Mobiele menu

VRelax! Virtual Reality stress-reduction for burn-out, depression and anxiety.

Projectomschrijving

Stress speelt een grote rol in het ontstaan van burn-out, depressie en angststoornissen. Ontspanningsoefeningen kunnen stress klachten verminderen. Voor patiënten is het lastig om gewone ontspanningsoefeningen vol te houden. Een virtual reality ontspannings-app, genaamd VRelax, is een veelbelovend alternatief. Bij het gebruik van VRelax is namelijk minder concentratie en aandacht nodig. We onderzoeken of VRelax een gunstig effect heeft op burn-out, depressie en angststoornissen in vergelijking met reguliere ontspanningsoefeningen, en of inzet van VRelax kostenbesparend is. Er wordt gemeten wat het effect van VRelax is op maatschappelijk functioneren, psychiatrische symptomen en kosten voor de maatschappij. Ook wordt onderzocht wat de beste manier is om VRelax toe te passen in de praktijk.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase – Bibliotherapie, zelfhulp en Eerste stap interventies paniekstoornis

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Nederlands DOEL/VRAAGSTELLING Wat is de (kosten)effectiviteit van een virtual reality zelfmanagement ontspanning tool (VRelax) toegevoegd aan reguliere behandeling (TAU) bij patiënten met burn-out, depressie of angststoornis, vergeleken met reguliere behandeling inclusief ontspanningsoefeningen (Exercises+TAU)? Hoe kan VRelax in de gezondheidszorg worden geïmplementeerd? HYPOTHESE VRelax+TAU leidt tot beter functioneren en minder symptomen dan Exercises+TAU, en bespaart kosten gerelateerd aan gebruik van gezondheidszorg en ziekteverzuim van werk. STUDIE OPZET 1. Optimaliseren gebruikersgericht ontwerp VRelax met panels patiënten en professionals. 2. Enkelblind gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) in meerdere centra. Interventie gedurende 6 weken, follow-up metingen na 26 en 52 weken. 3. Implementatie proces evaluatie. STUDIEPOPULATIE Patiënten met burn-out, depressieve stoornis of angststoornis in de huisartsenpraktijk of geestelijke gezondheidszorg. INTERVENTIE VRelax+TAU: 6 weken dagelijks thuis gebruik van virtual reality 360o video’s van ontspannende natuur omgevingen met interactieve stress-reducerende elementen, toegevoegd aan reguliere behandeling. GEBRUIKELIJKE ZORG/VERGELIJKING Exercises+TAU: reguliere behandeling volgens nationale richtlijnen, met 6 weken dagelijks gebruik van een mindfulness app. UITKOMSTMATEN Primaire uitkomst: niveau van functioneren (WHO Disability Assessment Scale) Secondaire uitkomsten: psychiatrische symptomen, lichamelijke gezondheid, gebruik van medicatie en middelen, gezondheidszorgkosten, maatschappelijke kosten. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE 185 patiënten worden geïncludeerd, gebaseerd op een verwachte effectgrootte van 0.3 op de primaire uitkomst. Data-analyse wordt intention to treat gedaan en blind voor behandelconditie, gebruik makend van mixed effects regressie analyses. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE Incrementele kosten per gewonnen Quality Adjusted Life Year (QALY) worden berekend, met EQ-5D-5L en de Nederlandse waarde set om kwaliteit van leven te meten. Een tweede incrementele kosteneffectiviteit ratio wordt bepaald gebaseerd op niveau van functioneren. Een budget impact analyse (BIA) zal worden uitgevoerd, gebruik makend van de ZonMw tool voor BIA en internationale richtlijnen. TIJDPAD 0-8 maanden Optimaliseren gebruikersgericht ontwerp VRelax, barrière analyse 9-38 maanden Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, start uitvoer implementatie strategieën 39-48 maanden Data analyses, schrijven artikelen, disseminatie resultaten, implementatie proces evaluatie English RESEARCH QUESTION What is the (cost)effectiveness of a virtual reality self-management relaxation tool (VRelax) added to treatment as usual (TAU) in patients with burn-out, depressive or anxiety disorder, compared to treatment as usual including relaxation exercises (Exercises+TAU)? How can VRelax be implemented in healthcare? HYPOTHESIS VRelax+TAU leads to better level of functioning and lower level of symptoms than Exercises+TAU, and saves costs related to healthcare use and work production loss. STUDY DESIGN 1. Optimization user-centered design VRelax with patient and professional panels. 2. Multi-center single-blind randomized controlled trial (RCT). Intervention of 6 weeks, follow-up at 26 and 52 weeks. 3. Implementation process evaluation. STUDY POPULATION Patients with burn-out, depressive disorder or anxiety disorder in general practice and mental healthcare. INTERVENTION VRelax+TAU: 6 week daily use at home of VR 360o videos of relaxing natural environments with interactive stress-reducing elements, added to TAU. USUAL CARE/COMPARISON Exercises+TAU: regular treatment following national guidelines, with 6 week daily use of a mindfulness app. OUTCOME MEASURES Primary outcome: level of functioning (WHO Disability Assessment Scale). Secondary outcomes: psychiatric symptoms, physical health, medication and substance use, healthcare costs, societal costs. SAMPLE SIZE / DATA-ANALYSIS 185 participants will be included, based on an estimated effect size of 0.3 on the primary outcome. Data-analysis will be done intention to treat and blinded for treatment allocation, using mixed effects regression analyses. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS Incremental costs per Quality Adjusted Life Year (QALY) gained will be calculated, with EQ-5D-5L and the Dutch valuation set to measure quality of life. A second incremental cost-effectiveness ratio will be determined based on level of functioning. A budget impact analysis (BIA) over a time horizon of 5 years will be performed, using the ZonMw tool for BIA and international guidelines. TIME SCHEDULE 0-8 months Optimization user-centered design VRelax, barrier analysis 9-38 months Randomized controlled trial, initiation implementation strategies 39-48 months Data analyses, writing papers, dissemination results, implementation process evaluation

Kenmerken

Projectnummer:
852002130
Looptijd: 72%
Looptijd: 72 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.M.G. van Driel MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen