Mobiele menu

Voorstel disseminatie en implementatie Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg

Projectomschrijving

Het overgangsproces van de kinder- naar volwassenenzorg heet transitie in de zorg. De transitie van de jongere verloopt vanwege allerlei redenen niet altijd even soepel.

Doel

Ons doel was om een werkgroep met experts te ondersteunen bij het onderwerp Organisatie van transitiezorg.

Werkwijze

We stelden  een uitgebreid advies (Kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg) op over hoe transitiezorg het beste georganiseerd kan worden. De werkgroep bekeek of dit advies in de praktijk uitvoerbaar was en wat nodig was om dit te realiseren. Hiervoor is een communicatie- en implementatieplan opgesteld en ontwikkelden we enkele hulpmiddelen. In dit plan staan acties en wie deze uitvoert. Denk hierbij aan nieuwsberichten, presentaties en online publicaties. En ook welke mogelijkheden er zijn om de transitiezorg te bekostigen.

Resultaat

De ontwikkelde hulpmiddelen zijn een online toolkit (digitale ‘gereedschapskist’) voor zorgprofessionals zodat zij dit advies kunnen uitvoeren én een toolkit voor jongeren.

Producten

Titel: NieuwsberichtKwaliteitsstandaard voor betere overgang kinderzorg naar volwassenzorg
Auteur: Federatie Medisch Specialisten, NIV, NVK, StichtingKind & Ziekenhuis en JongPIT/FNO
Link: https://demedischspecialist.nl/search/content?keys=transitiezorg
Titel: Toolkit transitiezorg zorgprofessionals - van kindzorg naar volwassenenzorg
Auteur: HSR/AnneLoes van Staa et al
Link: https://www.opeigenbenen.nu/transitie-toolkit/
Titel: Podcast transitiezorg (voor jongeren)
Auteur: JongPIT
Link: https://jongpit.nl/transitie-in-de-zorg-podcast/
Titel: Toolkit transitiezorg voor jongeren
Auteur: JongPIT
Link: https://jongpit.nl/zorg/transitie-in-de-zorg/
Titel: Podcast transitiezorg voor professionals
Auteur: HSR/AnneLoes van Staa et al
Link: https://www.opeigenbenen.nu/professionals/podcast-serie/
Titel: Praatplaat Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg
Auteur: HSR/AnneLoes van Staa et al
Link: https://www.opeigenbenen.nu/professionals/praatplaat-jongeren-in-transitie/
Titel: Veranderingen in zorg als je 18 wordt
Auteur: Werkgroep Kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van kindzorg naar volwassenenzorg
Link: https://www.thuisarts.nl/veranderingen-in-zorg-als-je-18-wordt
Titel: Kwaliteitsstandaard - Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg
Auteur: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Internisten Vereniging Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Nederlandse Vereniging voor Neurologie Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Nederlandse vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten Nederlands Instituut van Psychologen Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Nederlands Huisartsen Genootschap JongPIT Stichting Kind en Ziekenhuis Patiëntenfederatie Nederland Revalidati
Link: https://richtlijnendatabase.nl/
Titel: De overgang van jongerenzorg naar volwassenenzorg beter organiseren
Auteur: JongPIT
Link: https://jongpit.nl/kwaliteitsstandaard-transitie-kinderzorg-volwassenenzorg/

Verslagen


Eindverslag

Het project Versterken Transitiezorg kende 3 financiers: FNO, ZonMw en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. ZonMw financierde vooral het disseminatie- en implementatieonderdeel van dit project. Dat betekende dat naast de oplevering van de Kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg er een uitgebreid communicatie-, disseminatie- en implementatieplan (inclusief BIA) is opgeleverd, 2 toolkits, een praatplaat en is er een invitional conference over de implementatie van de kwaliteitsstandaard georganiseerd. Verder heeft de werkgroep Organisatie & Toepassing naar de haalbaarheid en implementeerbaarheid van de kwaliteitsstandaard en de bijbehorende aanbevelingen gekeken en in het kader daarvan gesprekken met NZa, VGN, ZIN, NVZ, RN, NFU en ZN gevoerd. Enerzijds om het thema transitiezorg (van kinder- naar volwassenenzorg) en bijbehorende knelpunten onder de aandacht te brengen en anderzijds om na te gaan welke (financierings)mogelijkheden en randvoorwaarden er voor de uitvoering reeds beschikbaar en nodig zijn en welke nog ontbreken.

Uiteraard zijn er lessen geleerd. Onder andere werd de absolute meerwaarde van deelname door de doelgroep zelf, jongeren, dubbel en dwars bevestigd. De werkgroep Organisatie & Toepassing zou in een volgend traject eerder betrokken moeten worden bij de inhoudelijke ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard (door de werkgroep Inhoud). Dan kan bij de formulering van de aanbevelingen mogelijk al meer met de uitvoerbaarheid rekening gehouden kunnen worden.
Het was mooi en goed om aanvullende middelen beschikbaar te hebben voor de disseminatie en implementatie. Dit heeft wel een extra boost/impuls gegeven, gedurende en na het project; deze activiteiten lopen nu ook nog steeds door.

Het afgelopen jaar is vooral gewerkt aan de afronding van de kwaliteitsstandaard Transitiezorg 18-/18+. Deze is sinds de zomer in concept gereed. In de tussentijd is er een BIA (budgetimpactanalyse) opgesteld. Deze brengt in kaart wat de directe zorgkosten van de belangrijkste aanbevelingen zijn. Over de BIA is veel gediscussieerd vooral ook omdat de baten (voorkomen van erger en/of uitval) cijfermatig minder goed te onderbouwen zijn aangezien deze cijfers grotendeels ontbreken. Verder is er gewerkt aan het disseminatie- & implementatieplan (D&I), inclusief randvoorwaarden zoals bekostiging/financiering, en enkele activiteiten van het plan zijn deels opgepakt (communicatie mn, zoals interviews en artikelen). De werkgroep Organisatie&Toepassing buigt zich nu over de finalisering van het D&I plan en bereidt de invitational conference van 18 nov voor waar de standaard en het D&I plan gepresenteerd zullen worden. De afgelopen maanden hebben er ook gesprekken met partijen als Revalidatie Nederland, NVZ, ZIN, VNG en ZN plaatsgevonden. In november zal de standaard samen met het D&I plan (incl BIA) ter autorisatie verstuurd worden.

Samenvatting van de aanvraag

Dit project betreft de disseminatie en implementatie van de kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten begeleidt in opdracht van FNO en NVK de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard. Om de standaard goed te laten landen en toepassing ervan zoveel mogelijk te stimuleren, wordt tijdens de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard reeds aandacht besteed aan disseminatie en implementatie, en niet pas bij de oplevering ervan. Zo is er een werkgroep Organisatie & Toepassing ingericht die toeziet op en bijdraagt aan de implementeerbaarheid van de standaard. Zij doet dit in een iteratief proces met de werkgroep Inhoud. Daarnaast worden een disseminatie- en implementatieplan opgeleverd en enkele hulpmiddelen die de implementatie bevorderen. Ook aandacht vragen voor het onderwerp transitiezorg en de Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg en het verhogen van de 'awareness' bij de betrokken zorgverleners en partijen behoren tot de opdracht en het voorstel. Transitiezorg in deze aanvraag betreft de voorbereiding, overgang en nazorg van jongeren met een langdurige zorgbehoefte van kindzorg naar volwassenzorg, en betreft zowel de jongeren en hun ouders als de betrokken zorgverleners en zorgaanbieders.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516022523
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D.H.H. Dreesens
Verantwoordelijke organisatie:
Kennisinstituut van Medisch Specialisten