Mobiele menu

Voetlab Haarlem Noord

Het aanbod van verenigingen en daarmee de ruimtelijke faciliteiten sluiten niet meer helemaal aan bij de behoefte van verschillende groepen gebruikers. Dit is te zien in teruglopende ledenaantallen en een terugloop in het gebruik van sportaccommodaties. Met Voetlab willen we een divers aanbod voor meerdere doelgroepen ontwikkelen dat een aanvulling is op het traditionele verenigingsaanbod. Daarvoor doen we een doelgroeponderzoek naar de sport- en beweegbehoefte bij inwoners uit verschillende leeftijdscategorieën.

De doelgroep op dit moment is meiden van 13-20 jaar. Door enquêtes en (groeps)gesprekken met hen krijgen we informatie over de motivatie om te willen sporten en de redenen waarom ze stoppen met sporten. De groep wordt actief betrokken bij het ontwikkelen van sport/beweegactiviteiten die voor hen aantrekkelijk genoeg zijn om te blijven sporten: dit aanbod wordt bij hen getest en geëvalueerd totdat een optimaal aanbod voor de doelgroep is gerealiseerd.

Verslagen


Eindverslag

Het Living Lab Voetlab Haarlem-Noord is een netwerkorganisatie bestaande uit de Gemeente Haarlem, Hogeschool Inholland, Voetlab (KNVB) en SportSupport.

Doelstelling van het Living Lab is om een sportaanbod te realiseren dat inactieve meiden (leeftijd 13 t/m 20) aanzet om weer duurzaam sportief te participeren. Om inzicht te krijgen in de belemmeringen en motiverende factoren is informatie opgehaald bij de doelgroep zelf.

De opzet was om in de omgeving van Haarlem – Noord in samenwerking met scholen, buurtsportcoaches en andere lokale partijen fysiek "het gesprek” aan te gaan met de doelgroep. Toen dit geen mogelijkheid bleek te zijn vanwege Corona, is als alternatief een online enquête ontwikkeld. Deze is via bovenstaand netwerk uitgezet bij de doelgroep. Via deze enquête is inzicht verkregen in datgene dat meiden bindt aan sport: dit is eerder een community waarin sport een onderdeel is van vele activiteiten dan enkel de sportbeleving.

De vorming van het netwerk heeft bijgedragen aan het succes van dit Living Lab. In de beginfase heeft elke organisatie het belang van dit Living Lab voor de eigen organisatie benoemd. In het Living Lab konden deze belangen voor eenieder overeind blijven en kon constructief met elkaar gewerkt worden aan het gezamenlijke doel: inzicht krijgen in de sportbehoefte van doelgroep.

Kenmerken

Projectnummer:
546006013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
V. Hahn
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Haarlem