAS; 1 of 2 kinderchirurgen met ervaring in het behandelen van vasculaire malformaties; 1 kinderarts met ervaring met inzet VR bij kinderen; 1 hoogleraar met ervaring met VR; 1 bedrijf dat VR voor gebruik in patiëntenzorg ontwikkelt; 1 epidemioloog en expert aangaande integrale zorg 2) (online) meetings om draagvlak creëren (inclusief inventarisatie potentiële succes- en faalfactoren) bij alle stakeholders voor de implementatie van de interventie; 3) (online) en face-to-face meetings om te komen tot uiteindelijke pilotstudie om effectiviteit aan te tonen en 4) schrijven van het uiteindelijke projectvoorstel ‘VR tegen angst en pijn bij kinderen met vasculaire malformaties’. 5. Eindproduct: gebruik van deze stimuleringssubsidie om het project ‘Virtual Reality tegen angst en pijn bij kinderen met vasculaire malformaties’ verder uit te werken tot een subsidieaanvraag voor ZonMW DoelmatigheidsOnderzoek 6. -November-December 2020: • (online) meetings met stakeholders/projectpartners om te komen tot projectgroep en creëren van draagvlak. -Januari 2021 • Begin januari: Face-to-face meeting met alle stakeholders gezamenlijk ter vaststelling wijze van pilotproject. • Januari: schrijven projectidee voor subsidieaanvraag voor DoelmatigheidsOnderzoek – ‘Voorbereidende studies ronde 1’.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092012211
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. Stortelder Arts
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc