Mobiele menu

Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad

Projectomschrijving

Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad

Vraagstuk

De Zaanse coalitie Kansrijke Start streeft naar een veilige, gezonde en kansrijke start voor ieder Zaans kind. De coalitie wil ongewenste zwangerschappen vóór zijn, door inwoners die meer risico lopen eerder te bereiken: ‘Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad’. 

Onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de wensen van inwoners en ketenpartners is een onderzoek uitgevoerd door Pharos en Rutgers. In jaar 1 voeren zij verdiepend onderzoek uit. Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol. Het project richt zich op vier samenhangende verbetertrajecten, ondersteund met actiebegeleidend onderzoek. Jaar 4 is gericht op de borging van de aanpak. De leerkring brengt kennis en onderzoeksresultaten samen en deelt dit.

Verwachte uitkomst

  1. Inwoners in kwetsbare omstandigheden beter bereiken
  2. Integrale samenwerking geboortezorg en sociaal domein verbeteren
  3. Deskundigheid van professionals bevorderen
  4. Preventie; passend aanbod voor jongeren, jongens, mannen, vrouwen t.b.v. zelfbeschikking

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: N.Benayad@zaanstad.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Zaanstad wil samen met haar coalitie toewerken naar een effectievere preventie van ongewenste zwangerschappen. De visie van de coalitie is dat inwoners naar eigen tevredenheid keuzes maken of zij al dan niet zwanger willen worden en een kind willen krijgen. En als zij (nog) geen kind willen, zich goed beschermen. Of dat zij, bij keuze voor het ouderschap, daarin zelf de timing kunnen bepalen en daartoe over de juiste kennis en vaardigheden beschikken (zelfbeschikking). En dat zij toegang hebben tot bronnen van zorg en (formele en informele) steun, die hun zwangerschap tot een gelukkige en gezonde maakt. Zaanstad kent al een sterke coalitie Kansrijke Start (KS), die sinds 2018 samenwerkt aan ondersteuning en zorg voor potentiële kwetsbare ouders voor, tijdens en na de zwangerschap. Het doel is: een veilige, gezonde en kansrijke start voor ieder Zaans kind. De coalitie is uitgebreid met meer organisaties die zicht hebben op groepen die risico lopen op een ongewenste zwangerschap om hen eerder te bereiken in de fase vóór de zwangerschap en de inter-conceptie fase, om zo ongewenste zwagerschappen vóór te zijn. Samen werken wij dus ‘Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad’. ‘Nu Niet Zwanger’ (NNZ) is onderdeel van het programma KS en wordt sinds maart 2020 uitgerold. Hoewel we overeenkomsten zien in partijen betrokken bij NNZ en ‘Vóór een Kansrijke Start’ (VeKS) zien we een verschil in de te bereiken doelgroep. Daar waar de doelgroep van NNZ bekend is bij de hulpverlening richten we in VeKS ook op inwoners in kwetsbare omstandigheden (focuswijken, jongeren/jongens in onderwijs) die dat niet zijn. Zaanstad scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde vaker hoger op risicofactoren gerelateerd aan ongewenste zwangerschappen, zoals armoede, laaggeletterdheid, tienerzwangerschappen. Deze cijfers in combinatie met de signalen van ketenpartners zijn aanleiding om samen te werken aan een verbeterplan rondom effectievere preventie van ongewenste zwangerschap. Om meer inzicht te krijgen op de wensen van inwoners en ketenpartners is een verkennend onderzoek uitgevoerd door Pharos en Rutgers. Op basis van de inzichten uit deze verkenning zien we als coalitie vier verbeter trajecten, die nauw met elkaar samenhangen: 1) Beter bereiken van (kwetsbare) inwoners en aansluiten bij hun wensen t.a.v. ondersteuning en aanbod. 2) Betere samenwerking tussen geboortezorg en sociaal domein. Meer zicht is nodig op elkaars werkwijze, visies, taakopvatting, sociale kaart en zorgroute. 3) Deskundigheid van professionals. Opbouwen van vertrouwen tussen inwoners in kwetsbare omstandigheden en professionals, om de zorg beter te laten aansluiten op de leefwereld van deze inwoners. 4) Preventie; Jongeren/jongens, mannen, vrouwen in Zaanstad zijn goed geïnformeerd en voelen zich ondersteund bij keuzes over kinderwens, anticonceptie en ouderschap. Bij honorering starten we in jaar 1 met het ontwikkeling van een verbeterplan voor jaar 2 t/m 4. De projectleider zet hiertoe acties in gang voor de 4 genoemde verbetertrajecten. Pharos en Rutgers voeren verdiepend onderzoek uit. In jaar 2 en 3 van de projectperiode voeren alle partners van de coalitie het verbeterplan uit. Acties per verbetertraject: 1) Samen met inwoners wordt passende interventies (door)ontwikkeld. Wat dat aanbod is hangt af van de uitkomsten van het onderzoek in jaar 1. 1) Kennis uit verdiepende onderzoeken over hoe kwetsbare inwoners beter te bereiken en te ondersteunen wordt gedeeld in scholingen. 2) Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd en worden geïmplementeerd bij alle ketenpartners. Ketenpartners vinden elkaar beter, zowel Zaanstad breed als in de wijken. 3) Scholingen voor professionals, gericht op wegnemen van handelingsverlegenheid, taalgebruik (definitie ongepland/ongewenst/onbedoeld), cultuursensitief werken, (integraal) samenwerken. 4) Ketenpartners weten wie welke rol heeft voor meer passende preventie. De uitvoering wordt door middel van actie-begeleidend onderzoek gevolgd om ervaringen uit de praktijk te blijven gebruiken voor het bereiken en ondersteunen van inwoners in kwetsbare omstandigheden, verbetering van de samenwerking, deskundigheid en preventie. Jaar 4 is gericht op de borging van de aanpak, zoals borging van de samenwerking, kennis en expertise, inwonersbetrokkenheid, capaciteit en financiën. Een monitorings- en evaluatieplan wordt opgesteld als onderdeel van het verbeterplan voor jaar 2 t/m 4 op basis van de gestelde doelen. De resultaten worden gebruikt voor de verantwoording en voor kennisdeling. Bij de start van het project wordt een leerkring gevormd, met daarin de projectleider van VeKS en NNZ, een onderzoeker van de gemeente Zaanstad, Pharos, Rutgers en (onderzoekers van) partners. De leerkring zorgt voor het samenbrengen van kennis en onderzoeksresultaten, het meedenken over monitoring- en evaluatie van het verbeterplan en het delen kennis met landelijke leerkringen (ZONMW, leerkring Kansrijke Start van VWS en het landelijk netwerk NNZ).

Kenmerken

Projectnummer:
554001013
Looptijd: 71%
Looptijd: 71 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Stoop-Dane
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zaanstad