Mobiele menu

Waardecreatie bij drie projecten ‘Kennis en jeugdopleidingen verbinden’

Projectomschrijving

ZonMw financiert 3 projecten met als thema 'Kennis en jeugdopleidingen verbinden'. In deze projecten wordt wat we weten over het verbeteren van de psychosociale ontwikkeling van jeugdigen vertaald naar het onderwijs. Deelnemers van de projecten willen gezamenlijk, en samen met 5 regionale leernetwerken, kennis en ervaringen uit wisselen.

In het onderzoek “Waardecreatie bij drie projecten ‘Kennis en jeugdopleidingen verbinden” is van december 2019 tot maart 2021 begeleiding geboden aan de 3 projecten en hun onderlinge uitwisseling. En is onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de vormgeving en inhoud van de projecten enerzijds en kennisbenutting, leren en waardecreatie anderzijds.

In een onderzoeksrapport is beschreven hoe frames van kennisbenutting, leren en waardecreatie worden gehanteerd in subsidieoproepen en –aanvragen. Het gebruik van verschillende frames blijkt in de praktijk van samenwerking te leiden tot uiteenlopende verwachtingen.
Verwachtingen en focus van de projecten onderling, en tussen de projecten, ZonMw en dit onderzoek verschillen.

Hoewel de onderlinge samenwerking door deze uiteenlopende verwachtingen werd bemoeilijkt, bevat het onderzoek indicaties dat waardecreatie optreedt wanneer er sprake is van wederkerigheid en horizontale leerrelaties. Het rapport bevat aanbevelingen voor de programmeeractiviteiten van ZonMw wanneer zij streeft naar gezamenlijk leren tussen projecten, en stimuleert reflectie op de ontwikkeling en inzet van leernetwerken.

Producten

Titel: Van publiek-private samenwerking naar learning community: hoe creëer je meerwaarde en hoe maak je leren zichtbaar?
Auteur: van Veen, J & Wallner, C
Titel: Learnings on learning & innovation networks ? ….. towards a toolbox for facilitators
Auteur: Aangenendt, M, Hoppen, T & Wallner, C.

Verslagen


Eindverslag

In het onderzoek Waardecreatie bij drie projecten ‘Kennis en jeugdopleidingen verbinden’ is van december 2019 tot maart 2021 begeleiding geboden aan de drie projecten en hun onderlinge uitwisseling. En is onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de vormgeving en inhoud van de projecten enerzijds en kennisbenutting, leren en waardecreatie anderzijds.

In het onderzoeksrapport wordt beschreven hoe frames van kennisbenutting, leren en waardecreatie worden gehanteerd in subsidieoproepen en subsidieaanvragen.

Het gebruik van verschillende frames blijkt in de praktijk van samenwerking te leiden tot uiteenlopende verwachtingen. Verwachtingen en focus van de projecten onderling, en tussen de projecten, ZonMw en dit onderzoek verschillen.

Hoewel de onderlinge samenwerking door deze uiteenlopende verwachtingen werd bemoeilijkt, bevat het onderzoek indicaties dat waardecreatie optreedt wanneer er sprake is van wederkerigheid en horizontale leerrelaties.

Het rapport bevat aanbevelingen voor de programmeeractiviteiten van ZonMw wanneer zij streeft naar gezamenlijk leren tussen projecten, en stimuleert reflectie op de ontwikkeling en inzet van leernetwerken.

In de jeugdsector wordt steeds vaker gewerkt in samenwerkingsverbanden die over de grenzen van disciplines en organisaties heen reiken en waaraan jeugdigen en ouders deelnemen. In deze netwerken ontstaan interacties waarin van elkaar wordt geleerd, maar ook nieuwe organisatorische vraagstukken.

In dit onderzoek worden drie door ZonMw gesubsidieerde projecten onderzocht. In de projecten ‘Samen de handen in een voor multiprobleem’, ‘Plein 16-27’ en ‘Onbekend maakt onbemind’ werken meerdere Hogescholen samen aan het vertalen van actuele kennis in blended learning modules. Zij betrekken studenten, docenten, jeugdigen, ouders, onderzoekers en professionals in het ontwikkelproces.

Dit onderzoek richt zich op waardecreatie in deze samenwerkingsverbanden. De projecten leveren niet alleen een concreet eindproduct op, in de samenwerking leren deelnemers ook met en van elkaar. Denk bijvoorbeeld aan ouders die elkaar adviezen geven, docenten die actuele kennis direct inbrengen in hun onderwijs, en ervaringsdeskundige jongeren die in het kader van het project presentaties verzorgen.

In dit onderzoek analyseren we welke uiteenlopende waarden er ontstaan in de drie genoemde projecten en hoe waardecreatie samenhangt met de keuzes in de vormgeving van het project.

Samenvatting van de aanvraag

In april 2019 zijn drie projecten ‘Kennis en jeugdopleidingen verbinden’ gestart. Met deze projecten stimuleert ZonMw dat kennis ingebed wordt in (initiële) hogere beroepsopleidingen zodat resultaten uit onderzoek in de praktijk terecht komen en toegepast worden. Vanuit de projecten is de wens geuit om regelmatig gezamenlijk kennis en ervaringen uit te wisselen. Zowel met de projecten ‘Kennis en jeugdopleidingen verbinden’ binnen deze ronde als met de vijf regionale leernetwerken van hogescholen en praktijkorganisaties die verbonden zijn aan een Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ. Het doel van het hier beschreven onderzoeksproject (‘het waarde-creatie project’) is om overkoepelend voor de drie projecten ‘Kennis en jeugdopleidingen verbinden’ te onderzoeken: - Op welke wijze dragen de projecten bij aan kennisbenutting in de praktijk en opleidingen? - Hoe leren betrokken partijen met en van elkaar tijdens de samenwerking? - Welke ‘waarde’, naast leren, wordt gecreëerd door de betrokken partijen (opleidingen en praktijk)? - Wat kunnen we leren over het proces om tot een succesvolle samenwerking te komen? Wat zijn werkzame elementen hierbij? Om recht te doen aan de diversiteit van de drie projecten maken we gebruik van een kwalitatieve onderzoeksaanpak met documentenanalyse en semi-gestructureerde groeps- en individuele interviews. De waarde die wordt gecreëerd in de drie projecten tussen de betrokken partijen onderzoeken we daarbij vanuit twee perspectieven: proces en inhoud, met daaraan gekoppeld twee onderzoeksvragen: - (1; inhoud): Welke waarde wordt gecreëerd door de partijen? - (2; proces): Hoe ziet het proces er uit om te komen tot waardecreatie? Dit project levert volgende producten op: (1) De (eerste) onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd op de slotbijeenkomst van ZonMW (naar verwachting maart/april 2021); (2)De onderzoeksresultaten zullen in midden/eind 2021 worden gepresenteerd op een nationaal congres voor (jeugd)zorg- en welzijnsprofessionals en (3) Een publicatie/(online) rapport over de generaliseerbare geleerde lessen: de onderzoeksresultaten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729211004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C. Wallner
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Leiden