Mobiele menu

Waardegedreven eHealth

Aanleiding

Er is een geleidelijke toename in de opschaling van eHealth in de intra- en extramurale langdurige zorg (eHealth Monitor, 2017/2018), echter substantiële opschaling van eHealth oplossingen blijft vaak uit (eHealth Monitor, 2017/2018).

Doel

Het is de hoogste tijd om het niveau van pilots, proeftuinen en labs te overstijgen en te komen tot groei en aanpassing van de organisatie van zorg, zodat in de toekomst de cliënt optimaal gebruik kan gaan maken van eHealth. In dit project, waarin samenwerkingspartners Vilans, CZ, Universiteit Tilburg, Gemeente Breda, en de Erasmus Universiteit participeren, is een Evaluatiemodel ICTinnovaties doorontwikkeld. De basis van dit model ligt in drie voorwaardelijke elementen – ‘Waardegedreven eHealth’ modules genoemd – bestaande uit een Kwaliteitsmodule, een Toegankelijkheidsmodule en een Kostenmodule. Om te komen tot een Evaluatiemodel, borduurden wij voort op de inzichten die zijn verkregen bij de het “Waardengedreven eHealth” traject van de casus leefstijlmonitoring in Breda.

Resultaten

In dit project, waarin samenwerkingspartners Vilans, CZ, Universiteit Tilburg, Gemeente Breda, en de Erasmus Universiteit participeren, is een Evaluatiemodel ICTinnovaties doorontwikkeld. De basis van dit model ligt in drie voorwaardelijke elementen – ‘Waardegedreven eHealth’ modules genoemd – bestaande uit een Kwaliteitsmodule, een Toegankelijkheidsmodule en een Kostenmodule. Om te komen tot een Evaluatiemodel, borduurden wij voort op de inzichten die zijn verkregen bij de het “Waardengedreven eHealth” traject van de casus leefstijlmonitoring in Breda.

De doorontwikkeling van de modulen heeft geleid tot het eHealth waardenmodel waarin verschillende stakeholders en eindgebruikers staan beschreven met de kosten/investeringen en baten/opbrengsten voor de verschillende dimensies van eHealth (o.a. de applicatie, veiligheid van eHealth, scholing) ongeacht de gehanteerde methode voor het berekenen van waarde (bijdrage Erasmus Universiteit). De doorontwikkeling van de kwaliteitsmodule heeft verder een aangescherpte businesscase voor Leefstijlmonitoring opgeleverd, onderzoeksverslagen en criteria voor de evaluatie van AAL technologie in VIMP trajecten (bijdrage Vilans). De doorontwikkeling van de Toegankelijkheidsmodule heeft geleid tot aanbevelingen voor zorgorganisaties en technologieleveranciers bij het implementeren van technologie waarbij meerdere stakeholders belangen hebben en er een verschuiving van verantwoordelijkheden plaatsvindt tussen professionele en informele zorg.

Verslagen


Eindverslag

Er is een geleidelijke toename in de opschaling van eHealth in de intra- en extramurale langdurige zorg (eHealth Monitor, 2017/2018), echter substantiële opschaling van EHealth oplossingen blijft vaak uit (eHealth Monitor, 2017/2018). Het is de hoogste tijd om het niveau van pilots, proeftuinen en labs te overstijgen en te komen tot groei en aanpassing van de organisatie van zorg, zodat in de toekomst de cliënt optimaal gebruik kan gaan maken van eHealth. In dit project, waarin samenwerkingspartners Vilans, CZ, Universiteit Tilburg, Gemeente Breda, en de Erasmus Universiteit participeren, is een Evaluatiemodel ICT-innovaties doorontwikkeld. De basis van dit model ligt in drie voorwaardelijke elementen – ‘Waardegedreven eHealth’ modules genoemd – bestaande uit een Kwaliteitsmodule, een Toegankelijkheidsmodule en een Kostenmodule. Om te komen tot een Evaluatiemodel, borduurden wij voort op de inzichten die zijn verkregen bij de het “Waardengedreven eHealth” traject van de casus leefstijlmonitoring in Breda. De doorontwikkeling van de modulen heeft geleid tot het eHealth waardenmodel waarin verschillende stakeholders en eindgebruikers staan beschreven met de kosten/investeringen en baten/opbrengsten voor de verschillende dimensies van eHealth (o.a. de applicatie, veiligheid van eHealth, scholing) ongeacht de gehanteerde methode voor het berekenen van waarde (bijdrage Erasmus Universiteit). De doorontwikkeling van de kwaliteitsmodule heeft verder een aangescherpte businesscase voor Leefstijlmonitoring opgeleverd, onderzoeksverslagen en criteria voor de evaluatie van AAL technologie in VIMP trajecten (bijdrage Vilans). De doorontwikkeling van de Toegankelijkheidsmodule heeft geleid tot aanbevelingen voor zorgorganisaties en technologieleveranciers bij het implementeren van technologie waarbij meerdere stakeholders belangen hebben en er een verschuiving van verantwoordelijkheden plaatsvindt tussen professionele en informele zorg.

