Mobiele menu

Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren

Projectomschrijving

Aandachtspunten voor vlogs; authenticiteit en voorbeeldgedrag

In dit project hebben GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. Het eerste onderdeel van het project bestond uit literatuuronderzoek en interviews met deskundigen op het gebied van gezondheidscommunicatie. Er is nauwelijks literatuur over bewuste gedragsbeïnvloeding van (gezond) gedrag bij jongeren via vlogs.
Het lijkt mogelijk om jongeren via vlogs positief te beïnvloeden als het om roken gaat. De kracht van vloggers is dat zij een vriendschapsrelatie opbouwen met volgers door openheid en geloofwaardig gedrag. De interviews geven als aandachtspunten voor vlogs: Analyseer je doelgroep en zoek hier de juiste vlogger bij. De inhoud van de vlog moet authentiek zijn liefst met spanning of humor. Het werkt als de vlogger voorbeeldgedrag laat zien.

Delen van persoonlijke ervaringen

Het tweede deel van het onderzoek betrof een praktijkonderzoek waarbij drie vloggers ieder een serie van drie vlogs maakten over gezondheid- en/of leefstijlthema’s. De vlogs werden online geëvalueerd via views, likes en comments. Daarnaast zijn de vlogs geëvalueerd met
zes focusgroepen jongeren. Jongeren ervaren het positief als de vlogger zijn persoonlijke ervaring deelt met een goede balans tussen humor en ernst. Voor jongeren is de verpakking van de vlog (beeld, geluid en tijdsduur) van groot belang. Tenslotte zijn de onderzoeksresultaten vertaald in een methodiek in de vorm van een Flowchart en Stappenplan inzet video’s, die bruikbaar zijn voor organisaties in de jeugdgezondheidszorg.

Producten

Titel: Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag te stimuleren, verslag van een strategische verkenning
Auteur: B.Conijn, I de Graaf, Trimbosinstituut
Titel: Video's en gezond gedrag, focusgroepen kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie
Auteur: Merel van Kessel, Radar advies ism GGDrU en Trimbosinstituut
Titel: Presentatie Eusuhm september 2019
Auteur: Annemieke Korver
Titel: Presentatie Pitch innovatie Jeugd in onderzoek 23-5-2019
Auteur: Merel van Kessel, Barbara Conijn
Titel: Stappenplan inzet video's
Auteur: Merel van Kessel, Radaradvies ism GGDrU en Trimbosinstituut
Titel: Flowchart Zal ik videos inzetten
Auteur: Merel van Kessel Radaradvies

Verslagen


Eindverslag

Via vlogs jongeren stimuleren tot gezonde leefstijl
In dit project hebben GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. Het eerste onderdeel van het project bestond uit literatuuronderzoek en interviews met deskundigen op het gebied van gezondheidscommunicatie. Het tweede deel van het onderzoek betrof een praktijkonderzoek waarbij drie vloggers ieder een serie van drie vlogs maakten over gezondheid- en/of leefstijlthema’s. De vlogs werden online geëvalueerd via views, likes en comments. Daarnaast zijn de vlogs geëvalueerd met zes focusgroepen jongeren.Tenslotte zijn de onderzoeksresultaten vertaald in een methodiek in de vorm van een Flowchart en Stappenplan inzet video’s, die bruikbaar zijn voor organisaties in de jeugdgezondheidszorg.

