Voorbij autonomie en taal - naar een Disability Studies' perspectief op dementie

Projectomschrijving

Dit project ontwikkelt een Disablity Studies' perspectief op dementie. Het levert een theoretische bijdrage aan het denken over participatie van mensen met dementie als volwaardige burger (ofwel subject). Doorgaans wordt in het denken over wat een subject is nadruk gelegd op zelfbewustzijn, keuzevrijheid en autonomie van de persoon. De dementerende, die steeds afhankelijker wordt van zijn/haar omgeving, is hiervan uitgesloten. De onderzoekers betwijfelen echter of het subject tijdens het dementieproces onherroepelijk verloren gaat. Naast en tegenover de overheersende beeldvorming onderzoeken zij vernieuwende maatschappelijke praktijken waarin mensen met dementie in hun eigenheid worden benaderd, in plaats van als object van angst en eenzijdige zorg. De rol van mensen met dementie worden onderzocht in literatuur en film, clownerie, ondersteunende technologie en artistieke praktijken. Met een interactieve voorstelling voor het publiek van Alzheimer café's treedt het project ook buiten de gebaande academische paden om het denken over de dementerende als subject te stimuleren.

Producten
Titel: Een andere kijk op dementie - Hoe bereik je die?
Titel: Poetry Performances in Dementia Care
Titel: Whose Wonderful World
Titel: Securing/Sustaining the Elderly Body
Titel: Ethnography out of the Box
Titel: Samen Werken
Link: http://www.in-ham.be/
Titel: Zoeken naar moeder in "Gestameld liedboek" van Erwin Mortier
Titel: Tackling Indifference
Titel: Kunst Werkt?
Link: http://www.kunstendementie.nl
Titel: How to Appear?
Titel: Stem geven aan mensen met dementie.
Titel: Articulatie als emancipatie: naar een dementievriendelijke samenleving.
Titel: my body knows who I am?
Link: http://www.actyourage.nl/index.php/en/blog/?page=2
Titel: Vulnerability as Collective Achievement
Link: http://www.actyourage.eu inform
Titel: Communicating Pain: Representations of Dementia in Old Age
Link: http://www.bbk.ac.uk/history/our-research/birkbeckpainproject/events
Titel: Onverschilligheid te lijf; de waarde van de miMakker bekeken vanuit de geesteswetenschappen.
Link: http://www.mimakkus.nl/
Titel: Towards a dementia-friendly environment: community through the arts
Titel: De beeldvorming van dementie in documentaire en film
Titel: Voorbij autonomie en taal; naar een DS perspectief op dementie.
Titel: Kunst als brug naar participatie
Titel: Poetry Interventions in Dementia Care
Titel: Clowning in Dementia Care: On the Articulation of?a Sensitive Body.?
Link: http://www.britsoc.co.uk/events/medsoc-annual-conference/programme.aspx
Titel: How is your Performance Today
Titel: Terugblikken met Kunst
Titel: Laveren, niet schipperen.
Titel: The voice in practise
Titel: Voorbij autonomie en taal: naar een disability studies' perspectief op dementie
Titel: Securing Privacy
Titel: A wonderful World
Titel: Poetry & Dementia
Titel: Clowning in Dementia Care: Exploring Passive Ways of Attunement
Link: http://www.agingstudies.eu/page/ENAS_Conference
Titel: Poetry and Dementia
Titel: Kunst tussen mijn en dijn
Titel: On Language and Performativity in "Mam" by Adelheid Roosen
Titel: Delen in dementie
Titel: Terugblikken met Kunst
Titel: Clownerie, dementie en de articulatie van een gevoelig lichaam
Auteur: Ruud Hendriks
Magazine: Medische Antropologie
Titel: Stichting Kunst en Dementie
Link: http://www.kunstendementie.nl/nieuws.html
Titel: Tackling Indifference: Clowning, Dementia, and the Articulation of a Sensitive Body
Auteur: RUUD HENDRIKS is Assistant Professor of Philosophy at the Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University, the Netherlands, and a certified miMakkus clown. His research covers cultural perspectives on cognitive disabilities, autism spectrum disorder, and dementia in particular. His book Autistic Company is forthcoming at Rodopi (New York=Amsterdam). Address correspondence to Ruud Hendriks, Department of Philosophy, Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University, PO Box 61
Magazine: Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness
Titel: Dementie in documentaire: Mam van Adelheid Roosen
Auteur: Aagje Swinnen
Magazine: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Titel: Ik woon in duizend kamers tegelijk: Opstellen voor en over Wiel Kusters
Titel: Dementia in Documentary Film
Auteur: Dr. Aagje Swinnen
Magazine: The Gerontologist
Titel: TVVL Magazine
Titel: Everyone is Romeo and Juliet
Auteur: Dr. Aagje Swinnen
Magazine: Journal of Aging Studies
Titel: Vitaal
Titel: De winter van je leven
Titel: Geborgen in de hartstreek
Link: http://disabilitystudies.nl/geborgen-in-de-hartstreek
Titel: Impressies van een filmproject
Link: http://disabilitystudies.nl/impressies-van-een-filmproject
Titel: Zorg op Maat met behulp van QuietCare (QC) Onderzoeksrapport
Link: http://www.veranderingzien.nl
Verslagen

Eindverslag

Er leven veel stigma’s als het gaat om mensen met dementie. Men ziet mensen met dementie als een gevaar dat ons land dreigt te overspoelen; er heerst angst voor de diagnose dementie als een vonnis dat een onherroepelijk leidt tot verlies van eigen identiteit en menselijke waardigheid.

Dergelijke beelden en retoriek hebben potentieel schadelijke gevolgen voor de manier waarop mensen met dementie worden gezien en bejegenend, en daarmee voor het zelfbeeld en welzijn van betrokken personen en hun naasten. Waakzaamheid is dus geboden, zeker als het om woorden gaat die we gemakkelijk zonder reflectie in de mond nemen en als ‘ervaringsdeskundigen’ ons niet meer kunnen tegenspreken, omdat de ziekte hun taalvermogen aantast.

Dit project beoogde bij te dragen aan nuancering van de bestaande beeldvorming en onderzocht hoe men mensen met dementie als subject kan blijven zien, in plaats van louter als object van angst en eenzijdige zorg. De onderzoekers keken naar dementie met de bril van geesteswetenschappen en onderzochten vernieuwende maatschappelijke praktijken waarin wordt geprobeerd om dicht bij de ervaring van mensen met dementie te komen.

Deelprojecten richtten zich op: (1) de representatie van de persoont met dementie in literatuur en film. Met behulp van de narratologische methode worden o.a. de documentaire film 'Mam' (Adelheid Roosen) en de film 'Welkåmm to Verona' (Suzanne Osten) geanalyseerd. (2) conceptuele analyse op basis van etnografisch veldonderzoek (met behulp van participerende observatie) bij miMakkus, een speciale vorm van clownerie voor mensen met ernstige dementie. (3) fenomenologische analyse van monitoringtechnieken voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie (o.a. van het Zorg op Maat/Caring Home project). (4) etnografisch veldonderzoek naar diverse kunstpraktijken met mensen met dementie, waaronder de dramaproducties 'Billy Elliot' (Ivo van Meegen) en 'A Wunderful World' (Jos Spijkers) en een beeldende kunstproject, ‘Terugblikken met kunst’, van Ilse van Lieshout.

De onderzoekers participeerden en observeerden in deze praktijken en registreerden wat het met henzelf deed; zij maakten zo zelf deel uit van hun onderzoek. Hun vraag was welke specifieke gevoeligheid men in de onderzochte praktijken ontwikkelt voor de eigenheid van mensen met dementie: Op welke belichaamde, artistieke, materiële, virtuele, affectieve manieren worden mensen met dementie hier aan hun omgeving gerelateerd? Hoe bieden de speciale condities die worden gecreëerd hen een gelegenheid zich op hun manier te manifesteren? Hoe zien cognitief minder beladen manieren van 'stem geven’ eruit en wat kunnen we daarvan leren over de invulling van een ‘volwaardige’ rol voor mensen met dementie in de maatschappij?

Er vond ook kennisuitwisseling plaats met wetenschappelijke en maatschappelijke doelgroepen.

- Activiteiten gericht op academische partners omvatten oa. deelname aan workshops, presentaties op conferenties, en het voorbereiden en schrijven van wetenschappelijke publicaties. Hun werk legden leden van het projectteam voor aan vakgenoten in binnen- en buitenland, o.a. aan de internationale klankbordgroep en in okt 2011 aan een kritisch gehoor tijdens de European Network in Ageing Studies conferentie.

- M.b.v. artistiek bewerkte beelden uit het filmarchief van het Limburgs museum, beoogde het project in samenwerking met o.a. filmmaker Joël Rabijns, verpleeghuisbewoners in hun persoon-zijn te ondersteunen en te betrekken bij de instandhouding van cultureel erfgoed.

- Met de gesproken woordvoorstelling Geborgen in de Hartstreek (21-09-2012) trad het project buiten de gebaande academische paden om het denken over een dementievriendelijke samenleving te stimuleren bij mensen die als familie, mantelzorger of professioneel belangstelling hebben voor sociaal-culturele aspecten rond dementie. Het team informeert die doelgroep ook middels een bundel Nederlandstalige columns - Delen in dementie.

