Mobiele menu

Vroegsignalering en opvolging in de wijk Zuid-Limburg

Projectomschrijving

De samenwerkende ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid in Zuid-Limburg zijn verenigd in de Commissie Zorg en Veiligheid. De ketenpartners hebben de ambitie uitgesproken om in het kader van vroegsignalering en opvolging in de wijk een duurzame infrastructuur tot stand te brengen voor de bredere doelgroep van mensen met onbegrepen gedrag. De rol van wijk-GGD’er is in een aantal gemeenten in Zuid-Limburg geïmplementeerd en bewezen succesvol.

Doel

Dit project is gericht op het implementeren van wijk-GGD’ers en de structurele borging hiervan. Daarnaast is het doel om de toeleiding van personen met onbegrepen gedrag naar passende zorg en ondersteuning structureel te verbeteren. De inzet van de wijk-GGD’er heeft uiteindelijk als beoogd effect om de verbinding tussen zorg en veiligheid binnen Zuid-Limburg verder te versterken en onnodige politie-inzet, traumatisering en escalatie bij betrokkenen te voorkomen.

Aanpak

Er is een duidelijke behoefte aan een verbindingsofficier voor problemen op het snijvlak van de domeinen veiligheid en zorg. Een wijk-GGD’er kan fungeren als deze verbindingsofficier.

Samenwerkingspartners

De commissie Zorg en Veiligheid heeft zich expliciet positief uitgesproken en commitment gegeven aan de doelstellingen van dit project. De GGD en GGZ-instelling Mondriaan voeren binnen het verzorgingsgebied van Zuid-Limburg de bemoeizorg uit en hebben na een onderzoek de intentie uitgesproken om de samenwerking te intensiveren. Om het bestuurlijk commitment bij de gemeenten te borgen, wordt het plan van aanpak in de Colleges B&W van de individuele gemeenten in Zuid-Limburg bekrachtigd.

Kenmerken

Projectnummer:
10610102350010
Looptijd: 14%
Looptijd: 14 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. D.C.A.M. Vranken
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zuid Limburg