Samenvatting van de aanvraag

In 2012 is het extra contactmoment geïntroduceerd om de gezondheid en gezond gedrag bij adolescenten te bevorderen. In opdracht van gemeenten geven GGD’en en JGZ-organisaties in heel Nederland door middel van vragenlijsten, voorlichtingsfilmpjes, apps, lespakketten en websites op eigen wijze invulling aan het extra contactmoment. Het is hierbij van belang om aan te sluiten bij de belevingswereld van adolescenten (van Heerwaarden, 2013). Dit blijkt echter voor JGZ-organisaties een uitdaging (Kruip & van Room, 2015) (NCJ, 2013). Om het contactmoment verder te ontwikkelen en dichter bij de leefwereld van jongeren te brengen is bij de GGD regio Utrecht het idee ontstaan om vlogs (video weblog) in te zetten. Vlogs zijn bijzonder populair onder adolescenten en worden al ingezet bij bewustwordingscampagnes rondom leefstijl. Uit onderzoek blijkt ook dat vlogs effect hebben op de percepties en intenties van kijkers (Lee & Watkins, 2016). Wat het effect van vlogs is op de leefstijl van jongeren is nog niet onderzocht. We weten wel dat jongeren de drang hebben om kennis, vaardigheden en levenswijzen op te doen in interactie met anderen (Raven T, in: Abdallah S. et al 2013). Dit betekent dat jongeren gedrag, ideeën, attitudes en opvattingen overnemen van iemand die ze als voorbeeld zien. Het is dan ook aannemelijk dat vloggers als rolmodellen invloed hebben op hun volgers. Met de inzet van vlogs om een gezonde leefstijl onder jongeren te promoten worden sociale media en peers als rolmodellen gecombineerd ingezet. Het gebruik maken van vlogs om adolescenten bewust te maken van hun eigen gezondheid en gezond gedrag sluit als innovatief middel goed aan bij de ZonMw-subsidieoproep. De eigen kracht, inventiviteit en creativiteit van jongeren staan centraal in dit project waarbij jongeren zelf bepalen hoe ze voorliggende gezondheidsthema’s belichten. Daarnaast voorziet het project in de behoefte van JGZ-professionals om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Door middel van gezondheidsvlogs krijgen JGZ-professionals meer grip op de beleving en het perspectief van jongeren op voorliggende gezondheidsthema’s. JGZ-professionals leren zo van jongeren hoe ze hun aanpak beter kunnen laten aansluiten op de behoefte van jongeren. Daarnaast kunnen goed geïnformeerde vloggers een belangrijke verwijzende rol spelen naar JGZ-organisaties en professionele hulpverlening. In dit project onderzoeken GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut of- en hoe vlogs kunnen bijdragen aan het promoten van een gezonde leefstijl onder jongeren. Het onderzoeksproject bestaat uit drie delen. Een strategische verkenning, een praktijkonderzoek en een implementatiefase. 1. Strategische verkenning - Aan de hand internationale literatuur wordt geïnventariseerd wat bekend is over gedragsbeïnvloeding van jongeren door middel van vlogs. Daarnaast worden interviews gehouden met deskundigen over de mogelijke invloed van vlogs op de gezonde leefstijl van jongeren. Ook wordt veldonderzoek verricht. 2. Praktijkonderzoek - Aan de hand van een praktijkgericht onderzoek waarbij 3 vloggers worden aangetrokken die ieder drie vlogs maken over uiteenlopende gezondheidsthema’s wordt onderzocht hoe vlogs het beste kunnen worden ingezet om adolescenten bewust te maken van hun eigen gezondheid en gezond gedrag. De vloggers worden hierbij ondersteund door een ontwikkelgroep waar jongeren en jeugdverpleegkundigen in vertegenwoordigend zijn. Online wordt de reactie van jongeren, aan de hand van likes en comments, op de vlogs geëvalueerd. Offline reflecteren jongeren door middel van focusgroepen op de ontwikkelde vlogs. 3. Implementatie - Aan de hand van de input die is verkregen uit het ontwikkelingsproces van de vlogs en de on- en offline evaluatie wordt een methodiek ontwikkeld en vastgelegd. De methodiek wordt verspreid onder JGZ-organisaties. Vier JGZ-organisaties krijgen een workshop aangeboden waarin medewerkers aan de slag gaan om te kijken hoe ze de methode binnen hun uitvoeringspraktijk kunnen opnemen. De kennis die uit de strategische verkenning voortkomt wordt beschreven in een publicatie. De publicatie wordt aangeboden aan (wetenschappelijke) tijdschriften als Kind & Adolescent Praktijk. Ook zullen de bevindingen op een nader te bepalen gelegenheid worden gepresenteerd.

Kenmerken

Projectnummer:
736300014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I. Schramel
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Regio Utrecht