- Uitwisseling met beroepsbeoefenaren werkzaam met o

Het projectteam doet empirisch en conceptueel onderzoek naar vernieuwende maatschappelijke praktijken die een specifieke gevoeligheid ontwikkelen voor de eigenheid van mensen met dementie. De vraag is hoe die praktijken de dementerende tot zijn recht trachten te laten komen en wat dit betekent voor ons beeld van 'dementie.' Dit beeld wordt doorgaans overheerst door het idee dat het individuele zelf van de persoon die dementeert onherroepelijk verloren gaat met de teloorgang van diens cognitieve vermogens.

Het project beoogt bij te dragen aan nuancering van die beeldvorming en onderzoekt hoe men mensen met dementie als subject kan blijven zien in plaats van als object van angst en eenzijdige zorg. Daarbij gaan we voorbij aan de status van autonomie, cognitie en taal als exclusieve dragers van menselijke waardigheid. Op welke belichaamde, artistieke, materiële, virtuele, affectieve manieren zijn mensen met dementie in de onderzochte praktijken en vertogen aan hun omgeving gerelateerd? Hoe bieden de speciale condities die daar worden gecreëerd hen een gelegenheid zich op hun manier te manifesteren? Hoe zien cognitief minder beladen manieren van 'stem geven’ eruit en wat kunnen we daarvan leren over de invulling van een ‘volwaardige’ rol voor mensen met dementie in de maatschappij?

De rol van mensen met dementie wordt empirisch onderzocht in literatuur en film, clownerie, ondersteunende technologie en artistieke praktijken. De deelprojecten richten zich op:

(1) de representatie van het dementerende subject in literatuur en film. Met behulp van de narratologische methode worden o.a. de documentaire film 'Mam' (Adelheid Roosen) en de film 'Welkåmm to Verona' (Suzanne Osten) geanalyseerd.

(2) conceptuele analyse op basis van etnografisch veldonderzoek (met behulp van participerende observatie) bij miMakkus, een speciale vorm van clownerie voor mensen met ernstige dementie.

(3) fenomenologische analyse van monitoringtechnieken voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie (o.a. van het Zorg op Maat/Caring Home project).

(4) etnografisch veldonderzoek naar diverse kunstpraktijken met dementerenden, waaronder de dramaproducties 'Billy Elliot; I can dance' (Ivo van Meegen) en 'A Wunderful World' (Jos Spijkers) en een beeldende kunstproject, ‘Terugblikken met kunst’, van Ilse van Lieshout.

De analyse bouwt voort op eerder onderzoek naar de ervaring van mensen met dementie en de invloed hierop van de psychosociale omgeving, inzichten vanuit disability en age(ing) studies, vanuit de antropologie van gezondheid en ziekte, en techniekonderzoek, maar ook op de fenomenologie van het lichaam, de narratologie, en andere geesteswetenschappelijke benaderingen. Daarnaast wordt de interpretatie gevoed door initiatieven in binnen- en buitenland op het raakvlak van dementie, kunst en literatuur, en technologie en design.

Er vindt kennisuitwisseling plaats met wetenschappelijke en maatschappelijke doelgroepen.
- Activiteiten gericht op academische partners omvatten o.a. deelname aan workshops, presentaties op conferenties, en de voorbereiding van wetenschappelijke publicaties. Voorlopige resultaten van hun werk leggen leden van het projectteam momenteel voor aan vakgenoten in binnen- en buitenland.
- Met een interactieve voorstelling voor het publiek van Alzheimer café’s treedt het project komend jaar ook buiten de gebaande academische paden om het denken over de dementerende als subject te stimuleren. Daarnaast beogen we de doelgroep van dementerenden en hun naasten te bereiken middels een samenwerkingsproject met het Limburgs Museum (Venlo) en het Alzheimer Centrum Limburg.
- Uitwisseling met beroepsbeoefenaren werkzaam met of voor mensen met dementie vindt o.a. plaats in de vorm van samenwerking met de Stichting Kunst en Dementie (casus 4), en bespreking van voorlopige analyses met de thuiszorgorganisaties waar het veldwerk plaatsvindt (die deze o.a. gebruiken t.b.v. aanscherping van het interne trainingsprogramma), deelname aan de gebruikersco

