Mobiele menu

Vooruit denken bij achteruitgang

Projectomschrijving

Mensen met een verstandelijke beperking bereiken vaker een steeds hogere leeftijd met de daarbij veel voorkomende gezondheidskwalen. Uit onderzoek vond Cordaan dat er te weinig aandacht is voor levensloop specifieke ondersteuning voor deze doelgroep, waardoor niet elke cliënt passende zorg ontvangt of een passende woonplek heeft. Ook ontvangen cliënten te laat of geen palliatieve zorg.

Doel

Wij implementeren proactieve zorgplanning (PZP) zodat er meer bewustwording is over de diverse levensfasen. Tijdige en gezamenlijke besluitvorming verbetert de context van de cliënt. We kijken eerder vooruit naar passende zorg, woonplek en dag invulling. Dit bereiken we met het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking en in de methodische cyclus te focussen op levensloop specifieke ondersteuning en het voeren van het goede gesprek over de laatste levensfase.

Aanpak/werkwijze

Wij zetten een trainingsprogramma voor persoonlijk begeleiders op en richten het elektronisch cliënten dossier (ECD) anders in. Ook zetten we een palliatief team op om zorgverleners te ondersteunen die cliënten in de laatste levensfase of palliatieve fase onder hun hoede hebben. Een projectteam van 3 werkgroepen gaan aan de slag met hun onderdeel:

  1. Train-de-trainer bijeenkomst volgen en een trainingsprogramma aanbieden aan persoonlijk begeleiders. Tijdens en na het project houden wij contact met de persoonlijk begeleiders met een opvolgprogramma.
  2. Inrichten van het ECD waarbij de laatste levensfase en palliatieve zorg een prominentere plek krijgen en hiermee ruimte creëren voor de wensen en behoeften van de cliënt.
  3. Oprichten van een palliatief team om zorgverleners in bredere zin te kunnen ondersteunen tijdens de uitvoering van palliatieve zorg aan een cliënt.

Verwachte resultaten

Cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers leggen de wensen rondom de palliatieve fase vast. Zo vindt gezamenlijke besluitvorming plaats om een passende woonplek en ondersteuning te vinden. Ook zijn persoonlijk begeleiders zich bewust van de palliatieve fase en maken gebruik van diverse tools om de proactieve zorgplanning in te zetten en uit te voeren. De Arts Verstandelijk Gehandicapten en gedragsdeskundigen zetten op cliëntniveau hun expertise en kennis van ziektebeelden in om te komen tot mogelijk scenario’s voor de toekomst. Daarnaast is een palliatief team inzetbaar om cliënten in de laatste levensfase en zorgverleners in de palliatieve zorg te ondersteunen.

Verder is er een toolbox aanwezig, onder andere de gereedschapskist en biedt Cordaan een jaarlijks programma aan scholingen op het gebied van palliatieve terminale zorg (PTZ; een basis- & verdiepingstraining) en PZP (basisprogramma voor nieuwe medewerkers & opvolgprogramma).

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontvangt financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Mensen met een verstandelijke beperking bereiken vaker een steeds hogere leeftijd met de daarbij veel voorkomende gezondheidskwalen. Naast diverse signalen vanuit woonteams heeft Cordaan in de afgelopen jaren een aantal projecten en onderzoeken/audits uitgevoerd waaruit blijkt dat er weinig aandacht is voor levensloop specifieke ondersteuning.

Met dit project willen wij een bewustwording tot stand brengen van de diverse levensfasen door het implementeren van proactieve zorgplanning om zodoende met tijdige en gezamenlijke besluitvorming de context van de cliënt verbeteren. Dat door het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking en in de methodische cyclus te focussen op levensloop specifieke ondersteuning en het voeren van het goede gesprek over de laatste levensfase. Dit doen wij door het opzetten van een trainingsprogramma voor persoonlijk begeleiders, het anders inrichten van het ECD en het opzetten van een palliatief team.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220014
Looptijd: 66%
Looptijd: 66 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Both
Verantwoordelijke organisatie:
Cordaan