Tot op heden is er geen eenheid in taal en methodiek voor het in kaart brengen van kosten en baten van eHealth. Ook is het nog onduidelijk in hoeverre eHealth in de langdurige zorg kosteneffectief is. Resultaten van relatief kleine pilots kunnen nog niet gestapeld worden vanwege beperkte samenwerking tussen onderzoekers, financiers en zorgpartijen en afspraken over hoe en wat te evalueren ontbreken. Het ‘Waardegedreven eHealth’ project volgt de Triple Aim methodiek waarin naar de impact van eHealth op de kwaliteit van zorg wordt onderzocht, de kosten in kaart worden gebracht en belemmerende factoren voor gebruik en acceptatie (3 modules) worden geïnventariseerd. De voorlopige casus binnen het project is het opschalingstraject van leefstijlmonitoring in Breda. De 3 modules bestaan uit:

1) Kwaliteitsmodule
Deze module richt zich op de bijdrage (baten) aan kwaliteit van zorg voor de cliënt, mantelzorger, en alsmede de arbeidstevredenheid van zorgprofessional. Verder richt deze module zich op de behaalde gezondheidswinst. De onderdelen binnen deze module focussen op hoe de eHealth toepassing in theorie kan bijdragen aan de kwaliteit (én efficiëntie) van zorg - ofwel de invloed op het zorgproces - en de toegevoegde waarde voor de gebruiker op positieve gezondheid en kwaliteit van leven.

2) Toegankelijkheidsmodule
Deze module richt zich op de toegankelijkheid van de eHealth oplossing, zowel technisch als fysiek, zodat baten in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. Toegankelijkheid is een mediërende module en een essentieel onderdeel daarvan is inzichtelijk krijgen hoe effectief de eHealth toepassing is in de praktijk, ofwel de toegankelijkheid van de eHealth toepassing voor de verschillende betrokkenen. Hierbij wordt bijvoorbeeld meegenomen wat de ervaring is van de toegankelijkheid en acceptatie van de oplossing door het zorgpersoneel. De aansluiting van de eHealthoplossing bij de huidige gebruikte technologieën en zorgprocessen is van belang. Daarmee wordt opschaalbaarheid gewaarborgd door solide technieken. Oplossingen moeten ook compliant werken met geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy.

3) Kostenmodule
Deze module richt zich op de financiële kosten en neemt hierin de baten van de innovatie mee en bij welke stakeholder(s) de kosten gemaakt worden en bij welke stakeholder(s) de baten landen. De financiële omvang van de afzonderlijk te definiëren kosten en baten worden bepaald. Bij deze module vindt de financiële doorberekening plaats van de indicatoren die voortkomen uit module 1 en 2. In de praktijk blijkt dat de grootste kosten bij implementatie van eHealth in IT en organisatiekosten zit. Naast de initiële investering gaat het ook om de structurele financiering van de nieuwe zorgprocessen. De baten van eHealth zijn vaak moeilijk direct in te zien en/of te becijferen en vallen in sommige gevallen ook buiten de eigen sector.

Binnen het ‘Waardegedreven eHealth’ traject ligt de nadruk op de doorontwikkeling van kostenmodule. De toegankelijkheidsmodule wordt binnen het project ook verder doorontwikkeld en de kwaliteitsmodule is reeds onderdeel van lopende onderzoekstrajecten. Gezien de kostenmodule afhankelijk is van de andere modulen (kwaliteitsmodule en toegankelijkheidsmodule), zullen alle modules meegenomen worden in het plan en project, maar wordt er voor de doorontwikkeling en evaluatie van de kwaliteitsmodule geen subsidie aangevraagd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639003401
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.H. Nap
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans