Mobiele menu

Vollenhove in Beweging: versterken, verdiepen, verankeren

Projectomschrijving

Vollenhove in Beweging/ViB is een door ZonMw gefinancierd Living Lab, dat zich richt op de kracht en betekenis van sport en bewegen in de dagelijkse leefwereld van kwetsbare bewoners met een hoog risico op eenzaamheid, armoede, schulden en afstand tot de arbeidsmarkt. Kenmerkend is de betrokkenheid vanuit bewonersinitiatief en ervaringskennis. ViB zet zich in op empowerment van alle betrokken bewoners langs een hele concrete programmering en energie die aanwezig is in de wijk: voetballen met krachtvrouwen, het ommetje, bootcamp voor statushouders, lifegoals voor mensen met psychische kwetsbaarheid, kinderen in beweging met het Leger des Heils. Sleutel in het living lab ViB is onderlinge verbinding, versterking en verbreding van de activiteiten en leren van elkaar. In ViB wordt samengewerkt met bewonersinitiatieven, Sportief Zeist, de gemeente Zeist, Meander Omnium, Leger des Heils. Ambitie is om Vollenhove een beweegvriendelijke wijk te maken, waar een gezonde leefstijl centraal staat.

Verslagen


Eindverslag

Vollenhove in Beweging (ViB) is een initiatief om met name kwetsbare bewoners van de flatwijk Vollenhove in Zeist letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Vollenhove is een wijk met alle bekende risicofactoren: weinig sport- en beweegdeelname, obesitas, inkomensproblematiek. Maar Vollenhove biedt ook heel veel (onderbenutte) kansen om juist in beweging te komen: Een mooie omgeving, een openbare ruimte waar veel ontmoeting en activiteiten plaats zouden kunnen vinden. In ViB is de afgelopen twee jaar samen met bewonersinitiatieven (onder andere de Krachtvrouwen, het bootcamp van Gennaro, het Ommetje, FC Vollenhove) en de buurtsportcoaches van Sportief Zeist, de welzijnsorganisatie Meander Omnium en de gemeente Zeist gewerkt aan een basisinfrastructuur, formeel én informeel, voor een beweegvriendelijke wijk. Nog lang niet klaar, maar het ingerichte platform Vollenhove in Beweging blijft, samen met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht bouwen en kijken wat werkt. Het perspectief vanuit de bewoners van Vollenhove blijft daarin cruciaal. Er zijn met name resultaten bereikt in de op- en uitbouw van initiatieven van kwetsbare doelgroepen én in het ontwikkelen van interprofessionele samenwerking tussen welzijn en buurtsportcoaches.

Samenvatting van de aanvraag

Het project 'Vollenhove in Beweging: versterken, verdiepen, verankeren' bouwt aan een structureel praktijkgericht netwerk van bewoners en maatschappelijke organisaties, primair gericht op het 'in beweging krijgen' van bewoners met een hoog risico op armoede in de wijk Vollenhove in Zeist. Een multiculturele flatwijk, met veel kwetsbare bewoners en met bewoners die relatief (ten opzichte van Zeist) weinig sport- en beweegactiviteiten ontplooien. Basisgedachte in het project is dat sport- en beweegactiviteiten een (sterk) empowerende functie hebben voor mensen met risico op armoede en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt (1) en dat deze activiteiten in de wijk bijdragen aan sociale samenhang en saamhorigheid (2). Op basis van de netwerkfase in 2020 zijn de ambities voor 2021 en verder als volgt geformuleerd: • Het inrichten van een duurzame structuur om de diversiteit aan (doel)groepen in Vollenhove in beweging te krijgen, middels beweeg- en sportactiviteiten, daarmee de onderlinge krachten in de wijk te versterken en al doende de (sociale en economische) veerkracht te versterken. Resultaten willen we zowel op individueel niveau als op collectief niveau bewerkstelligen. Dat doen we door: > Inrichting van een open en structureel ‘beweeg’-platform (‘Living Lab’) met partners in Vollenhove, waarin gemeente, maatschappelijke organisaties (Leger des Heils, Meander Omnium, Sportief Zeist), Hogeschool Utrecht én burgerinitiatieven (Krachtvrouwen, Bootcamp) participeren. > Onderdeel van dit Living Lab is onderlinge netwerkvorming van ‘beweeg’-initiatieven in de buurt die elkaar onderling versterken, op basis van (ondersteunde) bewonersbetrokkenheid. Hierbij zijn ook korte(re) lijnen ontstaan tussen de bewoners(initiatieven). Het is de bedoeling dat deze initiatieven worden gestimuleerd, versterkt, verbreed en dat meer organisaties zich aansluiten (bijvoorbeeld vanuit het onderwijs (denk aan basisschool Op Dreef) > Het Living Lab krijgt vorm in een model waar onderling leren (‘transformatief leren’) de basis vormt. Innovatief in het project is, naast de bundeling van een diversiteit aan doelgroepen, de samenwerking tussen zorg (onder andere Leger des Heils, Life Goals), welzijn (Meander Omnium), sport en bewegen (Sportief Zeist), de Regionale Sociale Dienst en bewonersinitiatief in een praktijklerende omgeving. Hierbij wordt nadrukkelijk samengewerkt met bewoners met ervaringskennis en deskundigheid. Interessant bij de succesvolle netwerkvorming in het project, is dat de expliciete inzet op armoede én de inzet op sport via ‘de band’ is gespeeld: het thema ‘armoede’ is naar de deelnemers niet expliciet als thema benoemd. Uit verschillende projecten en onderzoeken (referenties) is gebleken dat de expliciete inzet op ‘armoede’ of ‘schulden’ averechts uitpakt. Er is in de netwerkfase gekozen om het thema ‘bewegen’ centraal te stellen en vervolgens een aantal hoog-risicogroepen te determineren, waar bewegen een appellerende kracht zal hebben. Langs deze denklijn zijn er uiteindelijk vijf groepen specifiek in Vollenhove benoemd: • Jeugd en jongeren • Vrouwen met migrantenachtergrond • Volwassenen met kleine sociale netwerken • Mensen met psychische kwetsbaarheid • Volwassen statushouders Een aantal (bewoners)initiatieven die op deze diverse groepen zijn gericht zijn bij de verankeringsfase betrokken bij het Living Lab: •Ministries of sports: een initiatief van het Leger des Heils •Voetbal door Krachtvrouwen (burgerinitiatief) •Het ‘ommetje’ (Sportief Zeist) •Life goals (Sportief Zeist/Life Goals) •Bootcamp (Particulier initiatief, opstapje naar ondernemen) Het is de inzet van het Living Lab om de wijze van werken (transformatief praktijkleren) en de initiatieven en activiteiten structureel en duurzaam in te bedden in de betrokken maatschappelijke organisaties én de bewonersinitiatieven vaste grond onder de voeten te geven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10540012010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.M.M. Sprinkhuizen
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht