Mobiele menu

Vrijwillig Traineeship 2.0

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Bij Vrijwillig Traineeship 1.0 (VT 1.0) gingen jongeren een halfjaar bij 3 maatschappelijke organisaties aan de slag. In Vrijwillig Traineeship 2.0 (VT 2.0) wordt de methodiek doorontwikkeld en het project uitgerold naar 8 regio’s verspreid over het land. Wederom gaan de deelnemers 3 keer 2 maanden als trainee werken voor een organisatie naar keuze. Bijvoorbeeld voor bibliotheken, kinderboerderijen en scoutingclubs. Ze krijgen hierbij begeleiding van een jongerencoach, die zelf oud-trainee is. Tussentijds komen alle trainees samen voor minicursussen, zoals zelfverdediging. Of om samen iets leuks te doen. Aan het einde is er een evaluatiebijeenkomst.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Iets goeds kunnen doen voor een ander, nieuwe dingen leren en het cv upgraden. Dat zijn de belangrijkste voordelen van deze MDT. Voor de tijd die de trainees investeren, krijgen zij waardering, enthousiasme en gezelligheid met de andere trainees en collega’s terug. Daarnaast worden ze beloond met een uitgebreid opleidingsaanbod en krijgen ze na afloop een certificaat.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Deze MDT gaat voor inclusie, betrokkenheid en sociale cohesie; belangrijke ingrediënten voor een gezonde samenleving. VT 2.0 stimuleert een trend van gezamenlijke vrijwillige inzet onder jongeren, waarbij zij in contact komen met doelgroepen die ze normaal gesproken niet zo snel zouden tegenkomen. De deelnemende organisaties leren ‘jongerenproof’ te zijn en de frisse energie van jongeren te benutten. Tot slot leidt VT 2.0 tot verbinding tussen de verschillende deelnemende organisaties, waardoor ze bijvoorbeeld makkelijker samen evenementen kunnen organiseren.

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 27 jaar

Regio

Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Meppel, Oosterhout, Rotterdam, Vlaardingen, Westerveld, Westland, Zwartewaterland en Zwijndrecht

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting Vrijwillig Traineeship 2.0 Van inspirerend voorbeeld naar landelijk dekkend succes! In september 2018 is Vrijwillig Traineeship 1.0 (hierna te noemen VT 1.0) in gemeente Westland van start gegaan onder leiding van Vitis Welzijn (proeftuin van de eerste tranche van MDT). In het Vrijwillig Traineeship gingen jongeren voor een half jaar bij drie maatschappelijke organisaties aan de slag voor minimaal vier uur in de week. Het doel: jongeren maatschappelijk te betrekken en te motiveren om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast werden de trainees gestimuleerd om zichzelf tijdens het Traineeship te ontwikkelen en werden maatschappelijke organisaties geschoold om jongerenproof te worden. We willen de resultaten waarborgen en verder verspreiden. Alle reden voor deze subsidieaanvraag met een tweeledig doel: doorontwikkeling van de methodiek en het uitrollen van het project naar andere gebieden. Dit wordt genoemd: Vrijwillig Traineeship 2.0 (VT 2.0). Het bestaande aanbod (VT 1.0) is op verschillende punten ontwikkeld: • Verankering bevindingen in handleiding voor opschaalpartners en begeleidingsmap voor trainees. • Plaatsingsaanbod vergroot door samenwerking met meer maatschappelijke organisaties. • Opleidingsaanbod gestructureerd en beter aangepast op jongeren (standaard één basiswerkvaardighedencursus en drie inspiratiecursussen). • Peer-to-peer begeleiding van trainees met ondersteuning van professionele jongerenwerkers (waardoor ook duurzamer). De doelgroep zijn jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Naast schoolgaande jongeren kunnen ook jongeren met een tussenjaar, schoolverlaters, werkzoekenden of werkenden deelnemen aan VT 2.0. Ongeacht opleidingsniveau en/of beperking brengt VT 2.0 jongeren met elkaar en met het maatschappelijk werkveld in verbinding. Ook is VT 2.0 toegankelijk voor vrienden- en buurtgroepen die gezamenlijk iets willen betekenen. De beloning van trainees sluit aan bij de motivatie. De belangrijkste motivaties om deel te nemen zijn: CV updaten, iets goeds doen voor een ander en iets nieuws leren. Daarom worden de trainees drieledig beloont: waardering, uitgebreid opleidingsaanbod en een certificaat. Om meer jongeren zichzelf te laten ontwikkelen, meer jongeren van en met elkaar te laten leren en meer maatschappelijke organisaties jongerenproof te laten worden, wordt Vrijwillig Traineeship opgeschaald. Gekozen is om een evenredige regionale spreiding en grote diversiteit in de opschaalpartners te creëren om te kunnen toetsen of het concept Vrijwillig Traineeship op elke willekeurige situatie of organisatie toegepast kan worden. De doelen van VT 2.0 zijn: 1) Toetsen of de succesvolle methodiek van Vrijwillig Traineeship in andere regio’s geïmplementeerd kan worden en landelijk op te schalen is door in acht zeer verschillende regio’s Vrijwillig Traineeship te implementeren en uit te voeren (zie ook hoofdstuk 1, onderdeel opschaling). Halfjaarlijks wordt het project geëvalueerd en indien nodig tussentijds aangepast. 2) Per regio in ieder geval zes maatschappelijke organisaties jongerenproof maken (totaal minimaal 50 organisaties), door scholings- en intervisiebijeenkomsten en feedback van de trainees (zie paragraaf 1C). 3) Ruim 400 trainees laten deelnemen, zichzelf persoonlijk laten ontwikkelen en impact laten maken (zie ook hoofdstuk 2). Indien 75% of meer het traject succesvol afrondt, wordt dit doel gezien als behaald. Het proces en de doelstellingen worden continu gemonitord en geëvalueerd, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele bijsturing. De opschaalpartners komen elke drie maanden (landelijk) bij elkaar voor scholings- en intervisiebijeenkomsten. Regionaal worden elke twee maanden aparte scholings- en intervisiemomenten georganiseerd voor de begeleidingsgroepen en maatschappelijke organisaties. De uitkomsten hiervan delen de opschaalpartners met elkaar tijdens de landelijke evaluatiemomenten. De trainees evalueren hun Vrijwillig Traineeship individueel met hun coach en gezamenlijk tijdens de tussentijdse- en afsluitingsbijeenkomsten. Een vertegenwoordiging van de trainees bundelt de evaluaties en brengt dit in bij de projectgroep. De projectgroep komt elk half jaar samen om alle evaluaties te inventariseren en bespreken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002048
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. van der Sar
Verantwoordelijke organisatie:
Vitis Welzijn