Mobiele menu

Voorkomen van onbedoelde zwangerschap door middel van lokale samenwerking én een integrale aanpak op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden.

Projectomschrijving

Preventie onbedoelde zwangerschap door lokale samenwerking én een integrale aanpak op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden

Vraagstuk

In de regio Hollands Midden is 10% van de nieuwe moeders (zeer) jong (13-25 jaar). Met name laag opgeleide jongeren en met een etnische achtergrond hebben meer risico op ongeplande zwangerschap. Ook leerlingen in het VSO en MBO hebben een verhoogd risico. Preventie binnen deze doelgroep is daarom wenselijk.

Onderzoek

In dit project wordt stapsgewijs toegewerkt naar een structurele samenwerking én integrale aanpak ter voorkoming van onbedoelde zwangerschap in het VSO en MBO. Hierbij worden lokale partners, ervaringsdeskundigen en leerlingen betrokken. De integrale aanpak bestaat uit een combinatie van educatie gericht op preventie van onbedoelde zwangerschap en de inzet op pijlers zoals voorzieningen, risicosignalering en beleid (bijvoorbeeld: spreekuren op school of borging binnen het schoolbeleid).

Verwachte uitkomst

We verwachten dat door een gedragen, uitvoerbare en geborgde aanpak de kans op onbedoelde zwangerschap onder leerlingen (VSO/MBO) wordt verkleind.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: avolmer@reos.nl

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

NOODZAAK PREVENTIE ONBEDOELDE ZWANGERSCHAP IN REGIO HOLLANDS MIDDEN Het abortus cijfer is in Zuid-Holland hoger dan het landelijk gemiddelde (10.3 vs. 8.6 abortussen per 100 vrouwen tussen de 15 en 45 jaar). In de regio Hollands Midden is 10% van de nieuwe moeders (zeer) jong (13-25 jaar). Jongeren in de regio Hollands Midden gebruiken bij de eerste geslachtsgemeenschap vaker geen anticonceptie dan landelijk (11% vs 8%). Met name laag opgeleide jongeren en met een etnische achtergrond (Turks, Marokkaans, Surinaams, Antilliaans) hebben veel meer risico op ongeplande zwangerschap, ze gebruiken minder vaak en minder consequent anticonceptie. Preventie van onbedoelde zwangerschap in de regio Hollands Midden is daarom wenselijk. VSO en MBO LEERLINGEN HEBBEN VERHOOGD RISICO Leerlingen in het VSO en MBO zijn jongeren/volwassenen met een verhoogd risico op onbedoelde zwangerschap. Via scholen in de regio Leiden kunnen we 7.865 (MBO) en 1.067 (VSO) jongvolwassenen bereiken in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar. In de gemeente Alphen aan de Rijn is dit aantal 1.400 (MBO) en 214 (VSO). HUIDIGE INITIATIEVEN Er vindt op het VSO en MBO een aantal lokale initiatieven plaats ter voorkoming van onbedoelde zwangerschap in de regio Hollands Midden. Denk aan voorlichting en educatie door middel van lesprogramma’s, en een spreekuur voor jongeren over seksualiteit/ anticonceptie bij de GGD. Echter, zijn zowel de huidige initiatieven als lokale samenwerking weinig structureel en integraal. Lokale partners weten elkaar niet goed te vinden: men is bijvoorbeeld niet op de hoogte van elkaars initiatieven. Daarnaast is het soms onduidelijk waar leerlingen naartoe doorverwezen kunnen worden voor extra zorg en advies, waardoor doorverwijzing niet altijd tijdig plaatsvindt. BEHOEFTEN Lokale partners uit de gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn hebben behoefte om stapsgewijs toe te werken naar een structurele samenwerking én een integrale aanpak ter voorkoming van onbedoelde zwangerschap, zo blijkt uit een eerder uitgevoerde behoeftepeiling. DOELSTELLING Dit project heeft tot doel om onbedoelde zwangerschap in de gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn te voorkomen bij leerlingen op het VSO en MBO (niveau 1 en 2), door middel van structurele, lokale samenwerking én een integrale aanpak. Hierbij wordt samen met de lokale partners en eindgebruikers invulling gegeven aan de vier pijlers van een Gezonde School. ACTIEGERICHT PARTICIPATIEF ONDERZOEK In een viertal jaarcycli werken we toe naar een evidence- en practice-based integrale aanpak onbedoelde zwangerschap voor het MBO en VSO. De evaluatie en leerervaringen van een cyclus worden gebruikt om verder te prioriteren en doelen (bij) te stellen, zodat er aan het eind van het project een aanpak is die gedragen, uitvoerbaar en geborgd is. Participatief actieonderzoek is een wezenlijk onderdeel binnen de verschillende cycli om successen en knel- / verbeterpunten te signaleren op het gebied van 1) implementatie en uitvoer, 2) samenwerking, 3) borging. PROJECTFASEN (48 MAANDEN) FASE 1 – Ontwikkeling en uitvoering integrale aanpak (12 maanden) FASE 2 – verbeteringscyclus 1 (12 maanden) FASE 3 – verbeteringscylus 2 (12 maanden) FASE 4 – uitkomstevaluatie, oplevering toolbox (12 maanden) CONTINUATIE De implementatie en continuatie van projectresultaten en eindproducten worden binnen de eigen gemeenten geborgd door: a) de oprichting van een samenwerkingsverband waarin alle partners gelijkwaardig participeren; b) de integrale aanpak fasegewijs te optimaliseren; c) in te zetten op een werkwijze die haalbaar is voor de partners; d) aan te sluiten bij de agenda, het beleid en de regelgeving van de gemeenten; en e) het ontwikkelen van een toolbox voor lokale samenwerking waarin implementatie en borging van de integrale aanpak is opgenomen. Projectresultaten en eindproducten (zoals de toolbox) worden gepresenteerd en overdraagbaar gemaakt naar andere relevante partijen (o.a. lokaal en landelijk leernetwerk, lokale coalitie kansrijke start). SAMENWERKINGSVERBAND Het samenwerkingsverband bestaat uit lokale partners uit de regio Leiden en Alphen aan den Rijn onder projectleiding van Reos, namelijk: (1) Gemeenten Leiden en Alphen aan de Rijn; (2) Praktijk- en uitvoeringsorganisaties; Resonans Speciaal Onderwijs (VSO, Leiden), mboRijnland (MBO, locaties Leiden en Alphen), VSO Prisma (VSO, Alphen aan den Rijn), Horizon Rijnstroom College (VSO, Alphen aan den Rijn), coöperatie Verloskundigen Leiden en Omstreken (LEO) en GGD Hollands Midden en JGZ; (3) onderzoek: TNO (4) bestaande samenwerkingsverbanden uit het sociaal domein en de geboortezorg: de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, en de lokale coalitie Kansrijke start, (5) interventie eigenaren: Stichting Centering Healthcare (Nietofwelzwanger) en Soa Aids Nederland (Lang Leve de Liefde, en 6) ExPex, een organisatie van ervaringsdeskundigen.

Kenmerken

Projectnummer:
554001012
Looptijd: 74%
Looptijd: 74 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. van der Geest
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Leiden