Mobiele menu

Wacht @ctief: verdere ontwikkeling en implementatie van een blended ehealth programma voor persoonlijk herstel tijdens de wachttijd en een betere start van de GGZ-behandeling. Hoe met de verbetering en uitrol van een online tool voor Positieve Gezondheid

De lange wachttijden in de GGZ veroorzaken voor wachtenden en hun naasten veel 'wachtlijden'. Ook verwijzers en hulpverleners kunnen wachtlijden ervaren. Om het wachtlijden te verminderen is er binnen GGZ-organisatie Lentis het op '' Positieve Gezondheid' gebaseerde minimaal-begeleide e-healthprogramma Wacht @ctief ontwikkeld. Met deze subsidie brengen we ervaringen en behoeftes verder in kaart en evalueren en ontwikkelen we Wacht @ctief door. Zo creëren we kennis over wachttijdproblematiek en producten om het ‘wachtlijden’ landelijk te verzachten.

Doel

De overkoepelende doelen zijn het verminderen van het wachtlijden van wachtenden, naasten, verwijzers en behandelaren en het verbeteren van de ketenzorg-samenwerking rondom wachtenden binnen de kaders van het Wacht @ctief-programma.

De implementatiedoelen betreffen het opschalen van Wacht @ctief binnen en het faciliteren van implementatie buiten Lentis.

De kennisdoelen betreffen het verkrijgen van inzicht in bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie, met specifieke aandacht voor diversiteit, compatibiliteit met verschillende behandelplatforms, bekostiging en samenwerking tussen verschillende hulpverleners.

 

Aanpak/Werkwijze

In dit tweejarig project zal gelijktijdig gewerkt worden aan de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van Wacht @ctief (zie onderstaand figuur).

De implementatie binnen Lentis zal eerst teamsgewijs plaatsvinden, dan organisatiebreed, waarbij deze implementatie ook geëvalueerd wordt.

In de laatste fase van het project zal er een samenwerking opgezet worden om de implementatie van Wacht @ctief buiten Lentis te starten.

De doorontwikkeling krijgt de vorm van een actieonderzoek. Het actieonderzoek (doorontwikkeling) zal bestaan uit twee cycli van evaluatie, ontwikkeling en uitrol.

De evaluatie van dit project bestaat uit

  1. Een doorlopende kwantitatieve en kwalitatieve procesevaluatie
  2. Een kwantitatieve eindevaluatie

Tijdlijn van het project

Afbeelding
Tijdlijn van het project

 

Samenwerkingspartners

De evaluatie en doorontwikkeling van Wacht @ctief wordt uitgevoerd door een projectgroep van onderzoekers, ervaringsdeskundigen, clinici en eHealth experts. Ook worden wachtenden, naasten, verwijzers en behandelaren geïnterviewd en gehoord via een klankbordgroep. Hiermee worden de diverse behoeftes steeds weer geïnventariseerd en behartigd. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met verwijzers, in het bijzonder huisartsenpraktijk de Havendokters (Assen), en POH-GGZs om verbetering van de communicatie tussen verwijzers en ggz te bewerkstelligen.

Tot slot wordt er samengewerkt met zorgverzekeraars en andere regionale en landelijke wachtlijstinitiatieven om de positionering en bekostiging te verkennen, en om verschillende ’offline’ initiatieven te verbinden met Wacht @ctief.

Verwachte resultaten

Naar verwachting zal dit project in 2025 resulteren in een doorontwikkelde eHealthmodule waarvan is aangetoond of deze bijdraagt aan een vermindering van wachtlijden bij wachtenden, zoals het ervaren van meer steun bij het persoonlijke herstelproces en minder verslechtering op verschillende levensgebieden. Daarnaast wordt er kennis ontwikkeld over wachttijdbeleving en faciliterende en belemmerende factoren voor samenwerking eerstelijnszorg met gespecialiseerde ggz rondom wachtenden. Er worden producten ontwikkeld om Wacht @ctief, als het inderdaad van waarde blijkt, landelijk te implementeren.

Kenmerken

Projectnummer:
06360332210014
Looptijd: 66%
Looptijd: 66 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Christien Slofstra
Verantwoordelijke organisatie:
Lentis