Samenvatting van de aanvraag
Titel: Voorbij autonomie en taal – naar een Disability Studies’ perspectief op dementie Dit project beoogt een DS-perspectief te ontwikkelen op dementie. Het wil het denken over de participatie van de dementerende als volwaardige burger in een inclusieve samenleving voorzien van een theoretische basis en er – op kleine schaal – een groter maatschappelijk draagvlak voor creëren. 1. Probleemstelling Wanneer we de vraag stellen naar de plaats van de dementerende als volwaardige burger of specifiek subject in de samenleving worden we geconfronteerd met de grenzen van het dominante, Verlichte subjectbegrip. Dat subjectbegrip is sterk cognitief van aard en benadrukt het zelfbewustzijn, de keuzevrijheid en autonomie van de persoon. De dementerende, die de toegang tot taal en verhaal verliest en steeds meer afhankelijk wordt van anderen, is daarvan uitgesloten. Of in het ziekteverloop van dementie de subjectiviteit van de dementerende ook onherroepelijk verloren gaat, valt echter te betwijfelen. Nochtans is dat wat in het neuropsychiatrische verklaringsmodel, dat het denken over dementie en dementerende domineert, steeds naar voren komt. 2. Relevantie Het neuropsychiatrische verklaringsmodel ligt aan de basis van de stereotiepe en stigmatiserende beeldvorming van de dementerende als ‘levende dode’ en van dementie als ‘ontpersoonlijking’. Die negatieve beeldvorming verhindert de kwaliteit van leven van (en zorg voor) dementerenden. Ook staat ze kritische reflectie in de weg op de mechanismen die de dementerende maatschappelijk uitsluiten. Daarom bepleit dit project het denken over de dementerende als subject in plaats van object van zorg en angst. 3. Vraagstelling De centrale vraagstelling luidt dus hoe de dementerende als subject kan worden geconceptualiseerd. 4. Aanpak In sociaal- en cultuurwetenschappelijk onderzoek wordt het neuropsychiatrische verklaringsmodel voor dementie ingeruild voor een model dat de interactie tussen enerzijds dementerende en anderzijds sociale en culturele factoren voorop stelt. Dit project bouwt voort op de filosofische benaderingen binnen dat onderzoek die de uitbreiding van een puur cognitief naar een meer omvattend subjectbegrip bepleiten. In het bijzonder kiezen we drie concepten die we met elkaar in dialoog brengen: 1. het ‘eigen’ lichaam als plaats van het subject in de wereld (naar Merleau-Ponty) dat ons in staat stelt het inzicht te verdiepen in de manier waarop subjectiviteit in het lichaam blijft ‘huizen’ wanneer cognitieve vermogens afnemen; 2. het cybersubject of de versmelting van mens en machine (naar Haraway) dat ons helpt in kaart te brengen hoe de subjectiviteit van de dementerende mede wordt ondersteund en dus ook in stand gehouden door zijn/haar materiële context; 3. het relationele subject (naar Meads) dat ons inzicht verleent in de manier waarop de subjectiviteit van de dementerende niet bestaat buiten de ander om. De dialoog tussen deze drie concepten ondersteunen we empirisch aan de hand van vier praktijken (casus) die een dementerende-inclusieve maatschappij niet alleen denkbaar maken, maar ook ‘tools’ bieden om die te verwezenlijken: 1. de representatie van het dementerende subject in literatuur en film; 2. clownerie en de ontmoeting met het dementerende subject in instellingen; 3. technologie en de bemiddeling van het dementerende subject in (thuis)zorg; 4. de expressie van het dementerende subject in artistieke praktijken. De representatie van de dementerende in tekst en beeld (1) wordt bestudeerd aan de hand van de narratologische methode, terwijl de casus die betrekking hebben op de dementerende zelf en zijn/haar leefomgeving, steunen op fenomenologische analyse (3) en etnografisch veldonderzoek (2,4). 5. Kennisimplementatie Naast de uitwisseling van resultaten met vakgenoten, betrachten we de behaalde kennis te implementeren in de Nederlandse Alzheimer cafés, waar het heterogene publiek samenkomt van dementerenden in de beginfase van hun ziekte, betrokken familieleden en (professionele) zorgverleners. We bereiken die primaire doelgroep door middel van een interactieve voorstelling die tot doel heeft om de veelzijdige cartografie van de mens als subject in beeld te brengen en het nadenken te stimuleren over de inclusie van de dementerende binnen een dergelijk model. De voorstelling wordt ondersteund door een tastbaar hulpmiddel dat de waaier van subjectbenaderingen die de dementerende insluiten, visueel moet weergeven. 6. Onderzoeksteam Dit project wordt uitgevoerd door een team van het Centrum voor Gender en Diversiteit, dat een reputatie heeft opgebouwd in het onderzoek naar de intersectionaliteit van identiteitscategorieën, zoals gender, leeftijd en ‘disability’. Juist de interactie tussen die drie zijn hier bijzonder relevant, omdat dementie nauw verbonden is met de vierde leeftijd en de vergrijzing duidelijk gegenderd is.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
416020005
Looptijd:
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.P.J. Hendriks
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Maastricht